SqlByte.ToSqlDouble Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlByte na SqlDouble.Converts this SqlByte structure to SqlDouble.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlDouble ToSqlDouble();
public System.Data.SqlTypes.SqlDouble ToSqlDouble ();
member this.ToSqlDouble : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlDouble
Public Function ToSqlDouble () As SqlDouble

Zwraca

Struktura SqlDouble o tej samej wartości co SqlByte.A SqlDouble structure with the same value as this SqlByte.

Dotyczy

Zobacz też