Double.ToString Metoda

Definicja

Konwertuje wartość liczbową tego wystąpienia na równoważną reprezentację w postaci ciągu.

Przeciążenia

ToString(String, IFormatProvider)

Konwertuje wartość liczbową tego wystąpienia na równoważną reprezentację w postaci ciągu przy użyciu podanego formatu i informacji specyficznych dla kultury.

ToString(String)

Konwertuje wartość liczbową tego wystąpienia na równoważną reprezentację w postaci ciągu przy użyciu podanego formatu.

ToString(IFormatProvider)

Konwertuje wartość liczbową tego wystąpienia na równoważną reprezentację w postaci ciągu przy użyciu podanych danych formatowania specyficznych dla kultury.

ToString()

Konwertuje wartość liczbową tego wystąpienia na równoważną reprezentację w postaci ciągu.

ToString(String, IFormatProvider)

Konwertuje wartość liczbową tego wystąpienia na równoważną reprezentację w postaci ciągu przy użyciu podanego formatu i informacji specyficznych dla kultury.

public:
 virtual System::String ^ ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (string format, IFormatProvider provider);
public string ToString (string? format, IFormatProvider? provider);
override this.ToString : string * IFormatProvider -> string
Public Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String

Parametry

format
String

Ciąg formatu liczbowego.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.

Zwraca

String

Reprezentacja ciągu wartości tego wystąpienia określona przez format element i provider.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład przedstawia wartość używającą Double każdego z obsługiwanych specyfikatorów formatu liczbowego standardowego dla kilku różnych kultur.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

int main(array<System::String ^> ^args)
{
  double value = 16325.62901;
  String^ specifier;
  CultureInfo^ culture;

  // Use standard numeric format specifiers.
  specifier = "G";
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("eu-ES");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  16325,62901
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, CultureInfo::InvariantCulture));
  // Displays:  16325.62901

  specifier = "C";
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("en-US");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  $16,325.63
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("en-GB");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  £16,325.63

  specifier = "E04";
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("sv-SE");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays: 1,6326E+004  
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("en-NZ");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  1.6326E+004  

  specifier = "F";
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("fr-FR");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  16325,63
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("en-CA");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  16325.63

  specifier = "N";
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("es-ES");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  16.325,63
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("fr-CA");
  Console::WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
  // Displays:  16 325,63

  specifier = "P";
  culture = CultureInfo::InvariantCulture;
  Console::WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture));
  // Displays:  163.26 %
  culture = CultureInfo::CreateSpecificCulture("ar-EG");
  Console::WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture));
  // Displays:  163.256 %

  return 0;
}
double value = 16325.62901;
string specifier;
CultureInfo culture;

// Use standard numeric format specifiers.
specifier = "G";
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("eu-ES");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  16325,62901
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, CultureInfo.InvariantCulture));
// Displays:  16325.62901

specifier = "C";
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  $16,325.63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  £16,325.63

specifier = "E04";
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("sv-SE");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays: 1,6326E+004
 culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-NZ");
 Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  1.6326E+004

specifier = "F";
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  16325,63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-CA");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  16325.63

specifier = "N";
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-ES");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  16.325,63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-CA");
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture));
// Displays:  16 325,63

specifier = "P";
culture = CultureInfo.InvariantCulture;
Console.WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture));
// Displays:  163.26 %
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("ar-EG");
Console.WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture));
// Displays:  163.256 %
let value = 16325.62901

// Use standard numeric format specifiers.
let specifier = "G"
let culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture "eu-ES"
printfn $"{value.ToString(specifier, culture)}"
// Displays:  16325,62901
printfn $"{value.ToString(specifier, CultureInfo.InvariantCulture)}"
// Displays:  16325.62901

let specifier = "C"
let culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture "en-US"
printfn $"{value.ToString(specifier, culture)}"
// Displays:  $16,325.63
let culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture "en-GB"
printfn $"{value.ToString(specifier, culture)}"
// Displays:  £16,325.63

let specifier = "E04"
let culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture "sv-SE"
printfn $"{value.ToString(specifier, culture)}"
// Displays: 1,6326E+004
let culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture "en-NZ"
printfn $"{value.ToString(specifier, culture)}"
// Displays:  1.6326E+004

let specifier = "F"
let culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture "fr-FR"
printfn $"{value.ToString(specifier, culture)}"
// Displays:  16325,63
let culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture "en-CA"
printfn $"{value.ToString(specifier, culture)}"
// Displays:  16325.63

let specifier = "N"
let culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture "es-ES"
printfn $"{value.ToString(specifier, culture)}"
// Displays:  16.325,63
let culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture "fr-CA"
printfn $"{value.ToString(specifier, culture)}"
// Displays:  16 325,63

let specifier = "P"
let culture = CultureInfo.InvariantCulture
printfn $"{(value / 10000.).ToString(specifier, culture)}"
// Displays:  163.26 %
let culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture "ar-EG"
printfn $"{(value / 10000.).ToString(specifier, culture)}"
// Displays:  163.256 %
Dim value As Double = 16325.62901
Dim specifier As String
Dim culture As CultureInfo

' Use standard numeric format specifiers.
specifier = "G"
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("eu-ES")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  16325,62901
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, CultureInfo.InvariantCulture))
' Displays:  16325.62901

specifier = "C"
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  $16,325.63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  £16,325.63

specifier = "E04"
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("sv-SE")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays: 1,6326E+004  
 culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-NZ")
 Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  1.6326E+004  

specifier = "F"
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-FR")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  16325,63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-CA")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  16325.63

specifier = "N"
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("es-ES")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  16.325,63
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr-CA")
Console.WriteLine(value.ToString(specifier, culture))
' Displays:  16 325,63

specifier = "P"
culture = CultureInfo.InvariantCulture
Console.WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture))
' Displays:  163.26 %
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("ar-EG")
Console.WriteLine((value/10000).ToString(specifier, culture))
' Displays:  163.256 %

W poniższym przykładzie pokazano użycie elementu ToString, przyjmując parametr i String IFormatProvider jako parametry.

public ref class Temperature: public IFormattable
{
  // IFormattable.ToString implementation.
public:
  virtual String^ ToString( String^ format, IFormatProvider^ provider )
  {
   if ( format != nullptr )
   {
     if ( format->Equals( "F" ) )
     {
      return String::Format( "{0}'F", this->Value.ToString() );
     }

     if ( format->Equals( "C" ) )
     {
      return String::Format( "{0}'C", this->Celsius.ToString() );
     }
   }

   return m_value.ToString( format, provider );
  }

protected:
  // The value holder
  double m_value;

public:
  property double Value 
  {
   double get()
   {
     return m_value;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = value;
   }
  }

  property double Celsius 
  {
   double get()
   {
     return (m_value - 32.0) / 1.8;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = 1.8 * value + 32.0;
   }
  }
};
public class Temperature : IFormattable {
  // IFormattable.ToString implementation.
  public string ToString(string format, IFormatProvider provider) {
    if( format != null ) {
      if( format.Equals("F") ) {
        return String.Format("{0}'F", this.Value.ToString());
      }
      if( format.Equals("C") ) {
        return String.Format("{0}'C", this.Celsius.ToString());
      }
    }

    return m_value.ToString(format, provider);
  }

  // The value holder
  protected double m_value;

  public double Value {
    get {
      return m_value;
    }
    set {
      m_value = value;
    }
  }

  public double Celsius {
    get {
      return (m_value-32.0)/1.8;
    }
    set {
      m_value = 1.8*value+32.0;
    }
  }
}
type Temperature() =
  member val Value = 0. with get, set

  member this.Celsius
    with get () =
      (this.Value - 32.) / 1.8
    and set (value) =
      this.Value <- 1.8 * value + 32.

  // IFormattable.ToString implementation.
  interface IFormattable with
    // IFormattable.ToString implementation.
    member this.ToString(format: string, provider: IFormatProvider) =
      match format with
      | "F" ->
        $"{this.Value}'F"
      | "C" ->
        $"{this.Celsius}'C"
      | _ ->
        this.Value.ToString(format, provider)
Public Class Temperature
  Implements IFormattable

  Public Overloads Function ToString(ByVal format As String, ByVal provider As IFormatProvider) As String _
    Implements IFormattable.ToString

    If Not (format Is Nothing) Then
      If format.Equals("F") Then
        Return [String].Format("{0}'F", Me.Value.ToString())
      End If
      If format.Equals("C") Then
        Return [String].Format("{0}'C", Me.Celsius.ToString())
      End If
    End If

    Return m_value.ToString(format, provider)
  End Function

  ' The value holder
  Protected m_value As Double

  Public Property Value() As Double
    Get
      Return m_value
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value
    End Set
  End Property

  Public Property Celsius() As Double
    Get
      Return (m_value - 32) / 1.8
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value * 1.8 + 32
    End Set
  End Property
End Class

Uwagi

Metoda ToString(String, IFormatProvider) formatuje Double wartość w określonym formacie określonej kultury. Jeśli chcesz określić inny format lub kulturę, użyj innych przeciążeń ToString metody w następujący sposób:

Aby użyć formatu Dla kultury Używanie przeciążenia
Domyślny format ("G") Domyślna (bieżąca) kultura ToString()
Domyślny format ("G") Określona kultura ToString(IFormatProvider)
Określony format lub precyzja Domyślna (bieżąca) kultura ToString(String)

Wartość zwracana może być PositiveInfinitySymbol, NegativeInfinitySymbol, NaNSymbollub ciąg reprezentujący liczbę, jak określono w parametrze format.

Parametr format może być dowolnym prawidłowym standardowym specyfikatorem formatu liczbowego z wyjątkiem D i X, a także dowolnej kombinacji niestandardowych specyfikatorów formatu liczbowego. Jeśli format parametr jest null lub ciąg pusty, wartość zwracana dla tego wystąpienia jest formatowana za pomocą ogólnego specyfikatora formatu liczbowego ("G").

Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która została szczegółowo opisana w następujących tematach formatowania:

Parametr provider jest implementacją IFormatProvider , której GetFormat metoda zwraca NumberFormatInfo obiekt. provider Zazwyczaj jest to CultureInfo obiekt lub NumberFormatInfo obiekt. Parametr provider dostarcza informacje specyficzne dla kultury używane w formatowaniu. Jeśli provider parametr ma nullwartość , zwracana wartość jest formatowana przy użyciu NumberFormatInfo obiektu dla bieżącej kultury.

Domyślnie wartość zwracana zawiera tylko 15 cyfr precyzji, chociaż maksymalnie 17 cyfr jest utrzymywanych wewnętrznie. Jeśli wartość tego wystąpienia ma więcej niż 15 cyfr, ToString zwraca PositiveInfinitySymbol wartość lub NegativeInfinitySymbol zamiast oczekiwanej liczby. Jeśli potrzebujesz większej dokładności, określ format specyfikację formatu "G17", która zawsze zwraca 17 cyfr precyzji lub "R", która zwraca 15 cyfr, jeśli liczba może być reprezentowana z tej dokładności lub 17 cyfr, jeśli liczba może być reprezentowana tylko z maksymalną dokładnością.

Uwagi dotyczące wywoływania

W niektórych przypadkach Double wartości sformatowane przy użyciu standardowego ciągu formatu liczbowego "R" nie są pomyślnie zaokrąglane w przypadku skompilowania przy użyciu /platform:x64 przełączników lub /platform:anycpu i uruchamiania w systemach 64-bitowych. Aby obejść ten problem, można sformatować Double wartości przy użyciu standardowego ciągu formatu liczbowego "G17". W poniższym przykładzie użyto ciągu formatu "R" z wartością Double , która nie jest pomyślnie zaokrąglana, a także używa ciągu formatu "G17", aby pomyślnie zaokrąglić oryginalną wartość.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  static void Main(string[] args)
  {
   Console.WriteLine("Attempting to round-trip a Double with 'R':");
   double initialValue = 0.6822871999174;
   string valueString = initialValue.ToString("R",
                         CultureInfo.InvariantCulture);
   double roundTripped = double.Parse(valueString,
                     CultureInfo.InvariantCulture);
   Console.WriteLine("{0:R} = {1:R}: {2}\n",
            initialValue, roundTripped, initialValue.Equals(roundTripped));

   Console.WriteLine("Attempting to round-trip a Double with 'G17':");
   string valueString17 = initialValue.ToString("G17",
                          CultureInfo.InvariantCulture);
   double roundTripped17 = double.Parse(valueString17,
                      CultureInfo.InvariantCulture);
   Console.WriteLine("{0:R} = {1:R}: {2}\n",
            initialValue, roundTripped17, initialValue.Equals(roundTripped17));
   // If compiled to an application that targets anycpu or x64 and run on an x64 system,
   // the example displays the following output:
   //    Attempting to round-trip a Double with 'R':
   //    0.6822871999174 = 0.68228719991740006: False
   //
   //    Attempting to round-trip a Double with 'G17':
   //    0.6822871999174 = 0.6822871999174: True
  }
}

Zobacz też

Dotyczy

ToString(String)

Konwertuje wartość liczbową tego wystąpienia na równoważną reprezentację w postaci ciągu przy użyciu podanego formatu.

public:
 System::String ^ ToString(System::String ^ format);
public string ToString (string format);
public string ToString (string? format);
override this.ToString : string -> string
Public Function ToString (format As String) As String

Parametry

format
String

Ciąg formatu liczbowego.

Zwraca

String

Reprezentacja ciągu wartości tego wystąpienia określona przez formatparametr .

Wyjątki

format jest nieprawidłowy.

Przykłady

Poniższy przykład definiuje wartość liczbową i formatuje ją jako wartość waluty przy użyciu standardowego ciągu formatu liczbowego "C" i jako wartości liczbowej do trzech miejsc dziesiętnych przy użyciu standardowego ciągu formatu liczbowego "N". Ciągi wyników są formatowane przy użyciu konwencji kultury en-US. Aby uzyskać więcej informacji na temat ciągów formatu liczbowego, zobacz Standardowe ciągi formatu liczbowego i Niestandardowe ciągi formatu liczbowego.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   float number = 1764.3789m;

   // Format as a currency value.
   Console.WriteLine(number.ToString("C"));

   // Format as a numeric value with 3 decimal places.
   Console.WriteLine(number.ToString("N3"));
  }
}
// The example displays the following output:
//    $1,764.38
//    1,764.379
open System

let number = 1764.3789m

// Format as a currency value.
printfn $"""{number.ToString "C"}"""

// Format as a numeric value with 3 decimal places.
printfn $"""{number.ToString "N3"}"""

// The example displays the following output:
//    $1,764.38
//    1,764.379
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim number As Double = 1764.3789
   
   ' Format as a currency value.
   Console.WriteLine(number.ToString("C"))
   
   ' Format as a numeric value with 3 decimal places.
   Console.WriteLine(number.ToString("N3"))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    $1,764.38
'    1,764.379

W poniższym przykładzie przedstawiono kilka Double wartości korzystających z obsługiwanych standardowych specyfikatorów formatu liczbowego wraz z trzema niestandardowymi ciągami formatu liczbowego. Jeden z tych ciągów formatu niestandardowego ilustruje sposób wypełniania Single wartości z zerami wiodącymi. Ponadto w przykładzie użyto specyfikatorów dokładności z każdym specyfikatorem formatu standardowego z wyjątkiem "R". Wartości specyfikatorów dokładności wahają się od 0 do 3. Aby przekonwertować wartości liczbowe na ciągi, w przykładzie użyto konwencji formatowania kultury en-US.

using namespace System;

void main()
{
  array<Double>^ numbers= {1054.32179, -195489100.8377, 1.0437E21, 
              -1.0573e-05};
  array<String^>^ specifiers = { "C", "E", "e", "F", "G", "N", "P", 
                 "R", "#,000.000", "0.###E-000",
                 "000,000,000,000.00###" };
  for each (Double number in numbers)
  { 
   Console::WriteLine("Formatting of {0}:", number);
   for each (String^ specifier in specifiers) {
     Console::WriteLine("  {0,-22} {1}", 
              specifier + ":", number.ToString(specifier));
     // Add precision specifiers from 0 to 3.
     if (specifier->Length == 1 & ! specifier->Equals("R")) {
      for (int precision = 0; precision <= 3; precision++) {
        String^ pSpecifier = String::Format("{0}{1}", specifier, precision);
        Console::WriteLine("  {0,-22} {1}", 
                 pSpecifier + ":", number.ToString(pSpecifier));
      }  
      Console::WriteLine();
     }  
   }
   Console::WriteLine();
  }
}
// The example displays the following output:
//    Formatting of 1054.32179:
//     C:           $1,054.32
//     C0:          $1,054
//     C1:          $1,054.3
//     C2:          $1,054.32
//     C3:          $1,054.322
//    
//     E:           1.054322E+003
//     E0:          1E+003
//     E1:          1.1E+003
//     E2:          1.05E+003
//     E3:          1.054E+003
//    
//     e:           1.054322e+003
//     e0:          1e+003
//     e1:          1.1e+003
//     e2:          1.05e+003
//     e3:          1.054e+003
//    
//     F:           1054.32
//     F0:          1054
//     F1:          1054.3
//     F2:          1054.32
//     F3:          1054.322
//    
//     G:           1054.32179
//     G0:          1054.32179
//     G1:          1E+03
//     G2:          1.1E+03
//     G3:          1.05E+03
//    
//     N:           1,054.32
//     N0:          1,054
//     N1:          1,054.3
//     N2:          1,054.32
//     N3:          1,054.322
//    
//     P:           105,432.18 %
//     P0:          105,432 %
//     P1:          105,432.2 %
//     P2:          105,432.18 %
//     P3:          105,432.179 %
//    
//     R:           1054.32179
//     #,000.000:       1,054.322
//     0.###E-000:      1.054E003
//     000,000,000,000.00###: 000,000,001,054.32179
//    
//    Formatting of -195489100.8377:
//     C:           ($195,489,100.84)
//     C0:          ($195,489,101)
//     C1:          ($195,489,100.8)
//     C2:          ($195,489,100.84)
//     C3:          ($195,489,100.838)
//    
//     E:           -1.954891E+008
//     E0:          -2E+008
//     E1:          -2.0E+008
//     E2:          -1.95E+008
//     E3:          -1.955E+008
//    
//     e:           -1.954891e+008
//     e0:          -2e+008
//     e1:          -2.0e+008
//     e2:          -1.95e+008
//     e3:          -1.955e+008
//    
//     F:           -195489100.84
//     F0:          -195489101
//     F1:          -195489100.8
//     F2:          -195489100.84
//     F3:          -195489100.838
//    
//     G:           -195489100.8377
//     G0:          -195489100.8377
//     G1:          -2E+08
//     G2:          -2E+08
//     G3:          -1.95E+08
//
//     N:           -195,489,100.84
//     N0:          -195,489,101
//     N1:          -195,489,100.8
//     N2:          -195,489,100.84
//     N3:          -195,489,100.838
//
//     P:           -19,548,910,083.77 %
//     P0:          -19,548,910,084 %
//     P1:          -19,548,910,083.8 %
//     P2:          -19,548,910,083.77 %
//     P3:          -19,548,910,083.770 %
//
//     R:           -195489100.8377
//     #,000.000:       -195,489,100.838
//     0.###E-000:      -1.955E008
//     000,000,000,000.00###: -000,195,489,100.8377
//
//    Formatting of 1.0437E+21:
//     C:           $1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     C0:          $1,043,700,000,000,000,000,000
//     C1:          $1,043,700,000,000,000,000,000.0
//     C2:          $1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     C3:          $1,043,700,000,000,000,000,000.000
//
//     E:           1.043700E+021
//     E0:          1E+021
//     E1:          1.0E+021
//     E2:          1.04E+021
//     E3:          1.044E+021
//
//     e:           1.043700e+021
//     e0:          1e+021
//     e1:          1.0e+021
//     e2:          1.04e+021
//     e3:          1.044e+021
//
//     F:           1043700000000000000000.00
//     F0:          1043700000000000000000
//     F1:          1043700000000000000000.0
//     F2:          1043700000000000000000.00
//     F3:          1043700000000000000000.000
//
//     G:           1.0437E+21
//     G0:          1.0437E+21
//     G1:          1E+21
//     G2:          1E+21
//     G3:          1.04E+21
//
//     N:           1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     N0:          1,043,700,000,000,000,000,000
//     N1:          1,043,700,000,000,000,000,000.0
//     N2:          1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     N3:          1,043,700,000,000,000,000,000.000
//
//     P:           104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
//     P0:          104,370,000,000,000,000,000,000 %
//     P1:          104,370,000,000,000,000,000,000.0 %
//     P2:          104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
//     P3:          104,370,000,000,000,000,000,000.000 %
//
//     R:           1.0437E+21
//     #,000.000:       1,043,700,000,000,000,000,000.000
//     0.###E-000:      1.044E021
//     000,000,000,000.00###: 1,043,700,000,000,000,000,000.00
//
//    Formatting of -1.0573E-05:
//     C:           $0.00
//     C0:          $0
//     C1:          $0.0
//     C2:          $0.00
//     C3:          $0.000
//
//     E:           -1.057300E-005
//     E0:          -1E-005
//     E1:          -1.1E-005
//     E2:          -1.06E-005
//     E3:          -1.057E-005
//
//     e:           -1.057300e-005
//     e0:          -1e-005
//     e1:          -1.1e-005
//     e2:          -1.06e-005
//     e3:          -1.057e-005
//
//     F:           0.00
//     F0:          0
//     F1:          0.0
//     F2:          0.00
//     F3:          0.000
//
//     G:           -1.0573E-05
//     G0:          -1.0573E-05
//     G1:          -1E-05
//     G2:          -1.1E-05
//     G3:          -1.06E-05
//
//     N:           0.00
//     N0:          0
//     N1:          0.0
//     N2:          0.00
//     N3:          0.000
//
//     P:           0.00 %
//     P0:          0 %
//     P1:          0.0 %
//     P2:          0.00 %
//     P3:          -0.001 %
//
//     R:           -1.0573E-05
//     #,000.000:       000.000
//     0.###E-000:      -1.057E-005
//     000,000,000,000.00###: -000,000,000,000.00001
double[] numbers= {1054.32179, -195489100.8377, 1.0437E21,
          -1.0573e-05};
string[] specifiers = { "C", "E", "e", "F", "G", "N", "P",
            "R", "#,000.000", "0.###E-000",
            "000,000,000,000.00###" };
foreach (double number in numbers)
{
  Console.WriteLine("Formatting of {0}:", number);
  foreach (string specifier in specifiers) {
   Console.WriteLine("  {0,-22} {1}",
            specifier + ":", number.ToString(specifier));
   // Add precision specifiers from 0 to 3.
   if (specifier.Length == 1 & ! specifier.Equals("R")) {
     for (int precision = 0; precision <= 3; precision++) {
      string pSpecifier = String.Format("{0}{1}", specifier, precision);
      Console.WriteLine("  {0,-22} {1}",
               pSpecifier + ":", number.ToString(pSpecifier));
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
  Console.WriteLine();
}
// The example displays the following output to the console:
//    Formatting of 1054.32179:
//     C:           $1,054.32
//     C0:          $1,054
//     C1:          $1,054.3
//     C2:          $1,054.32
//     C3:          $1,054.322
//
//     E:           1.054322E+003
//     E0:          1E+003
//     E1:          1.1E+003
//     E2:          1.05E+003
//     E3:          1.054E+003
//
//     e:           1.054322e+003
//     e0:          1e+003
//     e1:          1.1e+003
//     e2:          1.05e+003
//     e3:          1.054e+003
//
//     F:           1054.32
//     F0:          1054
//     F1:          1054.3
//     F2:          1054.32
//     F3:          1054.322
//
//     G:           1054.32179
//     G0:          1054.32179
//     G1:          1E+03
//     G2:          1.1E+03
//     G3:          1.05E+03
//
//     N:           1,054.32
//     N0:          1,054
//     N1:          1,054.3
//     N2:          1,054.32
//     N3:          1,054.322
//
//     P:           105,432.18 %
//     P0:          105,432 %
//     P1:          105,432.2 %
//     P2:          105,432.18 %
//     P3:          105,432.179 %
//
//     R:           1054.32179
//     #,000.000:       1,054.322
//     0.###E-000:      1.054E003
//     000,000,000,000.00###: 000,000,001,054.32179
//
//    Formatting of -195489100.8377:
//     C:           ($195,489,100.84)
//     C0:          ($195,489,101)
//     C1:          ($195,489,100.8)
//     C2:          ($195,489,100.84)
//     C3:          ($195,489,100.838)
//
//     E:           -1.954891E+008
//     E0:          -2E+008
//     E1:          -2.0E+008
//     E2:          -1.95E+008
//     E3:          -1.955E+008
//
//     e:           -1.954891e+008
//     e0:          -2e+008
//     e1:          -2.0e+008
//     e2:          -1.95e+008
//     e3:          -1.955e+008
//
//     F:           -195489100.84
//     F0:          -195489101
//     F1:          -195489100.8
//     F2:          -195489100.84
//     F3:          -195489100.838
//
//     G:           -195489100.8377
//     G0:          -195489100.8377
//     G1:          -2E+08
//     G2:          -2E+08
//     G3:          -1.95E+08
//
//     N:           -195,489,100.84
//     N0:          -195,489,101
//     N1:          -195,489,100.8
//     N2:          -195,489,100.84
//     N3:          -195,489,100.838
//
//     P:           -19,548,910,083.77 %
//     P0:          -19,548,910,084 %
//     P1:          -19,548,910,083.8 %
//     P2:          -19,548,910,083.77 %
//     P3:          -19,548,910,083.770 %
//
//     R:           -195489100.8377
//     #,000.000:       -195,489,100.838
//     0.###E-000:      -1.955E008
//     000,000,000,000.00###: -000,195,489,100.8377
//
//    Formatting of 1.0437E+21:
//     C:           $1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     C0:          $1,043,700,000,000,000,000,000
//     C1:          $1,043,700,000,000,000,000,000.0
//     C2:          $1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     C3:          $1,043,700,000,000,000,000,000.000
//
//     E:           1.043700E+021
//     E0:          1E+021
//     E1:          1.0E+021
//     E2:          1.04E+021
//     E3:          1.044E+021
//
//     e:           1.043700e+021
//     e0:          1e+021
//     e1:          1.0e+021
//     e2:          1.04e+021
//     e3:          1.044e+021
//
//     F:           1043700000000000000000.00
//     F0:          1043700000000000000000
//     F1:          1043700000000000000000.0
//     F2:          1043700000000000000000.00
//     F3:          1043700000000000000000.000
//
//     G:           1.0437E+21
//     G0:          1.0437E+21
//     G1:          1E+21
//     G2:          1E+21
//     G3:          1.04E+21
//
//     N:           1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     N0:          1,043,700,000,000,000,000,000
//     N1:          1,043,700,000,000,000,000,000.0
//     N2:          1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     N3:          1,043,700,000,000,000,000,000.000
//
//     P:           104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
//     P0:          104,370,000,000,000,000,000,000 %
//     P1:          104,370,000,000,000,000,000,000.0 %
//     P2:          104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
//     P3:          104,370,000,000,000,000,000,000.000 %
//
//     R:           1.0437E+21
//     #,000.000:       1,043,700,000,000,000,000,000.000
//     0.###E-000:      1.044E021
//     000,000,000,000.00###: 1,043,700,000,000,000,000,000.00
//
//    Formatting of -1.0573E-05:
//     C:           $0.00
//     C0:          $0
//     C1:          $0.0
//     C2:          $0.00
//     C3:          $0.000
//
//     E:           -1.057300E-005
//     E0:          -1E-005
//     E1:          -1.1E-005
//     E2:          -1.06E-005
//     E3:          -1.057E-005
//
//     e:           -1.057300e-005
//     e0:          -1e-005
//     e1:          -1.1e-005
//     e2:          -1.06e-005
//     e3:          -1.057e-005
//
//     F:           0.00
//     F0:          0
//     F1:          0.0
//     F2:          0.00
//     F3:          0.000
//
//     G:           -1.0573E-05
//     G0:          -1.0573E-05
//     G1:          -1E-05
//     G2:          -1.1E-05
//     G3:          -1.06E-05
//
//     N:           0.00
//     N0:          0
//     N1:          0.0
//     N2:          0.00
//     N3:          0.000
//
//     P:           0.00 %
//     P0:          0 %
//     P1:          0.0 %
//     P2:          0.00 %
//     P3:          -0.001 %
//
//     R:           -1.0573E-05
//     #,000.000:       000.000
//     0.###E-000:      -1.057E-005
//     000,000,000,000.00###: -000,000,000,000.00001
let numbers =
  [| 1054.32179; -195489100.8377; 1.0437E21; -1.0573e-05 |]
let specifiers =
  [| "C"; "E"; "e"; "F"; "G"; "N"; "P"
    "R"; "#,000.000"; "0.###E-000"
    "000,000,000,000.00###" |]
for number in numbers do
  printfn $"Formatting of {number}:"
  for specifier in specifiers do
    printfn $"""  {specifier + ":",-22} {number.ToString specifier}"""
    // Add precision specifiers from 0 to 3.
    if specifier.Length = 1 && not (specifier.Equals "R") then
      for precision = 0 to 3 do
        let pSpecifier = $"{specifier}{precision}"
        printfn $"""  {pSpecifier + ":",-22} {number.ToString pSpecifier}"""
      printfn ""
  printfn ""
// The example displays the following output to the console:
//    Formatting of 1054.32179:
//     C:           $1,054.32
//     C0:          $1,054
//     C1:          $1,054.3
//     C2:          $1,054.32
//     C3:          $1,054.322
//
//     E:           1.054322E+003
//     E0:          1E+003
//     E1:          1.1E+003
//     E2:          1.05E+003
//     E3:          1.054E+003
//
//     e:           1.054322e+003
//     e0:          1e+003
//     e1:          1.1e+003
//     e2:          1.05e+003
//     e3:          1.054e+003
//
//     F:           1054.32
//     F0:          1054
//     F1:          1054.3
//     F2:          1054.32
//     F3:          1054.322
//
//     G:           1054.32179
//     G0:          1054.32179
//     G1:          1E+03
//     G2:          1.1E+03
//     G3:          1.05E+03
//
//     N:           1,054.32
//     N0:          1,054
//     N1:          1,054.3
//     N2:          1,054.32
//     N3:          1,054.322
//
//     P:           105,432.18 %
//     P0:          105,432 %
//     P1:          105,432.2 %
//     P2:          105,432.18 %
//     P3:          105,432.179 %
//
//     R:           1054.32179
//     #,000.000:       1,054.322
//     0.###E-000:      1.054E003
//     000,000,000,000.00###: 000,000,001,054.32179
//
//    Formatting of -195489100.8377:
//     C:           ($195,489,100.84)
//     C0:          ($195,489,101)
//     C1:          ($195,489,100.8)
//     C2:          ($195,489,100.84)
//     C3:          ($195,489,100.838)
//
//     E:           -1.954891E+008
//     E0:          -2E+008
//     E1:          -2.0E+008
//     E2:          -1.95E+008
//     E3:          -1.955E+008
//
//     e:           -1.954891e+008
//     e0:          -2e+008
//     e1:          -2.0e+008
//     e2:          -1.95e+008
//     e3:          -1.955e+008
//
//     F:           -195489100.84
//     F0:          -195489101
//     F1:          -195489100.8
//     F2:          -195489100.84
//     F3:          -195489100.838
//
//     G:           -195489100.8377
//     G0:          -195489100.8377
//     G1:          -2E+08
//     G2:          -2E+08
//     G3:          -1.95E+08
//
//     N:           -195,489,100.84
//     N0:          -195,489,101
//     N1:          -195,489,100.8
//     N2:          -195,489,100.84
//     N3:          -195,489,100.838
//
//     P:           -19,548,910,083.77 %
//     P0:          -19,548,910,084 %
//     P1:          -19,548,910,083.8 %
//     P2:          -19,548,910,083.77 %
//     P3:          -19,548,910,083.770 %
//
//     R:           -195489100.8377
//     #,000.000:       -195,489,100.838
//     0.###E-000:      -1.955E008
//     000,000,000,000.00###: -000,195,489,100.8377
//
//    Formatting of 1.0437E+21:
//     C:           $1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     C0:          $1,043,700,000,000,000,000,000
//     C1:          $1,043,700,000,000,000,000,000.0
//     C2:          $1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     C3:          $1,043,700,000,000,000,000,000.000
//
//     E:           1.043700E+021
//     E0:          1E+021
//     E1:          1.0E+021
//     E2:          1.04E+021
//     E3:          1.044E+021
//
//     e:           1.043700e+021
//     e0:          1e+021
//     e1:          1.0e+021
//     e2:          1.04e+021
//     e3:          1.044e+021
//
//     F:           1043700000000000000000.00
//     F0:          1043700000000000000000
//     F1:          1043700000000000000000.0
//     F2:          1043700000000000000000.00
//     F3:          1043700000000000000000.000
//
//     G:           1.0437E+21
//     G0:          1.0437E+21
//     G1:          1E+21
//     G2:          1E+21
//     G3:          1.04E+21
//
//     N:           1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     N0:          1,043,700,000,000,000,000,000
//     N1:          1,043,700,000,000,000,000,000.0
//     N2:          1,043,700,000,000,000,000,000.00
//     N3:          1,043,700,000,000,000,000,000.000
//
//     P:           104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
//     P0:          104,370,000,000,000,000,000,000 %
//     P1:          104,370,000,000,000,000,000,000.0 %
//     P2:          104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
//     P3:          104,370,000,000,000,000,000,000.000 %
//
//     R:           1.0437E+21
//     #,000.000:       1,043,700,000,000,000,000,000.000
//     0.###E-000:      1.044E021
//     000,000,000,000.00###: 1,043,700,000,000,000,000,000.00
//
//    Formatting of -1.0573E-05:
//     C:           $0.00
//     C0:          $0
//     C1:          $0.0
//     C2:          $0.00
//     C3:          $0.000
//
//     E:           -1.057300E-005
//     E0:          -1E-005
//     E1:          -1.1E-005
//     E2:          -1.06E-005
//     E3:          -1.057E-005
//
//     e:           -1.057300e-005
//     e0:          -1e-005
//     e1:          -1.1e-005
//     e2:          -1.06e-005
//     e3:          -1.057e-005
//
//     F:           0.00
//     F0:          0
//     F1:          0.0
//     F2:          0.00
//     F3:          0.000
//
//     G:           -1.0573E-05
//     G0:          -1.0573E-05
//     G1:          -1E-05
//     G2:          -1.1E-05
//     G3:          -1.06E-05
//
//     N:           0.00
//     N0:          0
//     N1:          0.0
//     N2:          0.00
//     N3:          0.000
//
//     P:           0.00 %
//     P0:          0 %
//     P1:          0.0 %
//     P2:          0.00 %
//     P3:          -0.001 %
//
//     R:           -1.0573E-05
//     #,000.000:       000.000
//     0.###E-000:      -1.057E-005
//     000,000,000,000.00###: -000,000,000,000.00001
Dim numbers() As Double = {1054.32179, -195489100.8377, 1.0437E21, _
             -1.0573e-05}
Dim specifiers() As String = { "C", "E", "e", "F", "G", "N", "P", _
                "R", "#,000.000", "0.###E-000", _
                "000,000,000,000.00###" }
For Each number As Double In numbers
  Console.WriteLine("Formatting of {0}:", number)
  For Each specifier As String In specifiers
   Console.WriteLine("  {0,-22} {1}", 
            specifier + ":", number.ToString(specifier))
   ' Add precision specifiers from 0 to 3.
   If specifier.Length = 1 And Not specifier.Equals("R") Then
     For precision As Integer = 0 To 3
      Dim pSpecifier As String = String.Format("{0}{1}", specifier, precision)
      Console.WriteLine("  {0,-22} {1}", 
               pSpecifier + ":", number.ToString(pSpecifier))
     Next
     Console.WriteLine()   
   End If
  Next
  Console.WriteLine()
Next
' The example displays the following output:
'    Formatting of 1054.32179:
'     C:           $1,054.32
'     C0:          $1,054
'     C1:          $1,054.3
'     C2:          $1,054.32
'     C3:          $1,054.322
'    
'     E:           1.054322E+003
'     E0:          1E+003
'     E1:          1.1E+003
'     E2:          1.05E+003
'     E3:          1.054E+003
'    
'     e:           1.054322e+003
'     e0:          1e+003
'     e1:          1.1e+003
'     e2:          1.05e+003
'     e3:          1.054e+003
'    
'     F:           1054.32
'     F0:          1054
'     F1:          1054.3
'     F2:          1054.32
'     F3:          1054.322
'    
'     G:           1054.32179
'     G0:          1054.32179
'     G1:          1E+03
'     G2:          1.1E+03
'     G3:          1.05E+03
'    
'     N:           1,054.32
'     N0:          1,054
'     N1:          1,054.3
'     N2:          1,054.32
'     N3:          1,054.322
'    
'     P:           105,432.18 %
'     P0:          105,432 %
'     P1:          105,432.2 %
'     P2:          105,432.18 %
'     P3:          105,432.179 %
'    
'     R:           1054.32179
'     #,000.000:       1,054.322
'     0.###E-000:      1.054E003
'     000,000,000,000.00###: 000,000,001,054.32179
'    
'    Formatting of -195489100.8377:
'     C:           ($195,489,100.84)
'     C0:          ($195,489,101)
'     C1:          ($195,489,100.8)
'     C2:          ($195,489,100.84)
'     C3:          ($195,489,100.838)
'    
'     E:           -1.954891E+008
'     E0:          -2E+008
'     E1:          -2.0E+008
'     E2:          -1.95E+008
'     E3:          -1.955E+008
'    
'     e:           -1.954891e+008
'     e0:          -2e+008
'     e1:          -2.0e+008
'     e2:          -1.95e+008
'     e3:          -1.955e+008
'    
'     F:           -195489100.84
'     F0:          -195489101
'     F1:          -195489100.8
'     F2:          -195489100.84
'     F3:          -195489100.838
'    
'     G:           -195489100.8377
'     G0:          -195489100.8377
'     G1:          -2E+08
'     G2:          -2E+08
'     G3:          -1.95E+08
'    
'     N:           -195,489,100.84
'     N0:          -195,489,101
'     N1:          -195,489,100.8
'     N2:          -195,489,100.84
'     N3:          -195,489,100.838
'    
'     P:           -19,548,910,083.77 %
'     P0:          -19,548,910,084 %
'     P1:          -19,548,910,083.8 %
'     P2:          -19,548,910,083.77 %
'     P3:          -19,548,910,083.770 %
'    
'     R:           -195489100.8377
'     #,000.000:       -195,489,100.838
'     0.###E-000:      -1.955E008
'     000,000,000,000.00###: -000,195,489,100.8377
'    
'    Formatting of 1.0437E+21:
'     C:           $1,043,700,000,000,000,000,000.00
'     C0:          $1,043,700,000,000,000,000,000
'     C1:          $1,043,700,000,000,000,000,000.0
'     C2:          $1,043,700,000,000,000,000,000.00
'     C3:          $1,043,700,000,000,000,000,000.000
'    
'     E:           1.043700E+021
'     E0:          1E+021
'     E1:          1.0E+021
'     E2:          1.04E+021
'     E3:          1.044E+021
'    
'     e:           1.043700e+021
'     e0:          1e+021
'     e1:          1.0e+021
'     e2:          1.04e+021
'     e3:          1.044e+021
'    
'     F:           1043700000000000000000.00
'     F0:          1043700000000000000000
'     F1:          1043700000000000000000.0
'     F2:          1043700000000000000000.00
'     F3:          1043700000000000000000.000
'    
'     G:           1.0437E+21
'     G0:          1.0437E+21
'     G1:          1E+21
'     G2:          1E+21
'     G3:          1.04E+21
'    
'     N:           1,043,700,000,000,000,000,000.00
'     N0:          1,043,700,000,000,000,000,000
'     N1:          1,043,700,000,000,000,000,000.0
'     N2:          1,043,700,000,000,000,000,000.00
'     N3:          1,043,700,000,000,000,000,000.000
'    
'     P:           104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
'     P0:          104,370,000,000,000,000,000,000 %
'     P1:          104,370,000,000,000,000,000,000.0 %
'     P2:          104,370,000,000,000,000,000,000.00 %
'     P3:          104,370,000,000,000,000,000,000.000 %
'    
'     R:           1.0437E+21
'     #,000.000:       1,043,700,000,000,000,000,000.000
'     0.###E-000:      1.044E021
'     000,000,000,000.00###: 1,043,700,000,000,000,000,000.00
'    
'    Formatting of -1.0573E-05:
'     C:           $0.00
'     C0:          $0
'     C1:          $0.0
'     C2:          $0.00
'     C3:          $0.000
'    
'     E:           -1.057300E-005
'     E0:          -1E-005
'     E1:          -1.1E-005
'     E2:          -1.06E-005
'     E3:          -1.057E-005
'    
'     e:           -1.057300e-005
'     e0:          -1e-005
'     e1:          -1.1e-005
'     e2:          -1.06e-005
'     e3:          -1.057e-005
'    
'     F:           0.00
'     F0:          0
'     F1:          0.0
'     F2:          0.00
'     F3:          0.000
'    
'     G:           -1.0573E-05
'     G0:          -1.0573E-05
'     G1:          -1E-05
'     G2:          -1.1E-05
'     G3:          -1.06E-05
'    
'     N:           0.00
'     N0:          0
'     N1:          0.0
'     N2:          0.00
'     N3:          0.000
'    
'     P:           0.00 %
'     P0:          0 %
'     P1:          0.0 %
'     P2:          0.00 %
'     P3:          -0.001 %
'    
'     R:           -1.0573E-05
'     #,000.000:       000.000
'     0.###E-000:      -1.057E-005
'     000,000,000,000.00###: -000,000,000,000.00001

Uwagi

Metoda ToString(String) formatuje Double wartość w określonym formacie przy użyciu konwencji bieżącej kultury. Jeśli chcesz określić inny format lub kulturę, użyj innych przeciążeń ToString metody w następujący sposób:

Aby użyć formatu Dla kultury Używanie przeciążenia
Domyślny format ("G") Domyślna (bieżąca) kultura ToString()
Domyślny format ("G") Określona kultura ToString(IFormatProvider)
Określony format lub precyzja Określona kultura ToString(String, IFormatProvider)

Wartość zwracana może być PositiveInfinitySymbol, , NaNSymbolNegativeInfinitySymbollub ciąg reprezentujący liczbę, zgodnie z wartością format.

Parametr format może być dowolnym prawidłowym standardowym specyfikatorem formatu liczbowego z wyjątkiem D i X, a także dowolnej kombinacji niestandardowych specyfikatorów formatu liczbowego. Jeśli format jest lub null pusty ciąg, zwracana wartość jest sformatowana za pomocą ogólnego specyfikatora formatu liczbowego ("G").

Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która została opisana bardziej szczegółowo w następujących tematach formatowania:

Domyślnie zwracana wartość zawiera tylko 15 cyfr dokładności, chociaż maksymalnie 17 cyfr jest utrzymywanych wewnętrznie. Jeśli wartość tego wystąpienia ma więcej niż 15 cyfr, ToString zwraca PositiveInfinitySymbol wartość lub NegativeInfinitySymbol zamiast oczekiwanej liczby. Jeśli potrzebujesz większej precyzji, określ format specyfikację formatu "G17", która zawsze zwraca 17 cyfr dokładności lub "R", która zwraca 15 cyfr, jeśli liczba może być reprezentowana z tej dokładności lub 17 cyfr, jeśli liczba może być reprezentowana tylko z maksymalną dokładnością.

Uwagi dotyczące wywoływania

W niektórych przypadkach wartości sformatowane przy użyciu standardowego ciągu formatu liczbowego "R" nie są pomyślnie zaokrąglane w Double przypadku skompilowania przy użyciu /platform:x64 przełączników lub /platform:anycpu i uruchamiania w systemach 64-bitowych. Aby obejść ten problem, można sformatować Double wartości przy użyciu standardowego ciągu formatu liczbowego "G17". W poniższym przykładzie użyto ciągu formatu "R" z wartością Double , która nie powiodła się, a także używa ciągu formatu "G17", aby pomyślnie zaokrąglić oryginalną wartość.

using System;

public class Example
{
  static void Main(string[] args)
  {
   Console.WriteLine("Attempting to round-trip a Double with 'R':");
   double initialValue = 0.6822871999174;
   string valueString = initialValue.ToString("R");
   double roundTripped = double.Parse(valueString);
   Console.WriteLine("{0:R} = {1:R}: {2}\n",
            initialValue, roundTripped, initialValue.Equals(roundTripped));

   Console.WriteLine("Attempting to round-trip a Double with 'G17':");
   string valueString17 = initialValue.ToString("G17");
   double roundTripped17 = double.Parse(valueString17);
   Console.WriteLine("{0:R} = {1:R}: {2}\n",
            initialValue, roundTripped17, initialValue.Equals(roundTripped17));
  }
}
// If compiled to an application that targets anycpu or x64 and run on an x64 system,
// the example displays the following output:
//    Attempting to round-trip a Double with 'R':
//    0.6822871999174 = 0.68228719991740006: False
//
//    Attempting to round-trip a Double with 'G17':
//    0.6822871999174 = 0.6822871999174: True

Zobacz też

Dotyczy

ToString(IFormatProvider)

Konwertuje wartość liczbową tego wystąpienia na równoważną reprezentację w postaci ciągu przy użyciu podanych danych formatowania specyficznych dla kultury.

public:
 virtual System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
public string ToString (IFormatProvider? provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.

Zwraca

String

Reprezentacja ciągu wartości tego wystąpienia określona przez providerparametr .

Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie przedstawiono reprezentację ciągu dwóch Double wartości przy użyciu CultureInfo obiektów reprezentujących kilka różnych kultur.

double value;

value = -16325.62015;
// Display value using the invariant culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture));
// Display value using the en-GB culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")));
// Display value using the de-DE culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE")));

value = 16034.125E21;
// Display value using the invariant culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture));
// Display value using the en-GB culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")));
// Display value using the de-DE culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE")));
// This example displays the following output to the console:
//    -16325.62015
//    -16325.62015
//    -16325,62015
//    1.6034125E+25
//    1.6034125E+25
//    1,6034125E+25
let value = -16325.62015
// Display value using the invariant culture.
printfn $"{value.ToString CultureInfo.InvariantCulture}"
// Display value using the en-GB culture.
printfn $"""{value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture "en-GB")}"""
// Display value using the de-DE culture.
printfn $"""{value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture "de-DE")}"""

let value = 16034.125E21
// Display value using the invariant culture.
printfn $"{value.ToString CultureInfo.InvariantCulture}"
// Display value using the en-GB culture.
printfn $"""{value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture "en-GB")}"""
// Display value using the de-DE culture.
printfn $"""{value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture "de-DE")}"""
// This example displays the following output to the console:
//    -16325.62015
//    -16325.62015
//    -16325,62015
//    1.6034125E+25
//    1.6034125E+25
//    1,6034125E+25
Dim value As Double 

value = -16325.62015
' Display value using the invariant culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture))
' Display value using the en-GB culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")))
' Display value using the de-DE culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE")))

value = 16034.125E21
' Display value using the invariant culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture))
' Display value using the en-GB culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-GB")))
' Display value using the de-DE culture.
Console.WriteLine(value.ToString(CultureInfo.CreateSpecificCulture("de-DE")))
' This example displays the following output to the console:
'    -16325.62015
'    -16325.62015
'    -16325,62015
'    1.6034125E+25
'    1.6034125E+25
'    1,6034125E+25

W poniższym przykładzie pokazano użycie parametru ToString, które przyjmuje parametr String i IFormatProvider jako parametry.

public ref class Temperature: public IFormattable
{
  // IFormattable.ToString implementation.
public:
  virtual String^ ToString( String^ format, IFormatProvider^ provider )
  {
   if ( format != nullptr )
   {
     if ( format->Equals( "F" ) )
     {
      return String::Format( "{0}'F", this->Value.ToString() );
     }

     if ( format->Equals( "C" ) )
     {
      return String::Format( "{0}'C", this->Celsius.ToString() );
     }
   }

   return m_value.ToString( format, provider );
  }

protected:
  // The value holder
  double m_value;

public:
  property double Value 
  {
   double get()
   {
     return m_value;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = value;
   }
  }

  property double Celsius 
  {
   double get()
   {
     return (m_value - 32.0) / 1.8;
   }
   void set( double value )
   {
     m_value = 1.8 * value + 32.0;
   }
  }
};
public class Temperature : IFormattable {
  // IFormattable.ToString implementation.
  public string ToString(string format, IFormatProvider provider) {
    if( format != null ) {
      if( format.Equals("F") ) {
        return String.Format("{0}'F", this.Value.ToString());
      }
      if( format.Equals("C") ) {
        return String.Format("{0}'C", this.Celsius.ToString());
      }
    }

    return m_value.ToString(format, provider);
  }

  // The value holder
  protected double m_value;

  public double Value {
    get {
      return m_value;
    }
    set {
      m_value = value;
    }
  }

  public double Celsius {
    get {
      return (m_value-32.0)/1.8;
    }
    set {
      m_value = 1.8*value+32.0;
    }
  }
}
type Temperature() =
  member val Value = 0. with get, set

  member this.Celsius
    with get () =
      (this.Value - 32.) / 1.8
    and set (value) =
      this.Value <- 1.8 * value + 32.

  // IFormattable.ToString implementation.
  interface IFormattable with
    // IFormattable.ToString implementation.
    member this.ToString(format: string, provider: IFormatProvider) =
      match format with
      | "F" ->
        $"{this.Value}'F"
      | "C" ->
        $"{this.Celsius}'C"
      | _ ->
        this.Value.ToString(format, provider)
Public Class Temperature
  Implements IFormattable

  Public Overloads Function ToString(ByVal format As String, ByVal provider As IFormatProvider) As String _
    Implements IFormattable.ToString

    If Not (format Is Nothing) Then
      If format.Equals("F") Then
        Return [String].Format("{0}'F", Me.Value.ToString())
      End If
      If format.Equals("C") Then
        Return [String].Format("{0}'C", Me.Celsius.ToString())
      End If
    End If

    Return m_value.ToString(format, provider)
  End Function

  ' The value holder
  Protected m_value As Double

  Public Property Value() As Double
    Get
      Return m_value
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value
    End Set
  End Property

  Public Property Celsius() As Double
    Get
      Return (m_value - 32) / 1.8
    End Get
    Set(ByVal Value As Double)
      m_value = Value * 1.8 + 32
    End Set
  End Property
End Class

Uwagi

Metoda ToString(IFormatProvider) formatuje Double wartość w domyślnym formacie ("G" lub ogólnym) określonej kultury. Jeśli chcesz określić inny format lub kulturę, użyj innych przeciążeń ToString metody w następujący sposób:

Aby użyć formatu Dla kultury Używanie przeciążenia
Domyślny format ("G") Wartość domyślna (bieżąca) ToString()
Określony format lub precyzja Domyślna (bieżąca) kultura ToString(String)
Określony format lub precyzja Określona kultura ToString(String, IFormatProvider)

Zwracana wartość może być PositiveInfinitySymbol, , NaNSymbolNegativeInfinitySymbollub ciągiem formularza:

[znak]cyfry całkowite[.[ fractional-digits]][E[sign]exponential-digits]

Elementy opcjonalne są obramowane nawiasami kwadratowymi ([ i ]). Elementy, które zawierają „cyfry”, składają się z serii cyfr od 0 do 9. Obsługiwane są elementy wymienione w poniższej tabeli.

Element Opis
sign Znak ujemny lub symbol znaku dodatniego.
cyfry-całkowite Ciąg cyfr określający część całkowitą liczby. Cyfry całkowite mogą być nieobecne w przypadku cyfr ułamkowych.
'.' Symbol dziesiętny specyficzny dla kultury.
cyfry-ułamkowe Ciąg cyfr określający część ułamkową liczby.
"E" Wielka litera "E", wskazująca notację wykładniczą (naukową).
cyfry-wykładnicze Ciąg cyfr określające wykładnik potęgi.

Niektóre przykłady wartości zwracanej to "100", "-123,456,789", "123.45E+6", "500", "3.1416", "600", "-0.123" i "-Infinity".

To wystąpienie jest sformatowana za pomocą ogólnego specyfikatora formatu liczbowego („G”).

Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która została opisana bardziej szczegółowo w następujących tematach formatowania:

Parametr provider jest implementacją IFormatProvider , której GetFormat metoda zwraca NumberFormatInfo obiekt. provider Zazwyczaj jest obiektem CultureInfo lub obiektemNumberFormatInfo. Parametr provider dostarcza informacje specyficzne dla kultury używane w formatowaniu. Jeśli provider jest to null, wartość zwracana jest sformatowana przy użyciu NumberFormatInfo obiektu dla bieżącej kultury.

Zobacz też

Dotyczy

ToString()

Konwertuje wartość liczbową tego wystąpienia na równoważną reprezentację w postaci ciągu.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

Ciąg reprezentujący wartość tego wystąpienia.

Przykłady

W poniższym przykładzie użyto metody domyślnej Double.ToString() , aby wyświetlić reprezentacje ciągów Double liczby wartości.

double number;

number = 1.6E20;
// Displays 1.6E+20.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = 1.6E2;
// Displays 160.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = -3.541;
// Displays -3.541.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = -1502345222199E-07;
// Displays -150234.5222199.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = -15023452221990199574E-09;
// Displays -15023452221.9902.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = .60344;
// Displays 0.60344.
Console.WriteLine(number.ToString());

number = .000000001;
// Displays 1E-09.
Console.WriteLine(number.ToString());
let number = 1.6E20
// Displays 1.6E+20.
printfn $"{number.ToString()}"

let number = 1.6E2
// Displays 160.
printfn $"{number.ToString()}"

let number = -3.541
// Displays -3.541.
printfn $"{number.ToString()}"

let number = -1502345222199E-07
// Displays -150234.5222199.
printfn $"{number.ToString()}"

let number = -15023452221990199574E-09
// Displays -15023452221.9902.
printfn $"{number.ToString()}"

let number = 0.60344
// Displays 0.60344.
printfn $"{number.ToString()}"

let number = 0.000000001
// Displays 1E-09.
printfn $"{number.ToString()}"
Dim number As Double

number = 1.6E20
' Displays 1.6E+20.   
Console.WriteLIne(number.ToString())

number = 1.6E2
' Displays 160.
Console.WriteLine(number.ToString())

number = -3.541
' Displays -3.541.
Console.WriteLine(number.ToString())

number = -1502345222199E-07
' Displays -150234.5222199.
Console.WriteLine(number.ToString())

number = -15023452221990199574E-09
' Displays -15023452221.9902.
Console.WriteLine(number.ToString())

number = .60344
' Displays 0.60344.
Console.WriteLine(number.ToString())

number = .000000001
' Displays 1E-09.
Console.WriteLine(number.ToString())

Poniższy przykład ilustruje użycie metody ToString.

bool done = false;
String^ inp;
do
{
  Console::Write( "Enter a real number: " );
  inp = Console::ReadLine();
  try
  {
   d = Double::Parse( inp );
   Console::WriteLine( "You entered {0}.", d );
   done = true;
  }
  catch ( FormatException^ ) 
  {
   Console::WriteLine( "You did not enter a number." );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "An exception occurred while parsing your response: {0}", e );
  }

}
while ( !done );
bool done = false;
string inp;
do {
  Console.Write("Enter a real number: ");
  inp = Console.ReadLine();
  try {
   d = Double.Parse(inp);
   Console.WriteLine("You entered {0}.", d.ToString());
   done = true;
  }
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("You did not enter a number.");
  }
  catch (ArgumentNullException) {
   Console.WriteLine("You did not supply any input.");
  }
  catch (OverflowException) {
    Console.WriteLine("The value you entered, {0}, is out of range.", inp);
  }
} while (!done);
let mutable completed = false
while not completed do
  printf "Enter a real number: "
  let inp = stdin.ReadLine()
  try
    let d = Double.Parse inp
    printfn $"You entered {d}."
    completed <- true
  with
  | :? FormatException ->
    printfn "You did not enter a number."
  | :? ArgumentNullException ->
    printfn "You did not supply any input."
  | :? OverflowException ->
     printfn $"The value you entered, {inp}, is out of range."
Dim Done As Boolean = False
Dim Inp As String
Do

  Console.Write("Enter a real number: ")
  inp = Console.ReadLine()
  Try
    D = Double.Parse(inp)
    Console.WriteLine("You entered " + D.ToString() + ".")
    Done = True
  Catch e As FormatException
    Console.WriteLine("You did not enter a number.")
  Catch e As ArgumentNullException
    Console.WriteLine("You did not supply any input.")
  Catch e As OverflowException
    Console.WriteLine("The value you entered, {0}, is out of range.", inp)   
  End Try
Loop While Not Done

Uwagi

Metoda ToString() formatuje Double wartość w domyślnym formacie ("G" lub general) bieżącej kultury. Jeśli chcesz określić inny format, precyzję lub kulturę, użyj innych przeciążeń ToString metody w następujący sposób:

Aby użyć formatu Dla kultury Używanie przeciążenia
Domyślny format ("G") Określona kultura ToString(IFormatProvider)
Określony format lub precyzja Domyślna (bieżąca) kultura ToString(String)
Określony format lub precyzja Określona kultura ToString(String, IFormatProvider)

Zwracana wartość może być PositiveInfinitySymbol, , NaNSymbolNegativeInfinitySymbollub ciągiem formularza:

[znak]cyfry całkowite[.[ fractional-digits]][E[sign]exponential-digits]

Elementy opcjonalne są obramowane nawiasami kwadratowymi ([ i ]). Elementy, które zawierają „cyfry”, składają się z serii cyfr od 0 do 9. Obsługiwane są elementy wymienione w poniższej tabeli.

Element Opis
sign Znak ujemny lub symbol znaku dodatniego.
cyfry-całkowite Ciąg cyfr określający część całkowitą liczby. Cyfry całkowite mogą być nieobecne w przypadku cyfr ułamkowych.
'.' Symbol dziesiętny specyficzny dla kultury.
cyfry-ułamkowe Ciąg cyfr określający część ułamkową liczby.
"E" Wielka litera "E", wskazująca notację wykładniczą (naukową).
cyfry-wykładnicze Ciąg cyfr określające wykładnik potęgi.

Niektóre przykłady wartości zwracanej to "100", "-123,456,789", "123.45E+6", "500", "3.1416", "600", "-0.123" i "-Infinity".

Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która została opisana bardziej szczegółowo w następujących tematach formatowania:

Zobacz też

Dotyczy