StackFrame Klasa

Definicja

Zawiera informacje na temat elementu StackFrame , który reprezentuje wywołanie funkcji na stosie wywołań dla bieżącego wątku.Provides information about a StackFrame, which represents a function call on the call stack for the current thread.

public ref class StackFrame sealed
public ref class StackFrame
public sealed class StackFrame
public class StackFrame
[System.Serializable]
public class StackFrame
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class StackFrame
type StackFrame = class
[<System.Serializable>]
type StackFrame = class
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type StackFrame = class
Public NotInheritable Class StackFrame
Public Class StackFrame
Dziedziczenie
StackFrame
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie StackFrame klasy w celu udostępnienia informacji o ramce stosu dla śladu stosu.The following example demonstrates the use of the StackFrame class to provide the stack frame information for a stack trace.

using System;
using System.Diagnostics;

namespace StackFrameExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        Method1();
      }
      catch (Exception e)
      {
        StackTrace st = new StackTrace();
        StackTrace st1 = new StackTrace(new StackFrame(true));
        Console.WriteLine(" Stack trace for Main: {0}",
          st1.ToString());
        Console.WriteLine(st.ToString());
      }
      Console.WriteLine("Press Enter to exit.");
      Console.ReadLine();
    }
    private static void Method1()
    {
      try
      {
        Method2(4);
      }
      catch (Exception e)
      {
        StackTrace st = new StackTrace();
        StackTrace st1 = new StackTrace(new StackFrame(true));
        Console.WriteLine(" Stack trace for Method1: {0}",
          st1.ToString());
        Console.WriteLine(st.ToString());
        // Build a stack trace for the next frame.
        StackTrace st2 = new StackTrace(new StackFrame(1, true));
        Console.WriteLine(" Stack trace for next level frame: {0}",
          st2.ToString());
        throw e;
      }
    }
    private static void Method2( int count)
    {
      try
      {
        if (count < 5)
          throw new ArgumentException("count too large", "count");
      }
      catch (Exception e)
      {
        StackTrace st = new StackTrace();
        StackTrace st1 = new StackTrace(new StackFrame(2,true));
        Console.WriteLine(" Stack trace for Method2: {0}",
          st1.ToString());
        Console.WriteLine(st.ToString());
        throw e;
      }
    }
  }
}
Imports System.DiagnosticsClass Program

  Shared Sub Main(ByVal args() As String)
    Try
      Method1()
    Catch e As Exception
      Dim st As New StackTrace()
      Dim st1 As New StackTrace(New StackFrame(True))
      Console.WriteLine(" Stack trace for Main: {0}", st1.ToString())
      Console.WriteLine(st.ToString())
    End Try
    Console.WriteLine("Press Enter to exit.")
    Console.ReadLine()

  End Sub

  Private Shared Sub Method1()
    Try
      Method2(4)
    Catch e As Exception
      Dim st As New StackTrace()
      Dim st1 As New StackTrace(New StackFrame(True))
      Console.WriteLine(" Stack trace for Method1: {0}", st1.ToString())
      Console.WriteLine(st.ToString())
      ' Build a stack trace for the next frame.
      Dim st2 As New StackTrace(New StackFrame(1, True))
      Console.WriteLine(" Stack trace for next level frame: {0}", st2.ToString())
      Throw e
    End Try

  End Sub

  Private Shared Sub Method2(ByVal count As Integer)
    Try
      If count < 5 Then
        Throw New ArgumentException("count too large", "count")
      End If
    Catch e As Exception
      Dim st As New StackTrace()
      Dim st1 As New StackTrace(New StackFrame(2, True))
      Console.WriteLine(" Stack trace for Method2: {0}", st1.ToString())
      Console.WriteLine(st.ToString())
      Throw e
    End Try

  End Sub
End Class

Poniższy przykład demonstruje użycie elementów członkowskich StackFrame klasy.The following example demonstrates the use of the members of the StackFrame class.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Diagnostics;

// This console application illustrates various uses
// of the StackTrace and StackFrame classes.
namespace SampleInternal
{
  public ref class ClassLevel6
  {
  public:
   void Level6Method()
   {
     throw gcnew Exception( "An error occurred in the lowest internal class method." );
   }

  };

  public ref class ClassLevel5
  {
  public:

   void Level5Method()
   {
     try
     {
      ClassLevel6^ nestedClass = gcnew ClassLevel6;
      nestedClass->Level6Method();
     }
     catch ( Exception^ e ) 
     {
      Console::WriteLine( " Level5Method exception handler" );
      StackTrace^ st = gcnew StackTrace;
      
      // Display the most recent function call.
      StackFrame^ sf = st->GetFrame( 0 );
      Console::WriteLine();
      Console::WriteLine( " Exception in method: " );
      Console::WriteLine( "   {0}", sf->GetMethod() );
      if ( st->FrameCount > 1 )
      {
        
        // Display the highest-level function call
        // in the trace.
        sf = st->GetFrame( st->FrameCount - 1 );
        Console::WriteLine( " Original function call at top of call stack):" );
        Console::WriteLine( "   {0}", sf->GetMethod() );
      }
      Console::WriteLine();
      Console::WriteLine( "  ... throwing exception to next level ..." );
      Console::WriteLine( "-------------------------------------------------\n" );
      throw e;
     }

   }

  };

  public ref class ClassLevel4
  {
  public:
   void Level4Method()
   {
     
     try
     {
      ClassLevel5^ nestedClass = gcnew ClassLevel5;
      nestedClass->Level5Method();
     }
     catch ( Exception^ e ) 
     {
      Console::WriteLine( " Level4Method exception handler" );
      
      // Build a stack trace from a dummy stack frame.
      // Explicitly specify the source file name, line number
      // and column number.
      StackTrace^ st = gcnew StackTrace( gcnew StackFrame( "source.cs",79,24 ) );
      Console::WriteLine( " Stack trace with dummy stack frame: {0}", st->ToString() );
      
      // Access the StackFrames explicitly to display the file
      // name, line number and column number properties.
      // StackTrace.ToString only includes the method name. 
      for ( int i = 0; i < st->FrameCount; i++ )
      {
        StackFrame^ sf = st->GetFrame( i );
        Console::WriteLine( " File: {0}", sf->GetFileName() );
        Console::WriteLine( " Line Number: {0}", sf->GetFileLineNumber().ToString() );
        Console::WriteLine( " Column Number: {0}", sf->GetFileColumnNumber().ToString() );

      }
      Console::WriteLine();
      Console::WriteLine( "  ... throwing exception to next level ..." );
      Console::WriteLine( "-------------------------------------------------\n" );
      throw e;
     }

     
   }

  };

  public ref class ClassLevel3
  {
  public:

   void Level3Method()
   {
     try
     {
      ClassLevel4^ nestedClass = gcnew ClassLevel4;
      nestedClass->Level4Method();
     }
     catch ( Exception^ e ) 
     {
      Console::WriteLine( " Level3Method exception handler" );
      
      // Build a stack trace from a dummy stack frame.
      // Explicitly specify the source file name and line number.
      StackTrace^ st = gcnew StackTrace( gcnew StackFrame( "source.cs",60 ) );
      Console::WriteLine( " Stack trace with dummy stack frame: {0}", st->ToString() );
      for ( int i = 0; i < st->FrameCount; i++ )
      {
        
        // Display the stack frame properties.
        StackFrame^ sf = st->GetFrame( i );
        Console::WriteLine( " File: {0}", sf->GetFileName() );
        Console::WriteLine( " Line Number: {0}", sf->GetFileLineNumber().ToString() );
        
        // Note that the column number defaults to zero
        // when not initialized.
        Console::WriteLine( " Column Number: {0}", sf->GetFileColumnNumber().ToString() );
        Console::WriteLine( " Intermediate Language Offset: {0}", sf->GetILOffset().ToString() );
        Console::WriteLine( " Native Offset: {0}", sf->GetNativeOffset().ToString() );
        

      }
      Console::WriteLine();
      Console::WriteLine( "  ... throwing exception to next level ..." );
      Console::WriteLine( "-------------------------------------------------\n" );
      throw e;
     }

   }

  };

  public ref class ClassLevel2
  {
  public:

   void Level2Method()
   {
     try
     {
      ClassLevel3^ nestedClass = gcnew ClassLevel3;
      nestedClass->Level3Method();
     }
     catch ( Exception^ e ) 
     {
      Console::WriteLine( " Level2Method exception handler" );
      
      // Display the full call stack at this level.
      StackTrace^ st1 = gcnew StackTrace( true );
      Console::WriteLine( " Stack trace for this level: {0}", st1->ToString() );
      
      // Build a stack trace from one frame, skipping the
      // current frame and using the next frame.
      StackTrace^ st2 = gcnew StackTrace( gcnew StackFrame( 1,true ) );
      Console::WriteLine( " Stack trace built with next level frame: {0}", st2->ToString() );
      
      // Build a stack trace skipping the current frame, and
      // including all the other frames.
      StackTrace^ st3 = gcnew StackTrace( 1,true );
      Console::WriteLine( " Stack trace built from the next level up: {0}", st3->ToString() );
      Console::WriteLine();
      Console::WriteLine( "  ... throwing exception to next level ..." );
      Console::WriteLine( "-------------------------------------------------\n" );
      throw e;
     }

   }

  };

  public ref class ClassLevel1
  {
  public:

   void InternalMethod()
   {
     try
     {
      ClassLevel2^ nestedClass = gcnew ClassLevel2;
      nestedClass->Level2Method();
     }
     catch ( Exception^ e ) 
     {
      Console::WriteLine( " InternalMethod exception handler" );
      
      // Build a stack trace from one frame, skipping the
      // current frame and using the next frame. By
      // default, file and line information are not displayed.
      StackTrace^ st = gcnew StackTrace( gcnew StackFrame( 1 ) );
      Console::WriteLine( " Stack trace for next level frame: {0}", st->ToString() );
      Console::WriteLine( " Stack frame for next level: " );
      Console::WriteLine( "  {0}", st->GetFrame( 0 )->ToString() );
      Console::WriteLine( " Line Number: {0}", st->GetFrame( 0 )->GetFileLineNumber().ToString() );
      Console::WriteLine();
      Console::WriteLine( "  ... throwing exception to next level ..." );
      Console::WriteLine( "-------------------------------------------------\n" );
      throw e;
     }

   }

  };

}


using namespace SampleInternal;

namespace SamplePublic
{
  class ConsoleApp
  {
  public:


   [STAThread]
   static void Main()
   {
     ClassLevel1 ^ mainClass = gcnew ClassLevel1;
     try
     {
      mainClass->InternalMethod();
     }
     catch ( Exception^ e ) 
     {
      Console::WriteLine( " Main method exception handler" );
      
      // Display file and line information, if available.
      StackTrace^ st = gcnew StackTrace( gcnew StackFrame( true ) );
      Console::WriteLine( " Stack trace for current level: {0}", st->ToString() );
      Console::WriteLine( " File: {0}", st->GetFrame( 0 )->GetFileName() );
      Console::WriteLine( " Line Number: {0}", st->GetFrame( 0 )->GetFileLineNumber().ToString() );
      Console::WriteLine();
      Console::WriteLine( "-------------------------------------------------\n" );
     }

   }

  };

}

int main()
{
  SamplePublic::ConsoleApp::Main();
}


using System;
using System.Diagnostics;

using SampleInternal;

namespace SamplePublic
{
  // This console application illustrates various uses
  // of the StackTrace and StackFrame classes.
  class ConsoleApp
  {
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      ClassLevel1 mainClass = new ClassLevel1();

      try {
        mainClass.InternalMethod();
      }
      catch (Exception) {
        Console.WriteLine(" Main method exception handler");

        // Display file and line information, if available.
        StackTrace st = new StackTrace(new StackFrame(true));
        Console.WriteLine(" Stack trace for current level: {0}",
          st.ToString());
        Console.WriteLine(" File: {0}",
         st.GetFrame(0).GetFileName());
        Console.WriteLine(" Line Number: {0}",
          st.GetFrame(0).GetFileLineNumber().ToString());

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("-------------------------------------------------\n");
      }
    }
  }
}

namespace SampleInternal
{
  public class ClassLevel1
  {
   public void InternalMethod()
   {
     try
     {
      ClassLevel2 nestedClass = new ClassLevel2();
      nestedClass.Level2Method();
     }
     catch (Exception e)
     {
      Console.WriteLine(" InternalMethod exception handler");

      // Build a stack trace from one frame, skipping the
      // current frame and using the next frame. By
      // default, file and line information are not displayed.
      StackTrace st = new StackTrace(new StackFrame(1));
      Console.WriteLine(" Stack trace for next level frame: {0}",
        st.ToString());
      Console.WriteLine(" Stack frame for next level: ");
      Console.WriteLine("  {0}", st.GetFrame(0).ToString());

      Console.WriteLine(" Line Number: {0}",
        st.GetFrame(0).GetFileLineNumber().ToString());

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("  ... throwing exception to next level ...");
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------\n");
      throw e;
     }
   }
  }

  public class ClassLevel2
  {
   public void Level2Method()
   {
     try
     {
      ClassLevel3 nestedClass = new ClassLevel3();
      nestedClass.Level3Method();
     }
     catch (Exception e)
     {
      Console.WriteLine(" Level2Method exception handler");

      // Display the full call stack at this level.
      StackTrace st1 = new StackTrace(true);
      Console.WriteLine(" Stack trace for this level: {0}",
        st1.ToString());

      // Build a stack trace from one frame, skipping the current
      // frame and using the next frame.
      StackTrace st2 = new StackTrace(new StackFrame(1, true));
      Console.WriteLine(" Stack trace built with next level frame: {0}",
        st2.ToString());

      // Build a stack trace skipping the current frame, and
      // including all the other frames.
      StackTrace st3 = new StackTrace(1, true);
      Console.WriteLine(" Stack trace built from the next level up: {0}",
        st3.ToString());

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("  ... throwing exception to next level ...");
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------\n");
      throw e;
     }
   }
  }

  public class ClassLevel3
  {
   public void Level3Method()
   {
     try
     {
      ClassLevel4 nestedClass = new ClassLevel4();
      nestedClass.Level4Method();
     }
     catch (Exception e)
     {
      Console.WriteLine(" Level3Method exception handler");

      // Build a stack trace from a dummy stack frame.
      // Explicitly specify the source file name and
      // line number.
      StackTrace st = new StackTrace(new StackFrame("source.cs", 60));
      Console.WriteLine(" Stack trace with dummy stack frame: {0}",
            st.ToString());
      for(int i =0; i< st.FrameCount; i++ )
      {
        // Display the stack frame properties.
        StackFrame sf = st.GetFrame(i);
        Console.WriteLine(" File: {0}", sf.GetFileName());
        Console.WriteLine(" Line Number: {0}",
         sf.GetFileLineNumber());
        // Note that the column number defaults to zero
        // when not initialized.
        Console.WriteLine(" Column Number: {0}",
         sf.GetFileColumnNumber());
        if (sf.GetILOffset() != StackFrame.OFFSET_UNKNOWN)
        {
         Console.WriteLine(" Intermediate Language Offset: {0}",
           sf.GetILOffset());
        }
        if (sf.GetNativeOffset() != StackFrame.OFFSET_UNKNOWN)
        {
         Console.WriteLine(" Native Offset: {0}",
           sf.GetNativeOffset());
        }
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("  ... throwing exception to next level ...");
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------\n");
      throw e;
     }
   }
  }

  public class ClassLevel4
  {
   public void Level4Method()
   {
     try
     {
      ClassLevel5 nestedClass = new ClassLevel5();
      nestedClass.Level5Method();
     }
     catch (Exception e)
     {
      Console.WriteLine(" Level4Method exception handler");

      // Build a stack trace from a dummy stack frame.
      // Explicitly specify the source file name, line number
      // and column number.
      StackTrace st = new StackTrace(new StackFrame("source.cs", 79, 24));
      Console.WriteLine(" Stack trace with dummy stack frame: {0}",
              st.ToString());

      // Access the StackFrames explicitly to display the file
      // name, line number and column number properties.
      // StackTrace.ToString only includes the method name.
      for(int i =0; i< st.FrameCount; i++ )
      {
        StackFrame sf = st.GetFrame(i);
        Console.WriteLine(" File: {0}", sf.GetFileName());
        Console.WriteLine(" Line Number: {0}",
         sf.GetFileLineNumber());
        Console.WriteLine(" Column Number: {0}",
         sf.GetFileColumnNumber());
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("  ... throwing exception to next level ...");
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------\n");
      throw e;
     }
   }
  }

  public class ClassLevel5
  {
   public void Level5Method()
   {
     try
     {
      ClassLevel6 nestedClass = new ClassLevel6();
      nestedClass.Level6Method();
     }
     catch (Exception e)
     {
      Console.WriteLine(" Level5Method exception handler");

      StackTrace st = new StackTrace();

      // Display the most recent function call.
      StackFrame sf = st.GetFrame(0);
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(" Exception in method: ");
      Console.WriteLine("   {0}", sf.GetMethod());

      if (st.FrameCount >1)
      {
        // Display the highest-level function call
        // in the trace.
        sf = st.GetFrame(st.FrameCount-1);
        Console.WriteLine(" Original function call at top of call stack):");
        Console.WriteLine("   {0}", sf.GetMethod());
      }

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("  ... throwing exception to next level ...");
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------\n");
      throw e;
     }
   }
  }

  public class ClassLevel6
  {
   public void Level6Method()
   {
     throw new Exception("An error occurred in the lowest internal class method.");
   }
  }
}
Imports System.Diagnostics

Imports SampleInternal

Namespace SamplePublic
  
  ' This console application illustrates various uses
  ' of the StackTrace and StackFrame classes.
  
  Class ConsoleApp
   
   <STAThread()> _
   Shared Sub Main()
     Dim mainClass As New ClassLevel1
     
     Try
      mainClass.InternalMethod()
     Catch
      Console.WriteLine(" Main method exception handler")
      
      ' Display file and line information, if available.
      Dim st As New StackTrace(New StackFrame(True))
      Console.WriteLine(" Stack trace for current level: {0}", _
        st.ToString())
      Console.WriteLine(" File: {0}", _
        st.GetFrame(0).GetFileName())
      Console.WriteLine(" Line Number: {0}", _
        st.GetFrame(0).GetFileLineNumber().ToString())
      
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------")
      Console.WriteLine()
     End Try
   End Sub
  End Class
End Namespace 'StackFramePublic 

Namespace SampleInternal
  
  Public Class ClassLevel1
   
   Public Sub InternalMethod()
     Try
      Dim nestedClass As New ClassLevel2
      nestedClass.Level2Method()
     Catch e As Exception
      Console.WriteLine(" InternalMethod exception handler")
      
      ' Build a stack trace from one frame, skipping the 
      ' current frame and using the next frame. By default,
      ' file and line information are not displayed.
      Dim st As New StackTrace(New StackFrame(1))
      Console.WriteLine(" Stack trace for next level frame: {0}", _
        st.ToString())
      Console.WriteLine(" Stack frame for next level: ")
      Console.WriteLine("  {0}", st.GetFrame(0).ToString())
      
      Console.WriteLine(" Line Number: {0}", _
        st.GetFrame(0).GetFileLineNumber().ToString())
      
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("  ... throwing exception to next level ...")
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------")
      Console.WriteLine()
      Throw e
     End Try
   End Sub
  End Class
  
  Public Class ClassLevel2
   
   Public Sub Level2Method()
     Try
      Dim nestedClass As New ClassLevel3
      nestedClass.Level3Method()
     
     Catch e As Exception
      Console.WriteLine(" Level2Method exception handler")
      
      ' Display the full call stack at this level.
      Dim st1 As New StackTrace(True)
      Console.WriteLine(" Stack trace for this level: {0}", _
        st1.ToString())
      
      ' Build a stack trace from one frame, skipping the current
      ' frame and using the next frame.
      Dim st2 As New StackTrace(New StackFrame(1, True))
      Console.WriteLine(" Stack trace built with next level frame: {0}", _
        st2.ToString())
      
      ' Build a stack trace skipping the current frame, and
      ' including all the other frames.
      Dim st3 As New StackTrace(1, True)
      Console.WriteLine(" Stack trace built from the next level up: {0}", _
        st3.ToString())
      
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("  ... throwing exception to next level ...")
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------")
      Console.WriteLine()
      Throw e
     End Try
   End Sub
  End Class
  
  Public Class ClassLevel3
   
   Public Sub Level3Method()
     Try
      Dim nestedClass As New ClassLevel4()
      nestedClass.Level4Method()
     Catch e As Exception
      Console.WriteLine(" Level3Method exception handler")
      
      ' Build a stack trace from a dummy stack frame.
      ' Explicitly specify the source file name and line number.
      Dim st As New StackTrace(New StackFrame("source.cs", 60))
      Console.WriteLine(" Stack trace with dummy stack frame: {0}", _
        st.ToString())
      Dim i As Integer
      For i = 0 To st.FrameCount - 1
        ' Display the stack frame properties.
        Dim sf As StackFrame = st.GetFrame(i)
        Console.WriteLine(" File: {0}", sf.GetFileName())
        Console.WriteLine(" Line Number: {0}", _
         sf.GetFileLineNumber())
        ' The column number defaults to zero when not initialized.
        Console.WriteLine(" Column Number: {0}", _
         sf.GetFileColumnNumber())
        If sf.GetILOffset <> StackFrame.OFFSET_UNKNOWN
         Console.WriteLine(" Intermediate Language Offset: {0}", _
           sf.GetILOffset())
        End If
        If sf.GetNativeOffset <> StackFrame.OFFSET_UNKNOWN
         Console.WriteLine(" Native Offset: {0}", _
           sf.GetNativeOffset())
        End If
      Next i 
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("  ... throwing exception to next level ...")
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------")
      Console.WriteLine()
      Throw e
     End Try
   End Sub
  End Class
  
  Public Class ClassLevel4
   
   Public Sub Level4Method()
     Try
      Dim [nestedClass] As New ClassLevel5()
      [nestedClass].Level5Method()
     Catch e As Exception
      Console.WriteLine(" Level4Method exception handler")
      
      ' Build a stack trace from a dummy stack frame.
      ' Explicitly specify the source file name, line number
      ' and column number.
      Dim st As New StackTrace(New StackFrame("source.cs", 79, 24))
      Console.WriteLine(" Stack trace with dummy stack frame: {0}", _
        st.ToString())
      
      ' Access the StackFrames explicitly to display the file
      ' name, line number and column number properties.
      ' StackTrace.ToString only includes the method name. 
      Dim i As Integer
      For i = 0 To st.FrameCount - 1
        Dim sf As StackFrame = st.GetFrame(i)
        Console.WriteLine(" File: {0}", sf.GetFileName())
        Console.WriteLine(" Line Number: {0}", _
         sf.GetFileLineNumber())
        Console.WriteLine(" Column Number: {0}", _
         sf.GetFileColumnNumber())
      Next i
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("  ... throwing exception to next level ...")
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------")
      Console.WriteLine()
      Throw e
     End Try
   End Sub
  End Class
 
  
  Public Class ClassLevel5
   
   Public Sub Level5Method()
     Try
      Dim nestedClass As New ClassLevel6()
      nestedClass.Level6Method()
     Catch e As Exception
      Console.WriteLine(" Level5Method exception handler")
      
      Dim st As New StackTrace()
      
      ' Display the most recent function call.
      Dim sf As StackFrame = st.GetFrame(0)
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(" Exception in method: ")
      Console.WriteLine("   {0}", sf.GetMethod())
      
      If st.FrameCount > 1 Then
        ' Display the highest-level function call in the trace.
        sf = st.GetFrame((st.FrameCount - 1))
        Console.WriteLine(" Original function call at top of call stack):")
        Console.WriteLine("   {0}", sf.GetMethod())
      End If
      
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("  ... throwing exception to next level ...")
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------")
      Console.WriteLine()
      Throw e
     End Try
   End Sub
  End Class
 
  
  Public Class ClassLevel6
   Public Sub Level6Method()
     Throw New Exception("An error occurred in the lowest internal class method.")
   End Sub
  End Class

End Namespace 'StackFrameInternal

Uwagi

StackFrameJest tworzony i wypychany na stosie wywołań dla każdego wywołania funkcji wykonanej podczas wykonywania wątku.A StackFrame is created and pushed on the call stack for every function call made during the execution of a thread. Ramka stosu zawsze zawiera MethodBase informacje, a opcjonalnie zawiera nazwę pliku, numer wiersza i informacje o numerze kolumny.The stack frame always includes MethodBase information, and optionally includes file name, line number, and column number information.

StackFrame informacje są najdokładniejsze z konfiguracjami kompilacji debugowania.StackFrame information will be most informative with Debug build configurations. Domyślnie kompilacje debugowania obejmują symbole debugowania, podczas gdy kompilacje wydania nie.By default, Debug builds include debug symbols, while Release builds do not. Symbole debugowania zawierają większość pliku, nazwę metody, numer wiersza i informacje o kolumnie używane podczas konstruowania StackFrame obiektów.The debug symbols contain most of the file, method name, line number, and column information used in constructing StackFrame objects.

Konstruktory

StackFrame()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StackFrame.Initializes a new instance of the StackFrame class.

StackFrame(Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie StackFrame klasy, opcjonalnie przechwytując informacje źródłowe.Initializes a new instance of the StackFrame class, optionally capturing source information.

StackFrame(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie StackFrame klasy, które odnosi się do ramki powyżej bieżącej ramki stosu.Initializes a new instance of the StackFrame class that corresponds to a frame above the current stack frame.

StackFrame(Int32, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie StackFrame klasy, które odnosi się do ramki powyżej bieżącej ramki stosu, opcjonalnie przechwytując informacje źródłowe.Initializes a new instance of the StackFrame class that corresponds to a frame above the current stack frame, optionally capturing source information.

StackFrame(String, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie StackFrame klasy, która zawiera tylko daną nazwę pliku i numer wiersza.Initializes a new instance of the StackFrame class that contains only the given file name and line number.

StackFrame(String, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie StackFrame klasy, która zawiera tylko daną nazwę pliku, numer wiersza i numer kolumny.Initializes a new instance of the StackFrame class that contains only the given file name, line number, and column number.

Pola

OFFSET_UNKNOWN

Określa wartość, która jest zwracana z GetNativeOffset() metody lub w GetILOffset() przypadku nieznanego przesunięcia języka pośredniego lub firmy Microsoft (MSIL).Defines the value that is returned from the GetNativeOffset() or GetILOffset() method when the native or Microsoft intermediate language (MSIL) offset is unknown. To pole jest stałe.This field is constant.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetFileColumnNumber()

Pobiera numer kolumny w pliku, który zawiera kod, który jest wykonywany.Gets the column number in the file that contains the code that is executing. Te informacje są zwykle wyodrębniane z symboli debugowania dla pliku wykonywalnego.This information is typically extracted from the debugging symbols for the executable.

GetFileLineNumber()

Pobiera numer wiersza w pliku, który zawiera kod, który jest wykonywany.Gets the line number in the file that contains the code that is executing. Te informacje są zwykle wyodrębniane z symboli debugowania dla pliku wykonywalnego.This information is typically extracted from the debugging symbols for the executable.

GetFileName()

Pobiera nazwę pliku, który zawiera kod, który jest wykonywany.Gets the file name that contains the code that is executing. Te informacje są zwykle wyodrębniane z symboli debugowania dla pliku wykonywalnego.This information is typically extracted from the debugging symbols for the executable.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetILOffset()

Pobiera przesunięcie od początku kodu języka pośredniego firmy Microsoft (MSIL) dla wykonywanej metody.Gets the offset from the start of the Microsoft intermediate language (MSIL) code for the method that is executing. To przesunięcie może być przybliżone w zależności od tego, czy kompilator just in Time (JIT) generuje kod debugowania.This offset might be an approximation depending on whether or not the just-in-time (JIT) compiler is generating debugging code. Generowanie tych informacji debugowania jest kontrolowane przez DebuggableAttribute .The generation of this debugging information is controlled by the DebuggableAttribute.

GetMethod()

Pobiera metodę, w której ramka wykonuje.Gets the method in which the frame is executing.

GetNativeOffset()

Pobiera przesunięcie od początku kodu skompilowanego w trybie JIT (just-in-Time) dla wykonywanej metody.Gets the offset from the start of the native just-in-time (JIT)-compiled code for the method that is being executed. Generowanie tych informacji debugowania jest kontrolowane przez DebuggableAttribute klasę.The generation of this debugging information is controlled by the DebuggableAttribute class.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Kompiluje czytelną reprezentację śladu stosu.Builds a readable representation of the stack trace.

Metody rozszerzania

GetNativeImageBase(StackFrame)

Zwraca wskaźnik do adresu podstawowego obrazu natywnego, który jest wykonywany przez tę ramkę stosu.Returns a pointer to the base address of the native image that this stack frame is executing.

GetNativeIP(StackFrame)

Pobiera wskaźnik interfejsu na początek kodu natywnego dla wykonywanej metody.Gets an interface pointer to the start of the native code for the method that is being executed.

HasILOffset(StackFrame)

Wskazuje, czy przesunięcie od początku kodu IL dla metody, która jest wykonywana jest dostępna.Indicates whether an offset from the start of the IL code for the method that is executing is available.

HasMethod(StackFrame)

Wskazuje, czy dostępne są informacje o metodzie, w której jest wykonywana określona ramka.Indicates whether information about the method in which the specified frame is executing is available.

HasNativeImage(StackFrame)

Wskazuje, czy obraz natywny jest dostępny dla określonej ramki stosu.Indicates whether the native image is available for the specified stack frame.

HasSource(StackFrame)

Wskazuje, czy plik zawierający kod, który jest wykonywany przez określoną ramkę stosu jest dostępny.Indicates whether the file that contains the code that the specified stack frame is executing is available.

Dotyczy

Zobacz też