Point.Offset Metoda

Definicja

Tłumaczy Point o określoną liczbę.Translates the Point by the specified amount.

Przeciążenia

Offset(Int32, Int32)

Tłumaczy ten Point o określoną liczbę.Translates this Point by the specified amount.

Offset(Point)

Tłumaczy tę Point przez określony Point.Translates this Point by the specified Point.

Offset(Int32, Int32)

Tłumaczy ten Point o określoną liczbę.Translates this Point by the specified amount.

public:
 void Offset(int dx, int dy);
public void Offset (int dx, int dy);
member this.Offset : int * int -> unit
Public Sub Offset (dx As Integer, dy As Integer)

Parametry

dx
Int32

Kwota do przesunięcia współrzędnej x.The amount to offset the x-coordinate.

dy
Int32

Wartość, aby przesunięta Współrzędna y.The amount to offset the y-coordinate.

Offset(Point)

Tłumaczy tę Point przez określony Point.Translates this Point by the specified Point.

public:
 void Offset(System::Drawing::Point p);
public void Offset (System.Drawing.Point p);
member this.Offset : System.Drawing.Point -> unit
Public Sub Offset (p As Point)

Parametry

p
Point

Użyto Point przesunięcia tego Point.The Point used offset this Point.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać metody Offset.The following example shows how to use the Offset method. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj zdarzenie Paint formularza i Wywołaj metodę OffsetPoint z metody obsługi zdarzeń Paint, przekazując e jako PaintEventArgs.Handle the form's Paint event and call the OffsetPoint method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

private void OffsetPoint(PaintEventArgs e)
{
  Point point1 = new Point(10, 10);
  point1.Offset(50, 0);
  Point point2 = new Point(250, 10);
  e.Graphics.DrawLine(Pens.Red, point1, point2);
}
Private Sub OffsetPoint(ByVal e As PaintEventArgs) 
  Dim point1 As New Point(10, 10)
  point1.Offset(50, 0)
  Dim point2 As New Point(250, 10)
  e.Graphics.DrawLine(Pens.Red, point1, point2)
End Sub

Uwagi

Ta metoda dostosowuje X i Y wartości tego Point do sumy X i Y wartości tego Point i p.This method adjusts the X and Y values of this Point to the sum of the X and Y values of this Point and p.

Dotyczy