SqlBinary(Byte[]) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie SqlBinary struktury, ustawiając Value Właściwość na zawartość dostarczonej tablicy bajtowej.Initializes a new instance of the SqlBinary structure, setting the Value property to the contents of the supplied byte array.

public:
 SqlBinary(cli::array <System::Byte> ^ value);
public SqlBinary (byte[] value);
public SqlBinary (byte[]? value);
new System.Data.SqlTypes.SqlBinary : byte[] -> System.Data.SqlTypes.SqlBinary
Public Sub New (value As Byte())

Parametry

value
Byte[]

Tablica bajtów, która ma być przechowywana lub pobrana.The byte array to be stored or retrieved.

Dotyczy