PrincipalCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Zwraca obiekt synchronizacji, który może służyć do synchronizowania dostępu do tej kolekcji.Returns a synchronization object that can be used to synchronize access to this collection. Zwraca sam obiekt PrincipalCollection.Returns the PrincipalCollection object itself.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy