SqlBoolean.ExclusiveOr(SqlBoolean, SqlBoolean) Operator

Definicja

Wykonuje bitową operację wykluczającą lub (XOR) dla podanych parametrów.Performs a bitwise exclusive-OR (XOR) operation on the supplied parameters.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator ^(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x, System::Data::SqlTypes::SqlBoolean y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator ^ (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x, System.Data.SqlTypes.SqlBoolean y);
static member ( ^^^ ) : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean * System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator Xor (x As SqlBoolean, y As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

y
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

Zwraca

Wynik operacji logicznej XOR.The result of the logical XOR operation.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora to SqlBoolean.Xor(SqlBoolean, SqlBoolean).The equivalent method for this operator is SqlBoolean.Xor(SqlBoolean, SqlBoolean).

Dotyczy

Zobacz też