PrincipalContext Klasa

Definicja

Hermetyzuje serwer lub domenę, do której są wykonywane wszystkie operacje, kontener, który jest używany jako podstawa tych operacji, oraz poświadczenia używane do wykonywania operacji.Encapsulates the server or domain against which all operations are performed, the container that is used as the base of those operations, and the credentials used to perform the operations.

public ref class PrincipalContext : IDisposable
public class PrincipalContext : IDisposable
[System.Security.SecurityCritical(System.Security.SecurityCriticalScope.Everything)]
public class PrincipalContext : IDisposable
type PrincipalContext = class
    interface IDisposable
[<System.Security.SecurityCritical(System.Security.SecurityCriticalScope.Everything)>]
type PrincipalContext = class
    interface IDisposable
Public Class PrincipalContext
Implements IDisposable
Dziedziczenie
PrincipalContext
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

W przypadku operacji wyszukiwania główny kontekst definiuje bazę wyszukiwania, a dla operacji wstawiania kontekst definiuje kontener, do którego zostanie wstawiony obiekt.For search operations, the principal context defines the search base, and for insert operations the context defines the container into which the object is inserted.

Konstruktory

PrincipalContext(ContextType)

Inicjuje nowe wystąpienie PrincipalContext klasy z określonym typem kontekstu.Initializes a new instance of the PrincipalContext class with the specified context type.

PrincipalContext(ContextType, String)

Inicjuje nowe wystąpienie PrincipalContext klasy z określonym typem kontekstu i nazwą.Initializes a new instance of the PrincipalContext class with the specified context type and name.

PrincipalContext(ContextType, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie PrincipalContext klasy z określonym typem kontekstu, nazwą i kontenerem.Initializes a new instance of the PrincipalContext class with the specified context type, name, and container.

PrincipalContext(ContextType, String, String, ContextOptions)

Inicjuje nowe wystąpienie PrincipalContext klasy z określonym typem kontekstu, nazwą, kontenerem i opcjami kontekstu.Initializes a new instance of the PrincipalContext class with the specified context type, name, container, and context options.

PrincipalContext(ContextType, String, String, ContextOptions, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie PrincipalContext klasy z określonym typem kontekstu, nazwą, kontenerem, opcjami kontekstu, nazwą użytkownika i hasłem.Initializes a new instance of the PrincipalContext class with the specified context type, name, container, context options, username, and password.

PrincipalContext(ContextType, String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie PrincipalContext klasy z określonym typem kontekstu, nazwą i hasłem.Initializes a new instance of the PrincipalContext class with the specified context type, name, username, and password.

PrincipalContext(ContextType, String, String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie PrincipalContext klasy z określonym typem kontekstu, nazwą, kontenerem, nazwą użytkownika i hasłem.Initializes a new instance of the PrincipalContext class with the specified context type, name, container, username, and password.

Właściwości

ConnectedServer

Pobiera nazwę serwera, z którym jest połączony kontekst podmiotu zabezpieczeń.Gets the name of the server to which the principal context is connected.

Container

Pobiera wartość określoną w parametrze kontenera w konstruktorze.Gets the value specified in the container parameter in the constructor.

ContextType

Pobiera typ kontekstu, który określa typ magazynu dla kontekstu podmiotu zabezpieczeń.Gets the context type that specifies the type of store for the principal context.

Name

Pobiera wartość określoną jako name parametr w konstruktorze.Gets the value specified as the name parameter in the constructor.

Options

Pobiera opcje określone w contextOptions parametrze konstruktora.Gets the options specified in the contextOptions parameter of the constructor.

UserName

Pobiera wartość określoną w parametrze username w konstruktorze.Gets the value specified in the username parameter in the constructor.

Metody

Dispose()

Usuwa bieżące wystąpienie PrincipalContext obiektu.Disposes the current instance of the PrincipalContext object.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
ValidateCredentials(String, String)

Tworzy połączenia z serwerem i zwraca wartość logiczną określającą, czy podana nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe.Creates the connections to the server and returns a Boolean value that specifies whether the specified username and password are valid.

ValidateCredentials(String, String, ContextOptions)

Tworzy połączenia z serwerem i zwraca wartość logiczną określającą, czy określona nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe.Creates the connections to the server and returns a Boolean value that specifies whether the specified user name and password are valid. Ta metoda przeprowadza szybką weryfikację poświadczeń nazwy użytkownika i hasła.This method performs fast credential validation of the username and password.

Dotyczy