Color.Inequality(Color, Color) Operator

Definicja

Testuje, czy dwie określone Color struktury są różne.Tests whether two specified Color structures are different.

public:
 static bool operator !=(System::Drawing::Color left, System::Drawing::Color right);
public static bool operator != (System.Drawing.Color left, System.Drawing.Color right);
static member op_Inequality : System.Drawing.Color * System.Drawing.Color -> bool
Public Shared Operator != (left As Color, right As Color) As Boolean

Parametry

left
Color

ColorJest to po lewej stronie operatora nierówności.The Color that is to the left of the inequality operator.

right
Color

ColorJest to prawo od operatora nierówności.The Color that is to the right of the inequality operator.

Zwraca

Boolean

true Jeśli dwie Color struktury są różne; w przeciwnym razie false .true if the two Color structures are different; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje Inequality operatora i SystemColors klasy.The following code example demonstrates the Inequality operator and the SystemColors class. Ten przykład został zaprojektowany do użycia z formularzem systemu Windows zawierającym przycisk o nazwie Button2 .This example is designed to be used with a Windows Form that contains a button named Button2. Wklej następujący kod do formularza i skojarz Button2_Click metodę z Click zdarzeniem przycisku.Paste the following code into your form and associate the Button2_Click method with the button's Click event.

void Button2_Click( System::Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
{
  if ( this->BackColor != SystemColors::ControlDark )
  {
   this->BackColor = SystemColors::ControlDark;
  }

  if ( !(this->Font->Bold) )
  {
   this->Font = gcnew System::Drawing::Font( this->Font,FontStyle::Bold );
  }
}
private void Button2_Click(System.Object sender, System.EventArgs e)
{

  if (this.BackColor != SystemColors.ControlDark)
  {
    this.BackColor = SystemColors.ControlDark;
  }
  if (!(this.Font.Bold))
  {
    this.Font = new Font(this.Font, FontStyle.Bold);
  }
}
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

  If (Color.op_Inequality(Me.BackColor, SystemColors.ControlDark)) Then
    Me.BackColor = SystemColors.ControlDark
  End If
  If Not (Me.Font.Bold) Then
    Me.Font = New Font(Me.Font, FontStyle.Bold)
  End If
End Sub

Uwagi

Ta metoda porównuje więcej niż wartości ARGB Color struktur.This method compares more than the ARGB values of the Color structures. Wykonuje również porównanie niektórych flag stanu.It also does a comparison of some state flags. Jeśli chcesz porównać tylko wartości ARGB dwóch Color struktur, użyj ToArgb metody.If you want to compare just the ARGB values of two Color structures, use the ToArgb method.

Dotyczy