DateTime.AddMinutes(Double) Metoda

Definicja

Zwraca nowy DateTime, który dodaje określoną liczbę minut do wartości tego wystąpienia.Returns a new DateTime that adds the specified number of minutes to the value of this instance.

public:
 DateTime AddMinutes(double value);
public DateTime AddMinutes (double value);
member this.AddMinutes : double -> DateTime
Public Function AddMinutes (value As Double) As DateTime

Parametry

value
Double

Liczba całych i częściowych minut.A number of whole and fractional minutes. Parametr value może być ujemny lub dodatni.The value parameter can be negative or positive.

Zwraca

Obiekt, którego wartość jest sumą daty i godziny reprezentowanej przez to wystąpienie oraz liczbę minut przedstawionych przez value.An object whose value is the sum of the date and time represented by this instance and the number of minutes represented by value.

Wyjątki

DateTime wyników jest mniejsza niż MinValue lub większa niż MaxValue.The resulting DateTime is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano metodę AddMinutes, aby dodać wiele wartości całkowitych i ułamkowych do daty i godziny.The following example uses the AddMinutes method to add a number of whole and fractional values to a date and time.

using namespace System;

void main()
{
  DateTime dateValue(2013, 9, 15, 12, 0, 0);
  
  array<Double>^ minutes = { .01667, .08333, .16667, .25, .33333, 
               .5, .66667, 1, 2, 15, 30, 17, 45, 
               60, 180, 60 * 24 };
  
  for each (Double minute in minutes)
   Console::WriteLine("{0} + {1} minute(s) = {2}", dateValue, minute, 
             dateValue.AddMinutes(minute));
}
// The example displays the following output on a system whose current culture is en-US:
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.01667 minute(s) = 9/15/2013 12:00:01 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.08333 minute(s) = 9/15/2013 12:00:05 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.16667 minute(s) = 9/15/2013 12:00:10 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.25 minute(s) = 9/15/2013 12:00:15 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.33333 minute(s) = 9/15/2013 12:00:20 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.5 minute(s) = 9/15/2013 12:00:30 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.66667 minute(s) = 9/15/2013 12:00:40 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 1 minute(s) = 9/15/2013 12:01:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 2 minute(s) = 9/15/2013 12:02:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 15 minute(s) = 9/15/2013 12:15:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 30 minute(s) = 9/15/2013 12:30:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 17 minute(s) = 9/15/2013 12:17:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 45 minute(s) = 9/15/2013 12:45:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 60 minute(s) = 9/15/2013 1:00:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 180 minute(s) = 9/15/2013 3:00:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 1440 minute(s) = 9/16/2013 12:00:00 PM
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   DateTime dateValue = new DateTime(2013, 9, 15, 12, 0, 0);
   
   double[] minutes = { .01667, .08333, .16667, .25, .33333, 
              .5, .66667, 1, 2, 15, 30, 17, 45, 
              60, 180, 60 * 24 };
   
   foreach (double minute in minutes)
     Console.WriteLine("{0} + {1} minute(s) = {2}", dateValue, minute, 
              dateValue.AddMinutes(minute));
  }
}
// The example displays the following output on a system whose current culture is en-US:
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.01667 minute(s) = 9/15/2013 12:00:01 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.08333 minute(s) = 9/15/2013 12:00:05 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.16667 minute(s) = 9/15/2013 12:00:10 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.25 minute(s) = 9/15/2013 12:00:15 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.33333 minute(s) = 9/15/2013 12:00:20 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.5 minute(s) = 9/15/2013 12:00:30 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.66667 minute(s) = 9/15/2013 12:00:40 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 1 minute(s) = 9/15/2013 12:01:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 2 minute(s) = 9/15/2013 12:02:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 15 minute(s) = 9/15/2013 12:15:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 30 minute(s) = 9/15/2013 12:30:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 17 minute(s) = 9/15/2013 12:17:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 45 minute(s) = 9/15/2013 12:45:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 60 minute(s) = 9/15/2013 1:00:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 180 minute(s) = 9/15/2013 3:00:00 PM
//  9/15/2013 12:00:00 PM + 1440 minute(s) = 9/16/2013 12:00:00 PM
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim minutes() As Double = {.01667, .08333, .16667, .25, .33333, 
                 .5, .66667, 1, 2, 15, 30, 17, 45, 
                 60, 180, 60 * 24 }
   Dim dateValue As Date = #9/15/2013 12:00#
   
   For Each minute As Double In minutes
     Console.WriteLine("{0} + {1} minute(s) = {2}", dateValue, 
              minute, dateValue.AddMinutes(minute))
   Next               
  End Sub
End Module
' The example displays the following output on a system whose current culture is en-US:
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.01667 minute(s) = 9/15/2013 12:00:01 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.08333 minute(s) = 9/15/2013 12:00:05 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.16667 minute(s) = 9/15/2013 12:00:10 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.25 minute(s) = 9/15/2013 12:00:15 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.33333 minute(s) = 9/15/2013 12:00:20 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.5 minute(s) = 9/15/2013 12:00:30 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 0.66667 minute(s) = 9/15/2013 12:00:40 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 1 minute(s) = 9/15/2013 12:01:00 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 2 minute(s) = 9/15/2013 12:02:00 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 15 minute(s) = 9/15/2013 12:15:00 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 30 minute(s) = 9/15/2013 12:30:00 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 17 minute(s) = 9/15/2013 12:17:00 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 45 minute(s) = 9/15/2013 12:45:00 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 60 minute(s) = 9/15/2013 1:00:00 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 180 minute(s) = 9/15/2013 3:00:00 PM
'  9/15/2013 12:00:00 PM + 1440 minute(s) = 9/16/2013 12:00:00 PM

Uwagi

Ta metoda nie zmienia wartości tego DateTime.This method does not change the value of this DateTime. Zamiast tego zwraca nowy DateTime którego wartość jest wynikiem tej operacji.Instead, it returns a new DateTime whose value is the result of this operation.

Część ułamkowa value jest częścią ułamkową minuty.The fractional part of value is the fractional part of a minute. Na przykład 4,5 jest równoważne 4 minut, 30 sekund, 0 MS i 0 taktów.For example, 4.5 is equivalent to 4 minutes, 30 seconds, 0 milliseconds, and 0 ticks.

Parametr value jest zaokrąglany do najbliższej milisekundy.The value parameter is rounded to the nearest millisecond.

Dotyczy

Zobacz też