DBNull.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Podjęto próbę wykonania tej konwersji InvalidCastException.Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

 virtual System::SByte System.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSByte;
[System.CLSCompliant(false)]
sbyte IConvertible.ToSByte (IFormatProvider provider);
Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte Implements IConvertible.ToSByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który implementuje interfejs IFormatProvider.An object that implements the IFormatProvider interface. (Ten parametr nie jest używany; Określ null.)(This parameter is not used; specify null.)

Zwraca

Brak.None. Nie jest używana zwracana wartość dla tego elementu.The return value for this member is not used.

Implementuje

Atrybuty

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana dla typu DBNull.This conversion is not supported for the DBNull type.

Dotyczy

Zobacz też