PerformanceCounter.ReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy to PerformanceCounter wystąpienie jest w trybie tylko do odczytu.Gets or sets a value indicating whether this PerformanceCounter instance is in read-only mode.

public:
 property bool ReadOnly { bool get(); void set(bool value); };
public bool ReadOnly { get; set; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool ReadOnly { get; set; }
member this.ReadOnly : bool with get, set
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ReadOnly : bool with get, set
Public Property ReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli PerformanceCounter wystąpienie jest w trybie tylko do odczytu (nawet jeśli sam licznik jest niestandardowym licznikiem .NET Framework); false Jeśli jest w trybie do odczytu/zapisu.true, if the PerformanceCounter instance is in read-only mode (even if the counter itself is a custom .NET Framework counter); false if it is in read/write mode. Wartością domyślną jest wartość ustawiona przez konstruktora.The default is the value set by the constructor.

Atrybuty

Uwagi

Dla licznika systemowego ReadOnly powinien być zawsze true .For a system counter, ReadOnly should always true. Nie można zapisać do licznika systemowego.You cannot write to a system counter.

Dotyczy