Process.LeaveDebugMode Metoda

Definicja

Pobiera Process składnik z stanu, który umożliwia współdziałanie z procesami systemu operacyjnego, które są uruchamiane w trybie specjalnym.Takes a Process component out of the state that lets it interact with operating system processes that run in a special mode.

public:
 static void LeaveDebugMode();
public static void LeaveDebugMode ();
static member LeaveDebugMode : unit -> unit
Public Shared Sub LeaveDebugMode ()

Uwagi

Niektóre procesy systemu operacyjnego są uruchamiane w trybie specjalnym.Some operating system processes run in a special mode. Próba odczytania właściwości lub dołączenia do tych procesów nie jest możliwa, chyba że zostanie wywołana EnterDebugMode w składniku.Attempting to read properties of or attach to these processes is not possible unless you have called EnterDebugMode on the component. Wywołaj LeaveDebugMode , gdy nie potrzebujesz już dostępu do tych procesów, które są uruchamiane w trybie specjalnym.Call LeaveDebugMode when you no longer need access to these processes that run in special mode.

Dotyczy

Zobacz też