SqlString.IXmlSerializable.GetSchema Metoda

Definicja

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

 virtual System::Xml::Schema::XmlSchema ^ System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema() = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::GetSchema;
System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema ();
Function GetSchema () As XmlSchema Implements IXmlSerializable.GetSchema

Zwraca

XmlSchema.An XmlSchema.

Implementuje

Dotyczy