Size.Height Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia składnik pionowy tej Size struktury.Gets or sets the vertical component of this Size structure.

public:
 property int Height { int get(); void set(int value); };
public int Height { get; set; }
member this.Height : int with get, set
Public Property Height As Integer

Wartość właściwości

Int32

Składnik pionowy tej Size struktury, zwykle mierzony w pikselach.The vertical component of this Size structure, typically measured in pixels.

Uwagi

Jednostka Height i Width Size struktury są zależne od PageUnit PageScale ustawień i dla Graphics obiektu, który jest używany do rysowania.The unit for the Height and Width of the Size structure depend on the PageUnit and PageScale settings for the Graphics object that is used to draw.

Dotyczy