TraceEventType Wyliczenie

Definicja

Identyfikuje typ zdarzenia, które spowodowało wynik śledzenia.Identifies the type of event that has caused the trace.

public enum class TraceEventType
public enum TraceEventType
type TraceEventType = 
Public Enum TraceEventType
Dziedziczenie
TraceEventType

Pola

Critical 1

Błąd krytyczny lub awaria aplikacji.Fatal error or application crash.

Error 2

Odwracalny błąd.Recoverable error.

Information 8

Komunikat informacyjny.Informational message.

Resume 2048

Wznawianie operacji logicznej.Resumption of a logical operation.

Start 256

Rozpoczynanie operacji logicznej.Starting of a logical operation.

Stop 512

Zatrzymywanie operacji logicznej.Stopping of a logical operation.

Suspend 1024

Zawieszenie operacji logicznej.Suspension of a logical operation.

Transfer 4096

Zmiana tożsamości korelacji.Changing of correlation identity.

Verbose 16

Śledzenie debugowania.Debugging trace.

Warning 4

Problem niekrytyczny.Noncritical problem.

Uwagi

TraceEventType służy do identyfikowania zdarzenia, które spowodowało śledzenie w wywołaniach TraceSource.TraceEvent metod.TraceEventType is used to identify the event that caused a trace in calls to the TraceSource.TraceEvent methods.

Dotyczy