OracleDataReader.GetOracleTimeSpan(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako obiekt OracleTimeSpan.Gets the value of the specified column as an OracleTimeSpan object.

public:
 System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan GetOracleTimeSpan(int i);
public System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan GetOracleTimeSpan (int i);
member this.GetOracleTimeSpan : int -> System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan
Public Function GetOracleTimeSpan (i As Integer) As OracleTimeSpan

Parametry

i
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Wartość określonej kolumny jako obiektu OracleTimeSpan.The value of the specified column as an OracleTimeSpan object.

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Uwagi

Przed wywołaniem tej metody Wywołaj IsDBNull, aby sprawdzić, czy wartości null zostały wyszukane.Call IsDBNull to check for null values before calling this method.

Dotyczy