Point.Subtraction(Point, Size) Operator

Definicja

Tłumaczy Point przez wartość ujemną danego Size.Translates a Point by the negative of a given Size.

public:
 static System::Drawing::Point operator -(System::Drawing::Point pt, System::Drawing::Size sz);
public static System.Drawing.Point operator - (System.Drawing.Point pt, System.Drawing.Size sz);
static member ( - ) : System.Drawing.Point * System.Drawing.Size -> System.Drawing.Point
Public Shared Operator - (pt As Point, sz As Size) As Point

Parametry

pt
Point

Point do przetłumaczenia.The Point to translate.

sz
Size

Size, która określa parę liczb do odjęcia od współrzędnych pt.A Size that specifies the pair of numbers to subtract from the coordinates of pt.

Zwraca

Struktura Point przetłumaczona przez wartość ujemną danej struktury Size.A Point structure that is translated by the negative of a given Size structure.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać PointConverter i operatora Subtraction.The following code example demonstrates how to use the PointConverter and the Subtraction operator. Ten przykład jest przeznaczony do użycia z Windows Forms.This example is designed to be used with Windows Forms. Wklej ten kod do formularza i Wywołaj metodę ShowPointConverter podczas obsługi zdarzenia Paint formularza, przekazując e jako PaintEventArgs.Paste this code into a form and call the ShowPointConverter method when handling the form's Paint event, passing e as PaintEventArgs.

void ShowPointConverter( PaintEventArgs^ e )
{
  // Create the PointConverter.
  System::ComponentModel::TypeConverter^ converter = System::ComponentModel::TypeDescriptor::GetConverter( Point::typeid );
  Point point1 = *dynamic_cast<Point^>(converter->ConvertFromString( "200, 200" ));

  // Use the subtraction operator to get a second point.
  Point point2 = point1 - System::Drawing::Size( 190, 190 );

  // Draw a line between the two points.
  e->Graphics->DrawLine( Pens::Black, point1, point2 );
}
private void ShowPointConverter(PaintEventArgs e)
{

  // Create the PointConverter.
  System.ComponentModel.TypeConverter converter = 
    System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetConverter(typeof(Point));

  Point point1 = (Point) converter.ConvertFromString("200, 200");

  // Use the subtraction operator to get a second point.
  Point point2 = point1 - new Size(190, 190);

  // Draw a line between the two points.
  e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, point1, point2);
}
Private Sub ShowPointConverter(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create the PointConverter.
  Dim converter As System.ComponentModel.TypeConverter = _
    System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetConverter(GetType(Point))

  Dim point1 As Point = _
    CType(converter.ConvertFromString("200, 200"), Point)

  ' Use the subtraction operator to get a second point.
  Dim point2 As Point = Point.op_Subtraction(point1, _
    New Size(190, 190))

  ' Draw a line between the two points.
  e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, point1, point2)
End Sub

Dotyczy