Point.Ceiling(PointF) Metoda

Definicja

Konwertuje określony PointF na Point przez zaokrąglenie wartości PointF do następnych wartości liczb całkowitych.Converts the specified PointF to a Point by rounding the values of the PointF to the next higher integer values.

public:
 static System::Drawing::Point Ceiling(System::Drawing::PointF value);
public static System.Drawing.Point Ceiling (System.Drawing.PointF value);
static member Ceiling : System.Drawing.PointF -> System.Drawing.Point
Public Shared Function Ceiling (value As PointF) As Point

Parametry

value
PointF

PointF Do przekonwertowania.The PointF to convert.

Zwraca

Point ta metoda jest konwertowana na.The Point this method converts to.

Dotyczy