SqlString.ToSqlBoolean Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlString na SqlBoolean.Converts this SqlString structure to SqlBoolean.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlBoolean ToSqlBoolean();
public System.Data.SqlTypes.SqlBoolean ToSqlBoolean ();
member this.ToSqlBoolean : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Function ToSqlBoolean () As SqlBoolean

Zwraca

true, jeśli Value jest różna od zera. false, jeśli zero; w przeciwnym razie wartość null.true if the Value is non-zero; false if zero; otherwise Null.

Dotyczy

Zobacz też