Process.Dispose Metoda

Definicja

Przeciążenia

Dispose()

Wykonuje zdefiniowane przez aplikację zadania skojarzone ze zwalnianiem lub resetowaniem zasobów niezarządzanych.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

Dispose(Boolean)

Zwolnij wszystkie zasoby używane przez ten proces.Release all resources used by this process.

Dispose()

Wykonuje zdefiniowane przez aplikację zadania skojarzone ze zwalnianiem lub resetowaniem zasobów niezarządzanych.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Dotyczy

Dispose(Boolean)

Zwolnij wszystkie zasoby używane przez ten proces.Release all resources used by this process.

protected:
 override void Dispose(bool disposing);
protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected override void Dispose (bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
override this.Dispose : bool -> unit
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overrides Sub Dispose (disposing As Boolean)
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Wartość true, aby zwolnić zasoby zarządzane i niezarządzane, a wartość false, aby zwolnić tylko zasoby niezarządzane.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Dotyczy