OracleTimeSpan.Hours Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę całych godzin reprezentowanej przez to wystąpienie.Gets the number of whole hours represented by this instance.

public:
 property int Hours { int get(); };
public int Hours { get; }
member this.Hours : int
Public ReadOnly Property Hours As Integer

Wartość właściwości

Składnik godziny tego wystąpienia z przedziału od 0 do 23.The hour component of this instance between 0 and 23.

Dotyczy