DateTime.UnixEpoch Pole

Definicja

Wartość tej stałej jest równa 00:00:00.0000000 UTC, 1 stycznia 1970, w kalendarzu gregoriańskim.The value of this constant is equivalent to 00:00:00.0000000 UTC, January 1, 1970, in the Gregorian calendar. UnixEpoch definiuje punkt w czasie, gdy czas systemu UNIX jest równy 0.UnixEpoch defines the point in time when Unix time is equal to 0.

public: static initonly DateTime UnixEpoch;
public static readonly DateTime UnixEpoch;
 staticval mutable UnixEpoch : DateTime
Public Shared ReadOnly UnixEpoch As DateTime 

Wartość pola

DateTime

Dotyczy