Double.GreaterThan(Double, Double) Operator

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy określona Double wartość jest większa niż inna określona wartość Double.Returns a value that indicates whether a specified Double value is greater than another specified Double value.

public:
 static bool operator >(double left, double right);
public static bool operator > (double left, double right);
static member ( > ) : double * double -> bool
Public Shared Operator > (left As Double, right As Double) As Boolean

Parametry

left
Double

Pierwsza wartość do porównania.The first value to compare.

right
Double

Druga wartość do porównania.The second value to compare.

Zwraca

true, jeśli left jest większa niż right; w przeciwnym razie false.true if left is greater than right; otherwise, false.

Uwagi

Metoda GreaterThan definiuje operację operatora wyższego niż wartość Double wartości.The GreaterThan method defines the operation of the greater-than operator for Double values.

Dotyczy