Double.Equality(Double, Double) Operator

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy dwie określone wartości Double są równe.Returns a value that indicates whether two specified Double values are equal.

public:
 static bool operator ==(double left, double right);
public static bool operator == (double left, double right);
static member ( = ) : double * double -> bool
Public Shared Operator == (left As Double, right As Double) As Boolean

Parametry

left
Double

Pierwsza wartość do porównania.The first value to compare.

right
Double

Druga wartość do porównania.The second value to compare.

Zwraca

true, jeśli left i right są równe; w przeciwnym razie false.true if left and right are equal; otherwise, false.

Uwagi

Metoda Equality definiuje operator równości dla wartości Double.The Equality method defines the equality operator for Double values.

Jeśli dwie Double.NaN wartości są testowane pod kątem równości przy użyciu operatora równości, wynik jest false; dwie wartości Double.NaN nie są uważane za równe.If two Double.NaN values are tested for equality by using the equality operator, the result is false; two Double.NaN values are not considered equal. Jeśli są one badane pod kątem równości przez wywołanie metody Equals, wynik jest true.If they are tested for equality by calling the Equals method, the result is true. Aby określić, czy wartość Double nie jest liczbą (NaN), alternatywą jest wywołanie metody IsNaN.When you want to determine whether the value of a Double is not a number (NaN), an alternative is to call the IsNaN method.

Dotyczy