SqlByte.Zero Pole

Definicja

Reprezentuje wartość zerową, która może być przypisana do właściwości Value wystąpienia struktury SqlByte.Represents a zero value that can be assigned to the Value property of an instance of the SqlByte structure.

public: static initonly System::Data::SqlTypes::SqlByte Zero;
public static readonly System.Data.SqlTypes.SqlByte Zero;
 staticval mutable Zero : System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared ReadOnly Zero As SqlByte 

Wartość pola

Uwagi

Pole Zero jest stałą dla struktury SqlByte.The Zero field is a constant for the SqlByte structure.

Dotyczy

Zobacz też