DateTime.Compare(DateTime, DateTime) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia DateTime i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy pierwsze wystąpienie jest wcześniejsze niż, takie samo jak lub późniejsze niż drugie wystąpienie.Compares two instances of DateTime and returns an integer that indicates whether the first instance is earlier than, the same as, or later than the second instance.

public:
 static int Compare(DateTime t1, DateTime t2);
public static int Compare (DateTime t1, DateTime t2);
static member Compare : DateTime * DateTime -> int
Public Shared Function Compare (t1 As DateTime, t2 As DateTime) As Integer

Parametry

t1
DateTime

Pierwszy obiekt do porównania.The first object to compare.

t2
DateTime

Drugi obiekt do porównania.The second object to compare.

Zwraca

Int32

Liczba ze znakiem wskazująca wartości względne t1 i t2 .A signed number indicating the relative values of t1 and t2.

Typ wartościValue Type WarunekCondition
Mniej niż zeroLess than zero t1 jest wcześniejsza niż t2 .t1 is earlier than t2.
ZeroZero t1 jest taka sama jak t2 .t1 is the same as t2.
Większe od zeraGreater than zero t1 jest późniejsza niż t2 .t1 is later than t2.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje Compare metodę.The following example demonstrates the Compare method.

DateTime date1 = new DateTime(2009, 8, 1, 0, 0, 0);
DateTime date2 = new DateTime(2009, 8, 1, 12, 0, 0);
int result = DateTime.Compare(date1, date2);
string relationship;

if (result < 0)
  relationship = "is earlier than";
else if (result == 0)
  relationship = "is the same time as";
else
  relationship = "is later than";

Console.WriteLine("{0} {1} {2}", date1, relationship, date2);

// The example displays the following output for en-us culture:
//  8/1/2009 12:00:00 AM is earlier than 8/1/2009 12:00:00 PM
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim date1 As Date = #08/01/2009 12:00AM#
   Dim date2 As Date = #08/01/2009 12:00PM#
   Dim result As Integer = DateTime.Compare(date1, date2)
   Dim relationship As String
   
   If result < 0 Then
     relationship = "is earlier than"
   ElseIf result = 0 Then
     relationship = "is the same time as"     
   Else
     relationship = "is later than"
   End If
   
   Console.WriteLine("{0} {1} {2}", date1, relationship, date2)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  8/1/2009 12:00:00 AM is earlier than 8/1/2009 12:00:00 PM

Uwagi

Aby określić relację t1 do t2 , Compare Metoda porównuje właściwość, Ticks t1 t2 ale ignoruje ich Kind właściwości.To determine the relationship of t1 to t2, the Compare method compares the Ticks property of t1 and t2 but ignores their Kind property. Przed porównaniem DateTime obiektów upewnij się, że obiekty reprezentują czasy w tej samej strefie czasowej.Before comparing DateTime objects, ensure that the objects represent times in the same time zone.

Dotyczy

Zobacz też