OracleInfoMessageEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia InfoMessage.Provides data for the InfoMessage event. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class OracleInfoMessageEventArgs sealed : EventArgs
public sealed class OracleInfoMessageEventArgs : EventArgs
type OracleInfoMessageEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public NotInheritable Class OracleInfoMessageEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
OracleInfoMessageEventArgs

Uwagi

InfoMessageZdarzenie zawiera ostrzeżenia wysyłane ze źródła danych.The InfoMessage event contains warnings sent from the data source.

Właściwości

Code

Pobiera część kodu komunikatu jako int .Gets the code portion of the message as an int.

Message

Pobiera pełny tekst wiadomości wysyłanej z bazy danych.Gets the full text of the message sent from the database.

Source

Pobiera nazwę obiektu, który wygenerował błąd.Gets the name of the object that generated the error.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Pobiera ciąg reprezentujący InfoMessage zdarzenie.Retrieves a string representation of the InfoMessage event.

Dotyczy