Color.IsKnownColor Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ta Color Struktura jest wstępnie zdefiniowanym kolorem.Gets a value indicating whether this Color structure is a predefined color. Wstępnie zdefiniowane kolory są reprezentowane przez elementy KnownColor wyliczenia.Predefined colors are represented by the elements of the KnownColor enumeration.

public:
 property bool IsKnownColor { bool get(); };
public bool IsKnownColor { get; }
member this.IsKnownColor : bool
Public ReadOnly Property IsKnownColor As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli Color została utworzona na podstawie wstępnie zdefiniowanego koloru przy użyciu FromName(String) metody lub FromKnownColor(KnownColor) metody; w przeciwnym razie, false .true if this Color was created from a predefined color by using either the FromName(String) method or the FromKnownColor(KnownColor) method; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość nie wykonuje porównania wartości ARGB.This property does not do a comparison of the ARGB values. W związku z tym, gdy IsKnownColor Właściwość jest stosowana do Color struktury utworzonej przy użyciu FromArgb metody, IsKnownColor zwraca false , nawet jeśli wartość ARGB pasuje do wartości ARGB wstępnie zdefiniowanego koloru.Therefore, when the IsKnownColor property is applied to a Color structure that is created by using the FromArgb method, IsKnownColor returns false, even if the ARGB value matches the ARGB value of a predefined color.

Dotyczy