DateTime.AddMonths(Int32) Metoda

Definicja

Zwraca nowy DateTime, który dodaje określoną liczbę miesięcy do wartości tego wystąpienia.Returns a new DateTime that adds the specified number of months to the value of this instance.

public:
 DateTime AddMonths(int months);
public DateTime AddMonths (int months);
member this.AddMonths : int -> DateTime
Public Function AddMonths (months As Integer) As DateTime

Parametry

months
Int32

Liczba miesięcy.A number of months. Parametr months może być ujemny lub dodatni.The months parameter can be negative or positive.

Zwraca

Obiekt, którego wartość jest sumą daty i godziny reprezentowanej przez to wystąpienie i months.An object whose value is the sum of the date and time represented by this instance and months.

Wyjątki

DateTime wyników jest mniejsza niż MinValue lub większa niż MaxValue.The resulting DateTime is less than MinValue or greater than MaxValue.

— lub —-or- months jest mniejsza niż-120 000 lub większa niż 120 000.months is less than -120,000 or greater than 120,000.

Przykłady

Poniższy przykład dodaje od zera do 15 miesięcy do ostatniego dnia grudnia, 2015.The following example adds between zero and fifteen months to the last day of December, 2015. W takim przypadku Metoda addmiesiącach zwraca datę ostatniego dnia każdego miesiąca i pomyślnie obsługuje lata przestępne.In this case, the AddMonths method returns the date of the last day of each month, and successfully handles leap years.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   var dat = new DateTime(2015, 12, 31);
   for (int ctr = 0; ctr <= 15; ctr++)
     Console.WriteLine(dat.AddMonths(ctr).ToString("d"));
  }
}
// The example displays the following output:
//    12/31/2015
//    1/31/2016
//    2/29/2016
//    3/31/2016
//    4/30/2016
//    5/31/2016
//    6/30/2016
//    7/31/2016
//    8/31/2016
//    9/30/2016
//    10/31/2016
//    11/30/2016
//    12/31/2016
//    1/31/2017
//    2/28/2017
//    3/31/2017
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim dat As Date = #12/31/2015#
   For ctr As Integer = 0 To 15
     Console.WriteLine(dat.AddMonths(ctr).ToString("d"))
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    12/31/2015
'    1/31/2016
'    2/29/2016
'    3/31/2016
'    4/30/2016
'    5/31/2016
'    6/30/2016
'    7/31/2016
'    8/31/2016
'    9/30/2016
'    10/31/2016
'    11/30/2016
'    12/31/2016
'    1/31/2017
'    2/28/2017
'    3/31/2017

Uwagi

Ta metoda nie zmienia wartości tego obiektu DateTime.This method does not change the value of this DateTime object. Zamiast tego zwraca nowy obiekt DateTime, którego wartość jest wynikiem tej operacji.Instead, it returns a new DateTime object whose value is the result of this operation.

Metoda AddMonths oblicza miesiąc i rok, biorąc pod uwagę lata przestępne i liczbę dni w miesiącu, a następnie dostosowuje część dnia powstającego DateTime obiektu.The AddMonths method calculates the resulting month and year, taking into account leap years and the number of days in a month, then adjusts the day part of the resulting DateTime object. Jeśli dany dzień nie jest prawidłowym dniem w ciągu miesiąca, zostanie użyty ostatni prawidłowy dzień wynoszącego miesiąca.If the resulting day is not a valid day in the resulting month, the last valid day of the resulting month is used. Na przykład 31 marca + 1 miesiąc = 30 kwietnia i 31 marca-1 miesiąc = Luty 28 dla roku, w którym nie naprzód i 29 lutego przez rok przestępny.For example, March 31st + 1 month = April 30th, and March 31st - 1 month = February 28 for a non-leap year and February 29 for a leap year.

Część godziny wynikającego obiektu DateTime pozostaje taka sama jak to wystąpienie.The time-of-day part of the resulting DateTime object remains the same as this instance.

Dotyczy