XmlSchema Klasa

Definicja

Reprezentacja schematu XML w pamięci, określona w organizacja World Wide Web Consortium (W3C) XML schematu część 1: struktury i XML schematu część 2: typydanych].An in-memory representation of an XML Schema, as specified in the World Wide Web Consortium (W3C) XML Schema Part 1: Structures and XML Schema Part 2: Datatypes].

public ref class XmlSchema : System::Xml::Schema::XmlSchemaObject
public class XmlSchema : System.Xml.Schema.XmlSchemaObject
type XmlSchema = class
  inherit XmlSchemaObject
Public Class XmlSchema
Inherits XmlSchemaObject
Dziedziczenie
XmlSchema
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład tworzy definicję schematu.The following example creates a schema definition.

#using <mscorlib.dll>
#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Xml::Schema;

class XmlSchemaExamples
{
public:
  static void Main()
  {

    XmlSchema^ schema = gcnew XmlSchema();

    // <xs:element name="cat" type="xs:string"/>
    XmlSchemaElement^ elementCat = gcnew XmlSchemaElement();
    schema->Items->Add(elementCat);
    elementCat->Name = "cat";
    elementCat->SchemaTypeName = gcnew XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

    // <xs:element name="dog" type="xs:string"/>
    XmlSchemaElement^ elementDog = gcnew XmlSchemaElement();
    schema->Items->Add(elementDog);
    elementDog->Name = "dog";
    elementDog->SchemaTypeName = gcnew XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

    // <xs:element name="redDog" substitutionGroup="dog" />
    XmlSchemaElement^ elementRedDog = gcnew XmlSchemaElement();
    schema->Items->Add(elementRedDog);
    elementRedDog->Name = "redDog";
    elementRedDog->SubstitutionGroup = gcnew XmlQualifiedName("dog");

    // <xs:element name="brownDog" substitutionGroup ="dog" />
    XmlSchemaElement^ elementBrownDog = gcnew XmlSchemaElement();
    schema->Items->Add(elementBrownDog);
    elementBrownDog->Name = "brownDog";
    elementBrownDog->SubstitutionGroup = gcnew XmlQualifiedName("dog");


    // <xs:element name="pets">
    XmlSchemaElement^ elementPets = gcnew XmlSchemaElement();
    schema->Items->Add(elementPets);
    elementPets->Name = "pets";

    // <xs:complexType>
    XmlSchemaComplexType^ complexType = gcnew XmlSchemaComplexType();
    elementPets->SchemaType = complexType;

    // <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    XmlSchemaChoice^ choice = gcnew XmlSchemaChoice();
    complexType->Particle = choice;
    choice->MinOccurs = 0;
    choice->MaxOccursString = "unbounded";

    // <xs:element ref="cat"/>
    XmlSchemaElement^ catRef = gcnew XmlSchemaElement();
    choice->Items->Add(catRef);
    catRef->RefName = gcnew XmlQualifiedName("cat");

    // <xs:element ref="dog"/>
    XmlSchemaElement^ dogRef = gcnew XmlSchemaElement();
    choice->Items->Add(dogRef);
    dogRef->RefName = gcnew XmlQualifiedName("dog");

    XmlSchemaSet^ schemaSet = gcnew XmlSchemaSet();
    schemaSet->ValidationEventHandler += gcnew ValidationEventHandler(ValidationCallbackOne);
    schemaSet->Add(schema);
    schemaSet->Compile();

    XmlSchema^ compiledSchema;

    for each (XmlSchema^ schema1 in schemaSet->Schemas())
    {
      compiledSchema = schema1;
    }

    XmlNamespaceManager^ nsmgr = gcnew XmlNamespaceManager(gcnew NameTable());
    nsmgr->AddNamespace("xs", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");
    compiledSchema->Write(Console::Out, nsmgr);
  }

  static void ValidationCallbackOne(Object^ sender, ValidationEventArgs^ args)
  {
    Console::WriteLine(args->Message);
  }
};

int main()
{
  XmlSchemaExamples::Main();
  return 0;
};
using System;
using System.Xml;
using System.Xml.Schema;

class XMLSchemaExamples
{
  public static void Main()
  {

    XmlSchema schema = new XmlSchema();

    // <xs:element name="cat" type="xs:string"/>
    XmlSchemaElement elementCat = new XmlSchemaElement();
    schema.Items.Add(elementCat);
    elementCat.Name = "cat";
    elementCat.SchemaTypeName = new XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

    // <xs:element name="dog" type="xs:string"/>
    XmlSchemaElement elementDog = new XmlSchemaElement();
    schema.Items.Add(elementDog);
    elementDog.Name = "dog";
    elementDog.SchemaTypeName = new XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

    // <xs:element name="redDog" substitutionGroup="dog" />
    XmlSchemaElement elementRedDog = new XmlSchemaElement();
    schema.Items.Add(elementRedDog);
    elementRedDog.Name = "redDog";
    elementRedDog.SubstitutionGroup = new XmlQualifiedName("dog");

    // <xs:element name="brownDog" substitutionGroup ="dog" />
    XmlSchemaElement elementBrownDog = new XmlSchemaElement();
    schema.Items.Add(elementBrownDog);
    elementBrownDog.Name = "brownDog";
    elementBrownDog.SubstitutionGroup = new XmlQualifiedName("dog");

    // <xs:element name="pets">
    XmlSchemaElement elementPets = new XmlSchemaElement();
    schema.Items.Add(elementPets);
    elementPets.Name = "pets";

    // <xs:complexType>
    XmlSchemaComplexType complexType = new XmlSchemaComplexType();
    elementPets.SchemaType = complexType;

    // <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    XmlSchemaChoice choice = new XmlSchemaChoice();
    complexType.Particle = choice;
    choice.MinOccurs = 0;
    choice.MaxOccursString = "unbounded";

    // <xs:element ref="cat"/>
    XmlSchemaElement catRef = new XmlSchemaElement();
    choice.Items.Add(catRef);
    catRef.RefName = new XmlQualifiedName("cat");

    // <xs:element ref="dog"/>
    XmlSchemaElement dogRef = new XmlSchemaElement();
    choice.Items.Add(dogRef);
    dogRef.RefName = new XmlQualifiedName("dog");

    XmlSchemaSet schemaSet = new XmlSchemaSet();
    schemaSet.ValidationEventHandler += new ValidationEventHandler(ValidationCallbackOne);
    schemaSet.Add(schema);
    schemaSet.Compile();

    XmlSchema compiledSchema = null;

    foreach (XmlSchema schema1 in schemaSet.Schemas())
    {
      compiledSchema = schema1;
    }

    XmlNamespaceManager nsmgr = new XmlNamespaceManager(new NameTable());
    nsmgr.AddNamespace("xs", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");
    compiledSchema.Write(Console.Out, nsmgr);
  }

  public static void ValidationCallbackOne(object sender, ValidationEventArgs args)
  {
    Console.WriteLine(args.Message);
  }
}
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System.Xml
Imports System.Xml.Schema

Class XMLSchemaExamples
  Public Shared Sub Main()
    Dim schema As New XmlSchema()

    ' <xs:element name="cat" type="xs:string"/>
    Dim elementCat As New XmlSchemaElement()
    schema.Items.Add(elementCat)
    elementCat.Name = "cat"
    elementCat.SchemaTypeName = New XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema")

    ' <xs:element name="dog" type="xs:string"/>
    Dim elementDog As New XmlSchemaElement()
    schema.Items.Add(elementDog)
    elementDog.Name = "dog"
    elementDog.SchemaTypeName = New XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema")

    ' <xs:element name="redDog" substitutionGroup="dog" />
    Dim elementRedDog As New XmlSchemaElement()
    schema.Items.Add(elementRedDog)
    elementRedDog.Name = "redDog"
    elementRedDog.SubstitutionGroup = New XmlQualifiedName("dog")

    ' <xs:element name="brownDog" substitutionGroup ="dog" />
    Dim elementBrownDog As New XmlSchemaElement()
    schema.Items.Add(elementBrownDog)
    elementBrownDog.Name = "brownDog"
    elementBrownDog.SubstitutionGroup = New XmlQualifiedName("dog")

    ' <xs:element name="pets">
    Dim elementPets As New XmlSchemaElement()
    schema.Items.Add(elementPets)
    elementPets.Name = "pets"

    ' <xs:complexType>
    Dim complexType As New XmlSchemaComplexType()
    elementPets.SchemaType = complexType

    ' <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    Dim choice As New XmlSchemaChoice()
    complexType.Particle = choice
    choice.MinOccurs = 0
    choice.MaxOccursString = "unbounded"

    ' <xs:element ref="cat"/>
    Dim catRef As New XmlSchemaElement()
    choice.Items.Add(catRef)
    catRef.RefName = New XmlQualifiedName("cat")

    ' <xs:element ref="dog"/>
    Dim dogRef As New XmlSchemaElement()
    choice.Items.Add(dogRef)
    dogRef.RefName = New XmlQualifiedName("dog")

    Dim schemaSet As New XmlSchemaSet()
    AddHandler schemaSet.ValidationEventHandler, AddressOf ValidationCallbackOne

    schemaSet.Add(schema)
    schemaSet.Compile()

    Dim compiledSchema As XmlSchema = Nothing

    For Each schema1 As XmlSchema In schemaSet.Schemas()
      compiledSchema = schema1
    Next

    Dim nsmgr As New XmlNamespaceManager(New NameTable())
    nsmgr.AddNamespace("xs", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema")
    compiledSchema.Write(Console.Out, nsmgr)


  End Sub


  Public Shared Sub ValidationCallbackOne(ByVal sender As Object, ByVal args As ValidationEventArgs)
    Console.WriteLine(args.Message)
  End Sub
End Class

Następujący plik XML jest generowany dla poprzedniego przykładu kodu.The following XML file is generated for the preceding code example.


<?xml version="1.0" encoding="IBM437"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="cat" type="xs:string"/>
  <xs:element name="dog" type="xs:string"/>
  <xs:element name="redDog" type="xs:string" substitutionGroup="dog"/>
  <xs:element name="brownDog" type="xs:string" substitutionGroup ="dog" />

  <xs:element name="pets">
   <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     <xs:element ref="cat"/>
     <xs:element ref="dog"/>
    </xs:choice>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

Uwagi

Ważne

 • Nie używaj schematów z nieznanych lub niezaufanych źródeł lub lokalizacji.Do not use schemas from unknown or untrusted sources or locations. Takie działanie spowoduje naruszenie zabezpieczeń kodu.Doing so will compromise the security of your code.
 • Schematy XML (w tym schematy wbudowane) są podatne na ataki typu "odmowa usługi"; nie Akceptuj ich w scenariuszach niezaufanych.XML schemas (including inline schemas) are inherently vulnerable to denial of service attacks; do not accept them in untrusted scenarios.
 • Wyjątki wywoływane w wyniku użycia klasy XmlSchema, takiej jak Klasa XmlSchemaException, mogą zawierać poufne informacje, które nie powinny być ujawnione w scenariuszach niezaufanych.Exceptions raised as a result of using the XmlSchema class, such as the XmlSchemaException class, may contain sensitive information that should not be exposed in untrusted scenarios. Na przykład właściwość SourceUri XmlSchemaException zwraca ścieżkę identyfikatora URI do pliku schematu, który spowodował wyjątek.For example, the SourceUri property of an XmlSchemaException returns the URI path to the schema file that caused the exception. Właściwości SourceUri nie należy ujawniać w scenariuszach niezaufanych.The SourceUri property should not be exposed in untrusted scenarios. Wyjątki powinny być prawidłowo obsługiwane, aby te informacje poufne nie były ujawniane w scenariuszach niezaufanych.Exceptions should be properly handled so this sensitive information is not exposed in untrusted scenarios.

Konstruktory

XmlSchema()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlSchema klasy.Initializes a new instance of the XmlSchema class.

Pola

InstanceNamespace

Przestrzeń nazw wystąpienia schematu XML.The XML schema instance namespace. To pole jest stałe.This field is constant.

Namespace

Przestrzeń nazw schematu XML.The XML schema namespace. To pole jest stałe.This field is constant.

Właściwości

AttributeFormDefault

Pobiera lub ustawia formularz dla atrybutów zadeklarowanych w docelowej przestrzeni nazw schematu.Gets or sets the form for attributes declared in the target namespace of the schema.

AttributeGroups

Pobiera wartość kompilacji po schemacie dla wszystkich globalnych grup atrybutów w schemacie.Gets the post-schema-compilation value of all the global attribute groups in the schema.

Attributes

Pobiera wartość kompilacji po schemacie dla wszystkich atrybutów w schemacie.Gets the post-schema-compilation value for all the attributes in the schema.

BlockDefault

Pobiera lub ustawia atrybut blockDefault, który ustawia wartość domyślną atrybutu block dla elementu i typów złożonych w targetNamespace schematu.Gets or sets the blockDefault attribute which sets the default value of the block attribute on element and complex types in the targetNamespace of the schema.

ElementFormDefault

Pobiera lub ustawia formularz dla elementów zadeklarowanych w docelowej przestrzeni nazw schematu.Gets or sets the form for elements declared in the target namespace of the schema.

Elements

Pobiera wartość kompilacji po schemacie dla wszystkich elementów w schemacie.Gets the post-schema-compilation value for all the elements in the schema.

FinalDefault

Pobiera lub ustawia atrybut finalDefault, który ustawia wartość domyślną atrybutu final dla elementów i typów złożonych w docelowej przestrzeni nazw schematu.Gets or sets the finalDefault attribute which sets the default value of the final attribute on elements and complex types in the target namespace of the schema.

Groups

Pobiera wartość kompilacji po schemacie dla wszystkich grup w schemacie.Gets the post-schema-compilation value of all the groups in the schema.

Id

Pobiera lub ustawia identyfikator ciągu.Gets or sets the string ID.

Includes

Pobiera kolekcję dołączonych i importowanych schematów.Gets the collection of included and imported schemas.

IsCompiled

Wskazuje, czy schemat został skompilowany.Indicates if the schema has been compiled.

Items

Pobiera kolekcję elementów schematu w schemacie i służy do dodawania nowych typów elementów na poziomie elementu schema.Gets the collection of schema elements in the schema and is used to add new element types at the schema element level.

LineNumber

Pobiera lub ustawia numer wiersza w pliku, do którego odwołuje się element schema.Gets or sets the line number in the file to which the schema element refers.

(Odziedziczone po XmlSchemaObject)
LinePosition

Pobiera lub ustawia pozycję wiersza w pliku, do którego odwołuje się element schema.Gets or sets the line position in the file to which the schema element refers.

(Odziedziczone po XmlSchemaObject)
Namespaces

Pobiera lub ustawia XmlSerializerNamespaces do użycia z tym obiektem schematu.Gets or sets the XmlSerializerNamespaces to use with this schema object.

(Odziedziczone po XmlSchemaObject)
Notations

Pobiera wartość kompilacji po schemacie dla wszystkich notacji w schemacie.Gets the post-schema-compilation value for all notations in the schema.

Parent

Pobiera lub ustawia element nadrzędny tego XmlSchemaObject.Gets or sets the parent of this XmlSchemaObject.

(Odziedziczone po XmlSchemaObject)
SchemaTypes

Pobiera wartość kompilacji po schemacie dla wszystkich typów schematu w schemacie.Gets the post-schema-compilation value of all schema types in the schema.

SourceUri

Pobiera lub ustawia lokalizację źródłową dla pliku, który załadował schemat.Gets or sets the source location for the file that loaded the schema.

(Odziedziczone po XmlSchemaObject)
TargetNamespace

Pobiera lub ustawia Uniform Resource Identifier (URI) docelowej przestrzeni nazw schematu.Gets or sets the Uniform Resource Identifier (URI) of the schema target namespace.

UnhandledAttributes

Pobiera lub ustawia kwalifikowane atrybuty, które nie należą do docelowej przestrzeni nazw schematu.Gets or sets the qualified attributes which do not belong to the schema target namespace.

Version

Pobiera lub ustawia wersję schematu.Gets or sets the version of the schema.

Metody

Compile(ValidationEventHandler)

Kompiluje model obiektów schematu XML (SOM) do informacji o schemacie na potrzeby walidacji.Compiles the XML Schema Object Model (SOM) into schema information for validation. Służy do sprawdzania składni i struktury semantycznej wbudowanego modelu SOM.Used to check the syntactic and semantic structure of the programmatically built SOM. Sprawdzanie poprawności semantycznej jest wykonywane podczas kompilacji.Semantic validation checking is performed during compilation.

Compile(ValidationEventHandler, XmlResolver)

Kompiluje model obiektów schematu XML (SOM) do informacji o schemacie na potrzeby walidacji.Compiles the XML Schema Object Model (SOM) into schema information for validation. Służy do sprawdzania składni i struktury semantycznej wbudowanego modelu SOM.Used to check the syntactic and semantic structure of the programmatically built SOM. Sprawdzanie poprawności semantycznej jest wykonywane podczas kompilacji.Semantic validation checking is performed during compilation.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Read(Stream, ValidationEventHandler)

Odczytuje schemat XML z podanego strumienia.Reads an XML Schema from the supplied stream.

Read(TextReader, ValidationEventHandler)

Odczytuje schemat XML z podanej TextReader.Reads an XML Schema from the supplied TextReader.

Read(XmlReader, ValidationEventHandler)

Odczytuje schemat XML z podanej XmlReader.Reads an XML Schema from the supplied XmlReader.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
Write(Stream)

Zapisuje schemat XML do podanego strumienia danych.Writes the XML Schema to the supplied data stream.

Write(Stream, XmlNamespaceManager)

Zapisuje schemat XML do podanej Stream przy użyciu określonego XmlNamespaceManager.Writes the XML Schema to the supplied Stream using the XmlNamespaceManager specified.

Write(TextWriter)

Zapisuje schemat XML do podanej TextWriter.Writes the XML Schema to the supplied TextWriter.

Write(TextWriter, XmlNamespaceManager)

Zapisuje schemat XML do podanej TextWriter.Writes the XML Schema to the supplied TextWriter.

Write(XmlWriter)

Zapisuje schemat XML do podanej XmlWriter.Writes the XML Schema to the supplied XmlWriter.

Write(XmlWriter, XmlNamespaceManager)

Zapisuje schemat XML do podanej XmlWriter.Writes the XML Schema to the supplied XmlWriter.

Dotyczy

Zobacz też