Debugger.DefaultCategory Pole

Definicja

Reprezentuje domyślną kategorię wiadomości ze stałą.Represents the default category of message with a constant.

public: static initonly System::String ^ DefaultCategory;
public static readonly string? DefaultCategory;
public static readonly string DefaultCategory;
 staticval mutable DefaultCategory : string
Public Shared ReadOnly DefaultCategory As String 

Wartość pola

String

Uwagi

Wartość tej wartości domyślnej to null .The value of this default constant is null. DefaultCategory jest używany przez Log .DefaultCategory is used by Log.

Dotyczy