Point.Equals Metoda

Definicja

Przeciążenia

Equals(Point)

Określa, czy wystąpienie tego punktu zawiera te same współrzędne co inny punkt.Specifies whether this point instance contains the same coordinates as another point.

Equals(Object)

Określa, czy wystąpienie tego punktu zawiera te same współrzędne co określony obiekt.Specifies whether this point instance contains the same coordinates as the specified object.

Equals(Point)

Określa, czy wystąpienie tego punktu zawiera te same współrzędne co inny punkt.Specifies whether this point instance contains the same coordinates as another point.

public:
 virtual bool Equals(System::Drawing::Point other);
public bool Equals (System.Drawing.Point other);
override this.Equals : System.Drawing.Point -> bool
Public Function Equals (other As Point) As Boolean

Parametry

other
Point

Punkt do testowania pod kątem równości.The point to test for equality.

Zwraca

true, jeśli other ma takie same współrzędne co wystąpienie tego punktu.true if other has the same coordinates as this point instance.

Implementuje

Equals(Object)

Określa, czy wystąpienie tego punktu zawiera te same współrzędne co określony obiekt.Specifies whether this point instance contains the same coordinates as the specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Object do testowania pod kątem równości.The Object to test for equality.

Zwraca

true, jeśli obj jest Point i ma takie same współrzędne co wystąpienie tego punktu.true if obj is a Point and has the same coordinates as this point instance.

Dotyczy