SqlByte Struktura

Definicja

Reprezentuje 8-bitową liczbę całkowitą bez znaku w zakresie od 0 do 255, która ma być przechowywana lub pobierana z bazy danych.Represents an 8-bit unsigned integer, in the range of 0 through 255, to be stored in or retrieved from a database.

public value class SqlByte : IComparable, System::Data::SqlTypes::INullable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
[System.Serializable]
public struct SqlByte : IComparable, System.Data.SqlTypes.INullable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
type SqlByte = struct
    interface INullable
    interface IXmlSerializable
Public Structure SqlByte
Implements IComparable, INullable, IXmlSerializable
Dziedziczenie
SqlByte
Atrybuty
Implementuje

Konstruktory

SqlByte(Byte)

Inicjuje nowe wystąpienie struktury SqlByte przy użyciu określonej wartości bajtowej.Initializes a new instance of the SqlByte structure using the specified byte value.

Pola

MaxValue

Stała reprezentująca największą możliwą wartość SqlByte.A constant representing the largest possible value of a SqlByte.

MinValue

Stała reprezentująca najmniejszą możliwą wartość SqlByte.A constant representing the smallest possible value of a SqlByte.

Null

Reprezentuje DBNull, które można przypisać do tego wystąpienia struktury SqlByte.Represents a DBNull that can be assigned to this instance of the SqlByte structure.

Zero

Reprezentuje wartość zerową, która może być przypisana do właściwości Value wystąpienia struktury SqlByte.Represents a zero value that can be assigned to the Value property of an instance of the SqlByte structure.

Właściwości

IsNull

Pobiera wartość logiczną wskazującą, czy ta struktura SqlByte ma wartość null.Gets a Boolean value that indicates whether this SqlByte structure is null.

Value

Pobiera wartość struktury SqlByte.Gets the value of the SqlByte structure. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

Metody

Add(SqlByte, SqlByte)

Oblicza sumę dwóch określonych struktur SqlByte.Computes the sum of the two specified SqlByte structures.

BitwiseAnd(SqlByte, SqlByte)

Oblicza wartość bitową i jej operandy SqlByte.Computes the bitwise AND of its SqlByte operands.

BitwiseOr(SqlByte, SqlByte)

Oblicza wartość bitową lub dwa operandy SqlByte.Computes the bitwise OR of its two SqlByte operands.

CompareTo(Object)

Porównuje to wystąpienie z podaną Object i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this instance to the supplied Object and returns an indication of their relative values.

CompareTo(SqlByte)

Porównuje to wystąpienie z podanym obiektem SqlByte i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this instance to the supplied SqlByte object and returns an indication of their relative values.

Divide(SqlByte, SqlByte)

Dzieli pierwszy operand SqlByte przez drugi.Divides its first SqlByte operand by its second.

Equals(Object)

Porównuje podany parametr Object z właściwością Value obiektu SqlByte.Compares the supplied Object parameter to the Value property of the SqlByte object.

Equals(SqlByte, SqlByte)

Wykonuje logiczne porównanie dwóch struktur SqlByte, aby określić, czy są równe.Performs a logical comparison of two SqlByte structures to determine whether they are equal.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

GetXsdType(XmlSchemaSet)

Zwraca język definicji schematu XML (XSD) określonego XmlSchemaSet.Returns the XML Schema definition language (XSD) of the specified XmlSchemaSet.

GreaterThan(SqlByte, SqlByte)

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest większe niż sekunda.Compares two instances of SqlByte to determine whether the first is greater than the second.

GreaterThanOrEqual(SqlByte, SqlByte)

Porównuje dwie struktury SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest większe lub równe drugiemu.Compares two SqlByte structures to determine whether the first is greater than or equal to the second.

LessThan(SqlByte, SqlByte)

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze od drugiego.Compares two instances of SqlByte to determine whether the first is less than the second.

LessThanOrEqual(SqlByte, SqlByte)

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze niż lub równe drugiemu.Compares two instances of SqlByte to determine whether the first is less than or equal to the second.

Mod(SqlByte, SqlByte)

Oblicza resztę po podzieleniu jej pierwszego operandu SqlByte przez drugi.Computes the remainder after dividing its first SqlByte operand by its second.

Modulus(SqlByte, SqlByte)

Dzieli dwie wartości SqlByte i zwraca resztę.Divides two SqlByte values and returns the remainder.

Multiply(SqlByte, SqlByte)

Oblicza iloczyn dwóch operandów SqlByte.Computes the product of the two SqlByte operands.

NotEquals(SqlByte, SqlByte)

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy nie są równe.Compares two instances of SqlByte to determine whether they are not equal.

OnesComplement(SqlByte)

Operator dopełnienia wykonuje bitową operację uzupełniania na jego operand SqlByte.The ones complement operator performs a bitwise one's complement operation on its SqlByte operand.

Parse(String)

Konwertuje String reprezentację liczby na jej 8-bitową liczbę całkowitą bez znaku.Converts the String representation of a number to its 8-bit unsigned integer equivalent.

Subtract(SqlByte, SqlByte)

Odejmuje drugi operand SqlByte od pierwszego.Subtracts the second SqlByte operand from the first.

ToSqlBoolean()

Konwertuje tę strukturę SqlByte na SqlBoolean.Converts this SqlByte structure to SqlBoolean.

ToSqlDecimal()

Konwertuje tę strukturę SqlByte na SqlDecimal.Converts this SqlByte structure to SqlDecimal.

ToSqlDouble()

Konwertuje tę strukturę SqlByte na SqlDouble.Converts this SqlByte structure to SqlDouble.

ToSqlInt16()

Konwertuje tę strukturę SqlByte na SqlInt16.Converts this SqlByte structure to SqlInt16.

ToSqlInt32()

Konwertuje ten SqlByte, aby SqlInt32.Converts this SqlByte to SqlInt32.

ToSqlInt64()

Konwertuje tę strukturę SqlByte na SqlInt64.Converts this SqlByte structure to SqlInt64.

ToSqlMoney()

Konwertuje tę strukturę SqlByte na SqlMoney.Converts this SqlByte structure to SqlMoney.

ToSqlSingle()

Konwertuje tę strukturę SqlByte na SqlSingle.Converts this SqlByte structure to SqlSingle.

ToSqlString()

Konwertuje to wystąpienie SqlByte na SqlString.Converts this instance of SqlByte to SqlString.

ToString()

Konwertuje tę strukturę SqlByte na String.Converts this SqlByte structure to a String.

Xor(SqlByte, SqlByte)

Wykonuje bitową operację na wyłączność lub w podanych parametrach.Performs a bitwise exclusive-OR operation on the supplied parameters.

Operatory

Addition(SqlByte, SqlByte)

Oblicza sumę dwóch określonych struktur SqlByte.Computes the sum of the two specified SqlByte structures.

BitwiseAnd(SqlByte, SqlByte)

Oblicza wartość bitową i jej operandy SqlByte.Computes the bitwise AND of its SqlByte operands.

BitwiseOr(SqlByte, SqlByte)

Oblicza wartość bitową lub dwa operandy SqlByte.Computes the bitwise OR of its two SqlByte operands.

Division(SqlByte, SqlByte)

Dzieli pierwszy operand SqlByte przez drugi.Divides its first SqlByte operand by its second.

Equality(SqlByte, SqlByte)

Wykonuje logiczne porównanie dwóch struktur SqlByte, aby określić, czy są równe.Performs a logical comparison of two SqlByte structures to determine whether they are equal.

ExclusiveOr(SqlByte, SqlByte)

Wykonuje bitową operację na wyłączność lub w podanych parametrach.Performs a bitwise exclusive-OR operation on the supplied parameters.

Explicit(SqlBoolean to SqlByte)

Konwertuje parametr SqlBoolean na SqlByte.Converts the SqlBoolean parameter to a SqlByte.

Explicit(SqlByte to Byte)

Konwertuje podaną strukturę SqlByte na bajt.Converts the supplied SqlByte structure to a byte.

Explicit(SqlDecimal to SqlByte)

Konwertuje podaną SqlDecimal, aby SqlByte.Converts the supplied SqlDecimal to SqlByte.

Explicit(SqlDouble to SqlByte)

Konwertuje podaną SqlDouble, aby SqlByte.Converts the supplied SqlDouble to SqlByte.

Explicit(SqlInt16 to SqlByte)

Konwertuje parametr SqlInt16 na SqlByte.Converts the SqlInt16 parameter to a SqlByte.

Explicit(SqlInt32 to SqlByte)

Konwertuje podaną SqlInt32, aby SqlByte.Converts the supplied SqlInt32 to SqlByte.

Explicit(SqlInt64 to SqlByte)

Konwertuje podaną SqlInt64, aby SqlByte.Converts the supplied SqlInt64 to SqlByte.

Explicit(SqlMoney to SqlByte)

Konwertuje parametr SqlMoney na SqlByte.Converts the SqlMoney parameter to a SqlByte.

Explicit(SqlSingle to SqlByte)

Konwertuje podaną strukturę SqlSingle, aby SqlByte.Converts the supplied SqlSingle structure to SqlByte.

Explicit(SqlString to SqlByte)

Konwertuje podaną SqlString, aby SqlByte.Converts the supplied SqlString to SqlByte.

GreaterThan(SqlByte, SqlByte)

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest większe niż sekunda.Compares two instances of SqlByte to determine whether the first is greater than the second.

GreaterThanOrEqual(SqlByte, SqlByte)

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest większe lub równe drugiemu.Compares two instances of SqlByte to determine whether the first is greater than or equal to the second.

Implicit(Byte to SqlByte)

Konwertuje wartość podanego bajtu na SqlByte.Converts the supplied byte value to a SqlByte.

Inequality(SqlByte, SqlByte)

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy nie są równe.Compares two instances of SqlByte to determine whether they are not equal.

LessThan(SqlByte, SqlByte)

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze od drugiego.Compares two instances of SqlByte to determine whether the first is less than the second.

LessThanOrEqual(SqlByte, SqlByte)

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze niż lub równe drugiemu.Compares two instances of SqlByte to determine whether the first is less than or equal to the second.

Modulus(SqlByte, SqlByte)

Oblicza resztę po podzieleniu jej pierwszego operandu SqlByte przez drugi.Computes the remainder after dividing its first SqlByte operand by its second.

Multiply(SqlByte, SqlByte)

Oblicza iloczyn dwóch operandów SqlByte.Computes the product of the two SqlByte operands.

OnesComplement(SqlByte)

Operator dopełnienia wykonuje bitową operację uzupełniania na jego operand SqlByte.The ones complement operator performs a bitwise one's complement operation on its SqlByte operand.

Subtraction(SqlByte, SqlByte)

Odejmuje drugi operand SqlByte od pierwszego.Subtracts the second SqlByte operand from the first.

Jawne implementacje interfejsu

IXmlSerializable.GetSchema()

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Dotyczy

Zobacz też