TraceListenerCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Wstawia TraceListener obiekt na określonej pozycji w TraceListenerCollection .Inserts a TraceListener object at the specified position in the TraceListenerCollection.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Liczony od elementu zerowego indeks, w którym powinien zostać wstawiony parametr value.The zero-based index at which value should be inserted.

value
Object

TraceListenerObiekt, który ma zostać wstawiony do TraceListenerCollection .The TraceListener object to insert into the TraceListenerCollection.

Implementuje

Wyjątki

value nie jest TraceListener obiektem.value is not a TraceListener object.

Uwagi

Użyj Insert metody TraceListenerCollection klasy, aby wstawić TraceListener obiekt do kolekcji.Use the Insert method of the TraceListenerCollection class to insert a TraceListener object into the collection.

Dotyczy