DateTime.LessThan(DateTime, DateTime) Operator

Definicja

Określa, czy określony DateTime jest wcześniejszy niż inny określony DateTime.Determines whether one specified DateTime is earlier than another specified DateTime.

public:
 static bool operator <(DateTime t1, DateTime t2);
public static bool operator < (DateTime t1, DateTime t2);
static member ( < ) : DateTime * DateTime -> bool
Public Shared Operator < (t1 As DateTime, t2 As DateTime) As Boolean

Parametry

t1
DateTime

Pierwszy obiekt do porównania.The first object to compare.

t2
DateTime

Drugi obiekt do porównania.The second object to compare.

Zwraca

true, jeśli t1 jest wcześniejsza niż t2; w przeciwnym razie false.true if t1 is earlier than t2; otherwise, false.

Uwagi

Operator LessThan określa relację między dwoma DateTime wartościami przez porównanie ich liczby taktów.The LessThan operator determines the relationship between two DateTime values by comparing their number of ticks. Przed porównaniem obiektów DateTime upewnij się, że obiekty reprezentują czasy w tej samej strefie czasowej.Before comparing DateTime objects, make sure that the objects represent times in the same time zone. Można to zrobić, porównując wartości Kind właściwości.You can do this by comparing the values of their Kind property.

Równoważna Metoda dla tego operatora jest DateTime.Compare(DateTime, DateTime)The equivalent method for this operator is DateTime.Compare(DateTime, DateTime)

Dotyczy

Zobacz też