OracleParameterCollection.Count Właściwość

Definicja

Zwraca liczbę całkowitą z liczbą elementów w OracleParameterCollection .Returns an Integer containing the number of elements in the OracleParameterCollection. Tylko do odczytu.Read-only.

public:
 property int Count { int get(); };
public:
 virtual property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
public override int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer
Public Overrides ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów w OracleParameterCollection postaci liczby całkowitej.The number of elements in the OracleParameterCollection as an Integer.

Implementuje

Dotyczy