OracleLob.Null Pole

Definicja

Reprezentuje obiekt o wartości null OracleLob .Represents a null OracleLob object.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleLob ^ Null;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleLob Null;
 staticval mutable Null : System.Data.OracleClient.OracleLob
Public Shared ReadOnly Null As OracleLob 

Wartość pola

OracleLob

Uwagi

Można utworzyć obiekt OracleLob , który ma wartość null, przy użyciu tego formatu:You can construct an OracleLob that is NULL using this format:

OracleLob myLob = OracleLOB.Null;  

Ta technika jest używana głównie do testowania, czy LOB zwracana z serwera ma wartość null, co ilustruje poniższy przykład:This technique is used primarily to test whether a LOB returned from the server is NULL, as this example illustrates:

If(myLob == OracleLob.Null)  

Wartość NULL LOB zachowuje się podobnie do zera w tym samym bajcie LOB , Read a zawsze zwraca zero bajtów.A NULL LOB behaves similarly to a zero byte LOB in that Read succeeds and always returns zero bytes.

Dotyczy