Principal.GetUnderlyingObject Metoda

Definicja

Zwraca podstawowy obiekt DirectoryEntry, który udostępnia dane osoby kontaktowej dla obiektu podmiotu zabezpieczeń.Returns the underlying DirectoryEntry object that provides the contact data for the principal object.

public:
 System::Object ^ GetUnderlyingObject();
[System.Security.SecurityCritical]
public object GetUnderlyingObject ();
member this.GetUnderlyingObject : unit -> obj
Public Function GetUnderlyingObject () As Object

Zwraca

Bazowego obiektu DirectoryEntry.The underlying DirectoryEntry object.

Atrybuty

Wyjątki

Bieżący podmiot zabezpieczeń nie został utrwalony i nie ma skojarzonego obiektu DirectoryEntry.The current principal has not been persisted and does not have an associated DirectoryEntry object.

Dotyczy