OracleTimeSpan.Equality(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan) Operator

Definicja

Wykonuje logiczne porównanie dwóch OracleTimeSpan struktur, aby określić, czy są równe.Performs a logical comparison of two OracleTimeSpan structures to determine whether they are equal.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator ==(System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan x, System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator == (System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan x, System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan y);
static member ( = ) : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan * System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator == (x As OracleTimeSpan, y As OracleTimeSpan) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleTimeSpan

OracleTimeSpan Struktura.An OracleTimeSpan structure.

y
OracleTimeSpan

OracleTimeSpan Struktura.An OracleTimeSpan structure.

Zwraca

trueJeśli dwie wartości są równe, w przeciwnym falserazie.true if the two values are equal, otherwise false.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora toOracleTimeSpan.Equals(Object)The equivalent method for this operator is OracleTimeSpan.Equals(Object)

Dotyczy