Icon.Clone Metoda

Definicja

Klonuje Icon, tworząc duplikat obrazu.Clones the Icon, creating a duplicate image.

public:
 virtual System::Object ^ Clone();
public object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
override this.Clone : unit -> obj
Public Function Clone () As Object

Zwraca

Obiekt, który może być rzutowany na Icon.An object that can be cast to an Icon.

Implementuje

Dotyczy