ProcessStartInfo Klasa

Definicja

Określa zestaw wartości, które są używane podczas uruchamiania procesu.Specifies a set of values that are used when you start a process.

public ref class ProcessStartInfo sealed
public sealed class ProcessStartInfo
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))]
public sealed class ProcessStartInfo
type ProcessStartInfo = class
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))>]
type ProcessStartInfo = class
Public NotInheritable Class ProcessStartInfo
Dziedziczenie
ProcessStartInfo
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać ProcessStartInfo klasy do uruchamiania programu Internet Explorer, dostarczając docelowego adresu URL jako ProcessStartInfo argumenty.The following code example demonstrates how to use the ProcessStartInfo class to start Internet Explorer, providing the destination URLs as ProcessStartInfo arguments.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Diagnostics;
using namespace System::ComponentModel;

// Opens the Internet Explorer application.
void OpenApplication(String^ myFavoritesPath)
{
  // Start Internet Explorer. Defaults to the home page.
  Process::Start("IExplore.exe");

  // Display the contents of the favorites folder in the browser.
  Process::Start(myFavoritesPath);
}

// Opens urls and .html documents using Internet Explorer.
void OpenWithArguments()
{
  // URLs are not considered documents. They can only be opened
  // by passing them as arguments.
  Process::Start("IExplore.exe", "www.northwindtraders.com");

  // Start a Web page using a browser associated with .html and .asp files.
  Process::Start("IExplore.exe", "C:\\myPath\\myFile.htm");
  Process::Start("IExplore.exe", "C:\\myPath\\myFile.asp");
}

// Uses the ProcessStartInfo class to start new processes,
// both in a minimized mode.
void OpenWithStartInfo()
{
  ProcessStartInfo^ startInfo = gcnew ProcessStartInfo("IExplore.exe");
  startInfo->WindowStyle = ProcessWindowStyle::Minimized;
  Process::Start(startInfo);
  startInfo->Arguments = "www.northwindtraders.com";
  Process::Start(startInfo);
}

int main()
{
  // Get the path that stores favorite links.
  String^ myFavoritesPath = Environment::GetFolderPath(Environment::SpecialFolder::Favorites);
  OpenApplication(myFavoritesPath);
  OpenWithArguments();
  OpenWithStartInfo();
}
using System;
using System.Diagnostics;
using System.ComponentModel;

namespace MyProcessSample
{
  class MyProcess
  {
    // Opens the Internet Explorer application.
    void OpenApplication(string myFavoritesPath)
    {
      // Start Internet Explorer. Defaults to the home page.
      Process.Start("IExplore.exe");

      // Display the contents of the favorites folder in the browser.
      Process.Start(myFavoritesPath);
    }

    // Opens urls and .html documents using Internet Explorer.
    void OpenWithArguments()
    {
      // url's are not considered documents. They can only be opened
      // by passing them as arguments.
      Process.Start("IExplore.exe", "www.northwindtraders.com");

      // Start a Web page using a browser associated with .html and .asp files.
      Process.Start("IExplore.exe", "C:\\myPath\\myFile.htm");
      Process.Start("IExplore.exe", "C:\\myPath\\myFile.asp");
    }

    // Uses the ProcessStartInfo class to start new processes,
    // both in a minimized mode.
    void OpenWithStartInfo()
    {
      ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo("IExplore.exe");
      startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized;

      Process.Start(startInfo);

      startInfo.Arguments = "www.northwindtraders.com";

      Process.Start(startInfo);
    }

    static void Main()
    {
      // Get the path that stores favorite links.
      string myFavoritesPath =
        Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Favorites);

      MyProcess myProcess = new MyProcess();

      myProcess.OpenApplication(myFavoritesPath);
      myProcess.OpenWithArguments();
      myProcess.OpenWithStartInfo();
    }
  }
}
Imports System.Diagnostics
Imports System.ComponentModel

Namespace MyProcessSample
  Class MyProcess
    ' Opens the Internet Explorer application.
    Public Sub OpenApplication(myFavoritesPath As String)
      ' Start Internet Explorer. Defaults to the home page.
      Process.Start("IExplore.exe")

      ' Display the contents of the favorites folder in the browser.
      Process.Start(myFavoritesPath)
    End Sub

    ' Opens URLs and .html documents using Internet Explorer.
    Sub OpenWithArguments()
      ' URLs are not considered documents. They can only be opened
      ' by passing them as arguments.
      Process.Start("IExplore.exe", "www.northwindtraders.com")

      ' Start a Web page using a browser associated with .html and .asp files.
      Process.Start("IExplore.exe", "C:\myPath\myFile.htm")
      Process.Start("IExplore.exe", "C:\myPath\myFile.asp")
    End Sub

    ' Uses the ProcessStartInfo class to start new processes,
    ' both in a minimized mode.
    Sub OpenWithStartInfo()
      Dim startInfo As New ProcessStartInfo("IExplore.exe")
      startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized

      Process.Start(startInfo)

      startInfo.Arguments = "www.northwindtraders.com"

      Process.Start(startInfo)
    End Sub

    Shared Sub Main()
      ' Get the path that stores favorite links.
      Dim myFavoritesPath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Favorites)

      Dim myProcess As New MyProcess()

      myProcess.OpenApplication(myFavoritesPath)
      myProcess.OpenWithArguments()
      myProcess.OpenWithStartInfo()
    End Sub
  End Class
End Namespace 'MyProcessSample

Uwagi

ProcessStartInfo jest używany razem ze Process składnikiem.ProcessStartInfo is used together with the Process component. Po rozpoczęciu procesu przy użyciu Process klasy masz dostęp do informacji o przetwarzaniu oprócz tych dostępnych podczas dołączania do uruchomionego procesu.When you start a process using the Process class, you have access to process information in addition to that available when attaching to a running process.

Możesz użyć klasy, ProcessStartInfo Aby uzyskać lepszą kontrolę nad procesem, który został uruchomiony.You can use the ProcessStartInfo class for better control over the process you start. Musisz mieć co najmniej ustawioną FileName Właściwość ręcznie lub przy użyciu konstruktora.You must at least set the FileName property, either manually or using the constructor. Nazwa pliku to dowolna aplikacja lub dokument.The file name is any application or document. W tym miejscu dokument jest zdefiniowany jako dowolny typ pliku z skojarzoną z nim akcją Open lub default.Here a document is defined to be any file type that has an open or default action associated with it. Można wyświetlić zarejestrowane typy plików i ich skojarzone aplikacje dla komputera za pomocą okna dialogowego Opcje folderów , które jest dostępne za pośrednictwem systemu operacyjnego.You can view registered file types and their associated applications for your computer by using the Folder Options dialog box, which is available through the operating system. Przycisk Zaawansowane prowadzi do okna dialogowego, które pokazuje, czy istnieje otwarta akcja skojarzona z określonym zarejestrowanym typem pliku.The Advanced button leads to a dialog box that shows whether there is an open action associated with a specific registered file type.

Ponadto można ustawić inne właściwości, które definiują akcje do wykonania z tym plikiem.In addition, you can set other properties that define actions to take with that file. Można określić wartość specyficzną dla typu FileName właściwości właściwości Verb .You can specify a value specific to the type of the FileName property for the Verb property. Na przykład można określić wartość "Print" dla typu dokumentu.For example, you can specify "print" for a document type. Ponadto można określić Arguments wartości właściwości jako argumenty wiersza polecenia, które zostaną przekazane do procedury otwierania pliku.Additionally, you can specify Arguments property values to be command-line arguments to pass to the file's open procedure. Na przykład, jeśli określisz aplikację edytora tekstu we FileName właściwości, możesz użyć Arguments właściwości, aby określić plik tekstowy, który ma zostać otwarty przez Edytor.For example, if you specify a text editor application in the FileName property, you can use the Arguments property to specify a text file to be opened by the editor.

Standardowe dane wejściowe są zwykle klawiaturami, a standardowe wyjście i standardowy błąd są zazwyczaj ekranem monitora.Standard input is usually the keyboard, and standard output and standard error are usually the monitor screen. Można jednak użyć RedirectStandardInput właściwości, i, RedirectStandardOutput RedirectStandardError Aby spowodować, że proces uzyskuje dane wejściowe lub zwraca dane wyjściowe do pliku lub innego urządzenia.However, you can use the RedirectStandardInput, RedirectStandardOutput, and RedirectStandardError properties to cause the process to get input from or return output to a file or other device. Jeśli używasz StandardInput StandardOutput właściwości,, lub StandardError na Process składniku, musisz najpierw ustawić odpowiadającą wartość ProcessStartInfo właściwości.If you use the StandardInput, StandardOutput, or StandardError properties on the Process component, you must first set the corresponding value on the ProcessStartInfo property. W przeciwnym razie system zgłasza wyjątek podczas odczytu lub zapisu do strumienia.Otherwise, the system throws an exception when you read or write to the stream.

Ustaw UseShellExecute Właściwość, aby określić, czy uruchomić proces przy użyciu powłoki systemu operacyjnego.Set the UseShellExecute property to specify whether to start the process by using the operating system shell. Jeśli UseShellExecute jest ustawiona na false , nowy proces dziedziczy standardowe dane wejściowe, standardowe wyjście i standardowe strumienie błędów procesu wywołującego, chyba że RedirectStandardInput RedirectStandardOutput właściwości,, lub RedirectStandardError , są odpowiednio ustawione na true .If UseShellExecute is set to false, the new process inherits the standard input, standard output, and standard error streams of the calling process, unless the RedirectStandardInput, RedirectStandardOutput, or RedirectStandardError properties, respectively, are set to true.

Można zmienić wartość dowolnej ProcessStartInfo Właściwości aż do momentu rozpoczęcia procesu.You can change the value of any ProcessStartInfo property up to the time that the process starts. Po rozpoczęciu procesu zmiana tych wartości nie przynosi żadnego efektu.After you start the process, changing these values has no effect.

Uwaga

Ta klasa zawiera żądanie linku na poziomie klasy, który ma zastosowanie do wszystkich elementów członkowskich.This class contains a link demand at the class level that applies to all members. SecurityExceptionWystępuje, gdy bezpośredni obiekt wywołujący nie ma uprawnienia pełnego zaufania.A SecurityException is thrown when the immediate caller does not have full-trust permission. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących zabezpieczeń, zobacz wymagania dotyczące linków.For details about security demands, see Link Demands.

Konstruktory

ProcessStartInfo()

Inicjuje nowe wystąpienie ProcessStartInfo klasy bez określenia nazwy pliku, z którym ma zostać uruchomiony proces.Initializes a new instance of the ProcessStartInfo class without specifying a file name with which to start the process.

ProcessStartInfo(String)

Inicjuje nowe wystąpienie ProcessStartInfo klasy i określa nazwę pliku, taką jak aplikacja lub dokument, za pomocą którego ma zostać uruchomiony proces.Initializes a new instance of the ProcessStartInfo class and specifies a file name such as an application or document with which to start the process.

ProcessStartInfo(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie ProcessStartInfo klasy, określa nazwę pliku aplikacji, z którego ma zostać uruchomiony proces, i określa zestaw argumentów wiersza polecenia, które mają zostać przekazane do aplikacji.Initializes a new instance of the ProcessStartInfo class, specifies an application file name with which to start the process, and specifies a set of command-line arguments to pass to the application.

Właściwości

ArgumentList

Pobiera kolekcję argumentów wiersza polecenia, które mają być używane podczas uruchamiania aplikacji.Gets a collection of command-line arguments to use when starting the application. Ciągi dodane do listy nie wymagają wcześniej ucieczki.Strings added to the list don't need to be previously escaped.

Arguments

Pobiera lub ustawia zestaw argumentów wiersza polecenia, które mają być używane podczas uruchamiania aplikacji.Gets or sets the set of command-line arguments to use when starting the application.

CreateNoWindow

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy proces ma być uruchamiany w nowym oknie.Gets or sets a value indicating whether to start the process in a new window.

Domain

Pobiera lub ustawia wartość określającą domenę, która ma być używana podczas uruchamiania procesu.Gets or sets a value that identifies the domain to use when starting the process. Jeśli ta wartość jest równa null , UserName Właściwość musi być określona w formacie nazwy UPN.If this value is null, the UserName property must be specified in UPN format.

Environment

Pobiera zmienne środowiskowe, które mają zastosowanie do tego procesu i jego procesów podrzędnych.Gets the environment variables that apply to this process and its child processes.

EnvironmentVariables

Pobiera ścieżki wyszukiwania plików, katalogów dla plików tymczasowych, opcje specyficzne dla aplikacji i inne podobne informacje.Gets search paths for files, directories for temporary files, application-specific options, and other similar information.

ErrorDialog

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy okno dialogowe błędu jest wyświetlane użytkownikowi, jeśli proces nie może zostać uruchomiony.Gets or sets a value indicating whether an error dialog box is displayed to the user if the process cannot be started.

ErrorDialogParentHandle

Pobiera lub ustawia uchwyt okna, który ma być używany, gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe błędu dla procesu, którego nie można uruchomić.Gets or sets the window handle to use when an error dialog box is shown for a process that cannot be started.

FileName

Pobiera lub ustawia aplikację lub dokument do uruchomienia.Gets or sets the application or document to start.

LoadUserProfile

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy profil użytkownika systemu Windows ma zostać załadowany z rejestru.Gets or sets a value that indicates whether the Windows user profile is to be loaded from the registry.

Password

Pobiera lub ustawia bezpieczny ciąg, który zawiera hasło użytkownika używane podczas uruchamiania procesu.Gets or sets a secure string that contains the user password to use when starting the process.

PasswordInClearText

Pobiera lub ustawia hasło użytkownika w postaci zwykłego tekstu, które ma być używane podczas uruchamiania procesu.Gets or sets the user password in clear text to use when starting the process.

RedirectStandardError

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy błąd danych wyjściowych aplikacji jest zapisywana w StandardError strumieniu.Gets or sets a value that indicates whether the error output of an application is written to the StandardError stream.

RedirectStandardInput

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy dane wejściowe aplikacji są odczytywane ze StandardInput strumienia.Gets or sets a value indicating whether the input for an application is read from the StandardInput stream.

RedirectStandardOutput

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy tekstowe dane wyjściowe aplikacji są zapisywane w StandardOutput strumieniu.Gets or sets a value that indicates whether the textual output of an application is written to the StandardOutput stream.

StandardErrorEncoding

Pobiera lub ustawia preferowane kodowanie dla danych wyjściowych błędu.Gets or sets the preferred encoding for error output.

StandardInputEncoding

Pobiera lub ustawia preferowane kodowanie dla danych wejściowych Standard.Gets or sets the preferred encoding for standard input.

StandardOutputEncoding

Pobiera lub ustawia preferowane kodowanie dla wyjścia standardowego.Gets or sets the preferred encoding for standard output.

UserName

Pobiera lub ustawia nazwę użytkownika, która będzie używana podczas uruchamiania procesu.Gets or sets the user name to use when starting the process. Jeśli używasz formatu UPN, user @ DNS_domain_name Domain Właściwość musi mieć wartość null .If you use the UPN format, user@DNS_domain_name, the Domain property must be null.

UseShellExecute

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy należy używać powłoki systemu operacyjnego do uruchomienia procesu.Gets or sets a value indicating whether to use the operating system shell to start the process.

Verb

Pobiera lub ustawia zlecenie, które ma być używane podczas otwierania aplikacji lub dokumentu określonego przez FileName Właściwość.Gets or sets the verb to use when opening the application or document specified by the FileName property.

Verbs

Pobiera zestaw zleceń skojarzonych z typem pliku określonym przez FileName Właściwość.Gets the set of verbs associated with the type of file specified by the FileName property.

WindowStyle

Pobiera lub ustawia stan okna, który będzie używany podczas uruchamiania procesu.Gets or sets the window state to use when the process is started.

WorkingDirectory

Gdy UseShellExecute Właściwość ma wartość false , Pobiera lub ustawia katalog roboczy dla procesu, który ma zostać uruchomiony.When the UseShellExecute property is false, gets or sets the working directory for the process to be started. Gdy UseShellExecute jest true , Pobiera lub ustawia katalog zawierający proces do uruchomienia.When UseShellExecute is true, gets or sets the directory that contains the process to be started.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też