Process.ErrorDataReceived Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy aplikacja zapisuje dane w przekierowanym StandardError strumieniu.Occurs when an application writes to its redirected StandardError stream.

public:
 event System::Diagnostics::DataReceivedEventHandler ^ ErrorDataReceived;
public event System.Diagnostics.DataReceivedEventHandler? ErrorDataReceived;
public event System.Diagnostics.DataReceivedEventHandler ErrorDataReceived;
[System.ComponentModel.Browsable(true)]
public event System.Diagnostics.DataReceivedEventHandler ErrorDataReceived;
member this.ErrorDataReceived : System.Diagnostics.DataReceivedEventHandler 
[<System.ComponentModel.Browsable(true)>]
member this.ErrorDataReceived : System.Diagnostics.DataReceivedEventHandler 
Public Custom Event ErrorDataReceived As DataReceivedEventHandler 
Public Event ErrorDataReceived As DataReceivedEventHandler 

Typ zdarzenia

DataReceivedEventHandler
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład używa polecenia, net view Aby wyświetlić listę dostępnych zasobów sieciowych na komputerze zdalnym.The following example uses the net view command to list the available network resources on a remote computer. Użytkownik dostarcza nazwę komputera docelowego jako argument wiersza polecenia.The user supplies the target computer name as a command-line argument. Użytkownik może również podać nazwę pliku dla danych wyjściowych błędu.The user can also supply a file name for error output. Przykład zbiera dane wyjściowe polecenia NET, czeka na zakończenie procesu, a następnie zapisuje wyniki wyjściowe w konsoli programu.The example collects the output of the net command, waits for the process to finish, and then writes the output results to the console. Jeśli użytkownik poda opcjonalny plik błędu, przykład zapisuje błędy do pliku.If the user supplies the optional error file, the example writes errors to the file.

// Define the namespaces used by this sample.
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Text;
using namespace System::Globalization;
using namespace System::IO;
using namespace System::Diagnostics;
using namespace System::Threading;
using namespace System::ComponentModel;

ref class ProcessNetStreamRedirection
{
private:
  // Define static variables shared by class methods.
  static StreamWriter^ streamError = nullptr;
  static String^ netErrorFile = "";
  static StringBuilder^ netOutput = nullptr;
  static bool errorRedirect = false;
  static bool errorsWritten = false;

public:
  static void RedirectNetCommandStreams()
  {
   String^ netArguments;
   Process^ netProcess;
   
   // Get the input computer name.
   Console::WriteLine( "Enter the computer name for the net view command:" );
   netArguments = Console::ReadLine()->ToUpper( CultureInfo::InvariantCulture );
   if ( String::IsNullOrEmpty( netArguments ) )
   {
     // Default to the help command if there is not an input argument.
     netArguments = "/?";
   }
   
   // Check if errors should be redirected to a file.
   errorsWritten = false;
   Console::WriteLine( "Enter a fully qualified path to an error log file" );
   Console::WriteLine( " or just press Enter to write errors to console:" );
   netErrorFile = Console::ReadLine()->ToUpper( CultureInfo::InvariantCulture );
   if ( !String::IsNullOrEmpty( netErrorFile ) )
   {
     errorRedirect = true;
   }
   
   // Note that at this point, netArguments and netErrorFile
   // are set with user input. If the user did not specify
   // an error file, then errorRedirect is set to false.

   // Initialize the process and its StartInfo properties.
   netProcess = gcnew Process;
   netProcess->StartInfo->FileName = "Net.exe";
   
   // Build the net command argument list.
   netProcess->StartInfo->Arguments = String::Format( "view {0}", netArguments );
   
   // Set UseShellExecute to false for redirection.
   netProcess->StartInfo->UseShellExecute = false;
   
   // Redirect the standard output of the net command. 
   // This stream is read asynchronously using an event handler.
   netProcess->StartInfo->RedirectStandardOutput = true;
   netProcess->OutputDataReceived += gcnew DataReceivedEventHandler( NetOutputDataHandler );
   netOutput = gcnew StringBuilder;
   if ( errorRedirect )
   {
     
     // Redirect the error output of the net command. 
     netProcess->StartInfo->RedirectStandardError = true;
     netProcess->ErrorDataReceived += gcnew DataReceivedEventHandler( NetErrorDataHandler );
   }
   else
   {
     
     // Do not redirect the error output.
     netProcess->StartInfo->RedirectStandardError = false;
   }

   Console::WriteLine( "\nStarting process: net {0}",
     netProcess->StartInfo->Arguments );
   if ( errorRedirect )
   {
     Console::WriteLine( "Errors will be written to the file {0}", netErrorFile );
   }
   
   // Start the process.
   netProcess->Start();
   
   // Start the asynchronous read of the standard output stream.
   netProcess->BeginOutputReadLine();

   if ( errorRedirect )
   {
     // Start the asynchronous read of the standard
     // error stream.
     netProcess->BeginErrorReadLine();
   }
   
   // Let the net command run, collecting the output.
   netProcess->WaitForExit();

   if ( streamError != nullptr )
   {
     // Close the error file.
     streamError->Close();
   }
   else
   {
     // Set errorsWritten to false if the stream is not
     // open.  Either there are no errors, or the error
     // file could not be opened.
     errorsWritten = false;
   }

   if ( netOutput->Length > 0 )
   {
     // If the process wrote more than just
     // white space, write the output to the console.
     Console::WriteLine( "\nPublic network shares from net view:\n{0}\n",
      netOutput->ToString() );
   }

   if ( errorsWritten )
   {
     // Signal that the error file had something 
     // written to it.
     array<String^>^errorOutput = File::ReadAllLines( netErrorFile );
     if ( errorOutput->Length > 0 )
     {
      Console::WriteLine( "\nThe following error output was appended to {0}.",
        netErrorFile );
      System::Collections::IEnumerator^ myEnum = errorOutput->GetEnumerator();
      while ( myEnum->MoveNext() )
      {
        String^ errLine = safe_cast<String^>(myEnum->Current);
        Console::WriteLine( " {0}", errLine );
      }
     }
     Console::WriteLine();
   }

   netProcess->Close();

  }

private:
  static void NetOutputDataHandler( Object^ /*sendingProcess*/,
   DataReceivedEventArgs^ outLine )
  {
   // Collect the net view command output.
   if ( !String::IsNullOrEmpty( outLine->Data ) )
   {
     // Add the text to the collected output.
     netOutput->AppendFormat( "\n {0}", outLine->Data );
   }
  }

  static void NetErrorDataHandler( Object^ /*sendingProcess*/,
   DataReceivedEventArgs^ errLine )
  {
   // Write the error text to the file if there is something to 
   // write and an error file has been specified.

   if ( !String::IsNullOrEmpty( errLine->Data ) )
   {
     if ( !errorsWritten )
     {
      if ( streamError == nullptr )
      {
        // Open the file.
        try
        {
         streamError = gcnew StreamWriter( netErrorFile,true );
        }
        catch ( Exception^ e ) 
        {
         Console::WriteLine( "Could not open error file!" );
         Console::WriteLine( e->Message->ToString() );
        }
      }

      if ( streamError != nullptr )
      {
        // Write a header to the file if this is the first
        // call to the error output handler.
        streamError->WriteLine();
        streamError->WriteLine( DateTime::Now.ToString() );
        streamError->WriteLine( "Net View error output:" );
      }
      errorsWritten = true;
     }

     if ( streamError != nullptr )
     {
      // Write redirected errors to the file.
      streamError->WriteLine( errLine->Data );
      streamError->Flush();
     }
   }
  }
};
// Define the namespaces used by this sample.
using System;
using System.Text;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;
using System.ComponentModel;

namespace ProcessAsyncStreamSamples
{

  class ProcessNetStreamRedirection
  {
    // Define static variables shared by class methods.
    private static StreamWriter streamError =null;
    private static String netErrorFile = "";
    private static StringBuilder netOutput = null;
    private static bool errorRedirect = false;
    private static bool errorsWritten = false;

    public static void RedirectNetCommandStreams()
    {
      String netArguments;
      Process netProcess;

      // Get the input computer name.
      Console.WriteLine("Enter the computer name for the net view command:");
      netArguments = Console.ReadLine().ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture);
      if (String.IsNullOrEmpty(netArguments))
      {
        // Default to the help command if there is not an input argument.
        netArguments = "/?";
      }

      // Check if errors should be redirected to a file.
      errorsWritten = false;
      Console.WriteLine("Enter a fully qualified path to an error log file");
      Console.WriteLine(" or just press Enter to write errors to console:");
      netErrorFile = Console.ReadLine().ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture);
      if (!String.IsNullOrEmpty(netErrorFile))
      {
        errorRedirect = true;
      }

      // Note that at this point, netArguments and netErrorFile
      // are set with user input. If the user did not specify
      // an error file, then errorRedirect is set to false.

      // Initialize the process and its StartInfo properties.
      netProcess = new Process();
      netProcess.StartInfo.FileName = "Net.exe";

      // Build the net command argument list.
      netProcess.StartInfo.Arguments = String.Format("view {0}",
        netArguments);

      // Set UseShellExecute to false for redirection.
      netProcess.StartInfo.UseShellExecute = false;

      // Redirect the standard output of the net command.
      // This stream is read asynchronously using an event handler.
      netProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      netProcess.OutputDataReceived += new DataReceivedEventHandler(NetOutputDataHandler);
      netOutput = new StringBuilder();

      if (errorRedirect)
      {
        // Redirect the error output of the net command.
        netProcess.StartInfo.RedirectStandardError = true;
        netProcess.ErrorDataReceived += new DataReceivedEventHandler(NetErrorDataHandler);
      }
      else
      {
        // Do not redirect the error output.
        netProcess.StartInfo.RedirectStandardError = false;
      }

      Console.WriteLine("\nStarting process: net {0}",
        netProcess.StartInfo.Arguments);
      if (errorRedirect)
      {
        Console.WriteLine("Errors will be written to the file {0}",
          netErrorFile);
      }

      // Start the process.
      netProcess.Start();

      // Start the asynchronous read of the standard output stream.
      netProcess.BeginOutputReadLine();

      if (errorRedirect)
      {
        // Start the asynchronous read of the standard
        // error stream.
        netProcess.BeginErrorReadLine();
      }

      // Let the net command run, collecting the output.
      netProcess.WaitForExit();

      if (streamError != null)
      {
        // Close the error file.
        streamError.Close();
      }
      else
      {
        // Set errorsWritten to false if the stream is not
        // open.  Either there are no errors, or the error
        // file could not be opened.
        errorsWritten = false;
      }

      if (netOutput.Length > 0)
      {
        // If the process wrote more than just
        // white space, write the output to the console.
        Console.WriteLine("\nPublic network shares from net view:\n{0}\n",
          netOutput);
      }

      if (errorsWritten)
      {
        // Signal that the error file had something
        // written to it.
        String [] errorOutput = File.ReadAllLines(netErrorFile);
        if (errorOutput.Length > 0)
        {
          Console.WriteLine("\nThe following error output was appended to {0}.",
            netErrorFile);
          foreach (String errLine in errorOutput)
          {
            Console.WriteLine(" {0}", errLine);
          }
        }
        Console.WriteLine();
      }

      netProcess.Close();
    }

    private static void NetOutputDataHandler(object sendingProcess,
      DataReceivedEventArgs outLine)
    {
      // Collect the net view command output.
      if (!String.IsNullOrEmpty(outLine.Data))
      {
        // Add the text to the collected output.
        netOutput.Append(Environment.NewLine + " " + outLine.Data);
      }
    }

    private static void NetErrorDataHandler(object sendingProcess,
      DataReceivedEventArgs errLine)
    {
      // Write the error text to the file if there is something
      // to write and an error file has been specified.

      if (!String.IsNullOrEmpty(errLine.Data))
      {
        if (!errorsWritten)
        {
          if (streamError == null)
          {
            // Open the file.
            try
            {
              streamError = new StreamWriter(netErrorFile, true);
            }
            catch (Exception e)
            {
              Console.WriteLine("Could not open error file!");
              Console.WriteLine(e.Message.ToString());
            }
          }

          if (streamError != null)
          {
            // Write a header to the file if this is the first
            // call to the error output handler.
            streamError.WriteLine();
            streamError.WriteLine(DateTime.Now.ToString());
            streamError.WriteLine("Net View error output:");
          }
          errorsWritten = true;
        }

        if (streamError != null)
        {
          // Write redirected errors to the file.
          streamError.WriteLine(errLine.Data);
          streamError.Flush();
        }
      }
    }
  }
}
' Define the namespaces used by this sample.
Imports System.Text
Imports System.Globalization
Imports System.IO
Imports System.Diagnostics
Imports System.Threading
Imports System.ComponentModel

Namespace ProcessAsyncStreamSamples
  
  Class ProcessAsyncErrorRedirection
   ' Define static variables shared by class methods.
   Private Shared streamError As StreamWriter = Nothing
   Private Shared netErrorFile As String = ""
   Private Shared netOutput As StringBuilder = Nothing
   Private Shared errorRedirect As Boolean = False
   Private Shared errorsWritten As Boolean = False
   
   Public Shared Sub RedirectNetCommandStreams()
     Dim netArguments As String
     Dim netProcess As Process
     
     ' Get the input computer name.
     Console.WriteLine("Enter the computer name for the net view command:")
     netArguments = Console.ReadLine().ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture)
     If String.IsNullOrEmpty(netArguments) Then
      ' Default to the help command if there is 
      ' not an input argument.
      netArguments = "/?"
     End If
     
     ' Check if errors should be redirected to a file.
     errorsWritten = False
     Console.WriteLine("Enter a fully qualified path to an error log file")
     Console.WriteLine(" or just press Enter to write errors to console:")
     netErrorFile = Console.ReadLine().ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture)
     If Not String.IsNullOrEmpty(netErrorFile) Then
      errorRedirect = True
     End If
     
     ' Note that at this point, netArguments and netErrorFile
     ' are set with user input. If the user did not specify
     ' an error file, then errorRedirect is set to false.

     ' Initialize the process and its StartInfo properties.
     netProcess = New Process()
     netProcess.StartInfo.FileName = "Net.exe"
     
     ' Build the net command argument list.
     netProcess.StartInfo.Arguments = String.Format("view {0}", _
                            netArguments)
     
     ' Set UseShellExecute to false for redirection.
     netProcess.StartInfo.UseShellExecute = False
     
     ' Redirect the standard output of the net command. 
     ' Read the stream asynchronously using an event handler.
     netProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
     AddHandler netProcess.OutputDataReceived, _
              AddressOf NetOutputDataHandler
     netOutput = new StringBuilder()
     
     If errorRedirect Then
      ' Redirect the error output of the net command. 
      netProcess.StartInfo.RedirectStandardError = True
      AddHandler netProcess.ErrorDataReceived, _
              AddressOf NetErrorDataHandler
     Else
      ' Do not redirect the error output.
      netProcess.StartInfo.RedirectStandardError = False
     End If
     
     Console.WriteLine(ControlChars.Lf + "Starting process: NET {0}", _
              netProcess.StartInfo.Arguments)
     If errorRedirect Then
      Console.WriteLine("Errors will be written to the file {0}", _
              netErrorFile)
     End If
     
     ' Start the process.
     netProcess.Start()
     
     ' Start the asynchronous read of the standard output stream.
     netProcess.BeginOutputReadLine()
     
     If errorRedirect Then
      ' Start the asynchronous read of the standard
      ' error stream.
      netProcess.BeginErrorReadLine()
     End If
     
     ' Let the net command run, collecting the output.
     netProcess.WaitForExit()
   
     If Not streamError Is Nothing Then
       ' Close the error file.
       streamError.Close()
     Else 
       ' Set errorsWritten to false if the stream is not
       ' open.  Either there are no errors, or the error
       ' file could not be opened.
       errorsWritten = False
     End If
  
     If netOutput.Length > 0 Then
      ' If the process wrote more than just
      ' white space, write the output to the console.
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("Public network shares from net view:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(netOutput)
      Console.WriteLine()
     End If
     
     If errorsWritten Then
      ' Signal that the error file had something 
      ' written to it.
      Dim errorOutput As String()
      errorOutput = File.ReadAllLines(netErrorFile)
      If errorOutput.Length > 0 Then

        Console.WriteLine(ControlChars.Lf + _
          "The following error output was appended to {0}.", _
          netErrorFile)
        Dim errLine as String
        For Each errLine in errorOutput
          Console.WriteLine(" {0}", errLine)
        Next
     
        Console.WriteLine()
      End If
     End If
     
     netProcess.Close()
   End Sub 
   
   
   Private Shared Sub NetOutputDataHandler(sendingProcess As Object, _
     outLine As DataReceivedEventArgs)

     ' Collect the net view command output.
     If Not String.IsNullOrEmpty(outLine.Data) Then
      ' Add the text to the collected output.
      netOutput.Append(Environment.NewLine + " " + outLine.Data)
     End If
   End Sub 
    
   
   Private Shared Sub NetErrorDataHandler(sendingProcess As Object, _
     errLine As DataReceivedEventArgs)

     ' Write the error text to the file if there is something to
     ' write and an error file has been specified.

     If Not String.IsNullOrEmpty(errLine.Data) Then

      If Not errorsWritten Then
        If streamError Is Nothing Then
          ' Open the file.
          Try 
            streamError = New StreamWriter(netErrorFile, true)
          Catch e As Exception
            Console.WriteLine("Could not open error file!")
            Console.WriteLine(e.Message.ToString())
          End Try
        End If

        If Not streamError Is Nothing Then

          ' Write a header to the file if this is the first
          ' call to the error output handler.
          streamError.WriteLine()
          streamError.WriteLine(DateTime.Now.ToString())
          streamError.WriteLine("Net View error output:")

        End If

        errorsWritten = True
      End If
           
      If Not streamError Is Nothing Then
         
        ' Write redirected errors to the file.
        streamError.WriteLine(errLine.Data)
        streamError.Flush()
       End If
     End If
   End Sub 
  End Class 
End Namespace 

Uwagi

ErrorDataReceivedZdarzenie wskazuje, że skojarzony Process zapisał wiersz, który jest zakończony znakiem nowego wiersza (znak powrotu karetki (CR), wysuw wiersza (LF) lub CR + LF) do jego przekierowanego StandardError strumienia.The ErrorDataReceived event indicates that the associated Process has written a line that's terminated with a newline (carriage return (CR), line feed (LF), or CR+LF) to its redirected StandardError stream.

Zdarzenie występuje tylko podczas asynchronicznych operacji odczytu w StandardError .The event only occurs during asynchronous read operations on StandardError. Aby rozpocząć asynchroniczne operacje odczytu, należy przekierować StandardError strumień obiektu Process , dodać obsługę zdarzenia do ErrorDataReceived zdarzenia i wywołać metodę BeginErrorReadLine .To start asynchronous read operations, you must redirect the StandardError stream of a Process, add your event handler to the ErrorDataReceived event, and call BeginErrorReadLine. Następnie ErrorDataReceived Zdarzenie sygnalizuje każdorazowe zapisanie wiersza w przekierowanym StandardError strumieniu do momentu zakończenia procesu lub wywołania CancelErrorRead .Thereafter, the ErrorDataReceived event signals each time the process writes a line to the redirected StandardError stream, until the process exits or calls CancelErrorRead.

Uwaga

Aplikacja, która przetwarza asynchroniczne dane wyjściowe, powinna wywołać WaitForExit() metodę, aby upewnić się, że bufor wyjściowy został opróżniony.The application that is processing the asynchronous output should call the WaitForExit() method to ensure that the output buffer has been flushed. Należy zauważyć, że określenie limitu czasu przy użyciu WaitForExit(Int32) przeciążenia nie gwarantuje, że bufor wyjściowy został opróżniony.Note that specifying a timeout by using the WaitForExit(Int32) overload does not ensure the output buffer has been flushed.

Dotyczy

Zobacz też