Environment.SpecialFolder Wyliczenie

Definicja

Określa stałe wyliczane używane do pobierania ścieżek katalogów do folderów specjalnych systemu.Specifies enumerated constants used to retrieve directory paths to system special folders.

public: enum class Environment::SpecialFolder
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum Environment.SpecialFolder
type Environment.SpecialFolder = 
Public Enum Environment.SpecialFolder
Dziedziczenie
Environment.SpecialFolder
Atrybuty

Pola

AdminTools 48

Katalog systemu plików, który jest używany do przechowywania narzędzi administracyjnych dla pojedynczego użytkownika.The file system directory that is used to store administrative tools for an individual user. Program Microsoft Management Console (MMC) zapisze dostosowane konsole w tym katalogu i przejdzie do użytkownika.The Microsoft Management Console (MMC) will save customized consoles to this directory, and it will roam with the user. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

ApplicationData 26

Katalog, który służy jako wspólne repozytorium dla danych specyficznych dla aplikacji dla bieżącego użytkownika mobilnego.The directory that serves as a common repository for application-specific data for the current roaming user. Użytkownik mobilny działa na więcej niż jednym komputerze w sieci.A roaming user works on more than one computer on a network. Profil użytkownika mobilnego jest przechowywany na serwerze w sieci i ładowany do systemu, gdy użytkownik się zaloguje.A roaming user's profile is kept on a server on the network and is loaded onto a system when the user logs on.

CDBurning 59

Katalog systemu plików, który działa jako obszar przejściowy dla plików oczekujących na zapis na dysku CD.The file system directory that acts as a staging area for files waiting to be written to a CD. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonAdminTools 47

Katalog systemu plików, który zawiera narzędzia administracyjne dla wszystkich użytkowników komputera.The file system directory that contains administrative tools for all users of the computer. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonApplicationData 35

Katalog, który służy jako wspólne repozytorium dla danych specyficznych dla aplikacji, które są używane przez wszystkich użytkowników.The directory that serves as a common repository for application-specific data that is used by all users.

CommonDesktopDirectory 25

Katalog systemu plików, który zawiera pliki i foldery, które są wyświetlane na pulpicie dla wszystkich użytkowników.The file system directory that contains files and folders that appear on the desktop for all users. Ten specjalny folder jest prawidłowy tylko dla systemów Windows NT.This special folder is valid only for Windows NT systems. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonDocuments 46

Katalog systemu plików, który zawiera dokumenty wspólne dla wszystkich użytkowników.The file system directory that contains documents that are common to all users. Ten specjalny folder jest prawidłowy w systemach Windows NT, Windows 95 i Windows 98 z zainstalowaną shfolder. dll.This special folder is valid for Windows NT systems, Windows 95, and Windows 98 systems with Shfolder.dll installed. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonMusic 53

Katalog systemu plików, który służy jako repozytorium dla plików muzycznych wspólnych dla wszystkich użytkowników.The file system directory that serves as a repository for music files common to all users. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

58

Ta wartość jest rozpoznawana w systemie Windows Vista w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami, ale folder specjalny nie jest już używany.This value is recognized in Windows Vista for backward compatibility, but the special folder itself is no longer used. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonPictures 54

Katalog systemu plików, który służy jako repozytorium dla plików obrazów wspólnych dla wszystkich użytkowników.The file system directory that serves as a repository for image files common to all users. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonProgramFiles 43

Katalog dla składników, które są współużytkowane przez aplikacje.The directory for components that are shared across applications.

Aby uzyskać katalog plików Common Program Files (x86) w systemie innym niż x86, użyj elementu członkowskiego ProgramFilesX86.To get the x86 common program files directory on a non-x86 system, use the ProgramFilesX86 member.

CommonProgramFilesX86 44

Folder Program Files .The Program Files folder. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonPrograms 23

Folder dla składników, które są współużytkowane przez aplikacje.A folder for components that are shared across applications. Ten specjalny folder jest prawidłowy tylko dla systemów Windows NT, Windows 2000 i Windows XP.This special folder is valid only for Windows NT, Windows 2000, and Windows XP systems. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonStartMenu 22

Katalog systemu plików zawierający programy i foldery, które są wyświetlane w menu Start dla wszystkich użytkowników.The file system directory that contains the programs and folders that appear on the Start menu for all users. Ten specjalny folder jest prawidłowy tylko dla systemów Windows NT.This special folder is valid only for Windows NT systems. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonStartup 24

Katalog systemu plików zawierający programy, które są wyświetlane w folderze startowym dla wszystkich użytkowników.The file system directory that contains the programs that appear in the Startup folder for all users. Ten specjalny folder jest prawidłowy tylko dla systemów Windows NT.This special folder is valid only for Windows NT systems. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonTemplates 45

Katalog systemu plików zawierający szablony, które są dostępne dla wszystkich użytkowników.The file system directory that contains the templates that are available to all users. Ten specjalny folder jest prawidłowy tylko dla systemów Windows NT.This special folder is valid only for Windows NT systems. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

CommonVideos 55

Katalog systemu plików, który służy jako repozytorium dla plików wideo wspólnych dla wszystkich użytkowników.The file system directory that serves as a repository for video files common to all users. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Cookies 33

Katalog, który służy jako wspólne repozytorium dla internetowych plików cookie.The directory that serves as a common repository for Internet cookies.

Desktop 0

Na pulpicie logicznym, a nie na fizycznej lokalizacji systemu plików.The logical Desktop rather than the physical file system location.

DesktopDirectory 16

Katalog służący do fizycznego przechowywania obiektów plików na pulpicie.The directory used to physically store file objects on the desktop. Nie należy mylić tego katalogu z folderem pulpitu, który jest folderem wirtualnym.Do not confuse this directory with the desktop folder itself, which is a virtual folder.

Favorites 6

Katalog, który służy jako wspólne repozytorium dla ulubionych elementów użytkownika.The directory that serves as a common repository for the user's favorite items.

Fonts 20

Folder wirtualny zawierający czcionki.A virtual folder that contains fonts. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

History 34

Katalog, który służy jako wspólne repozytorium dla elementów historii Internetu.The directory that serves as a common repository for Internet history items.

InternetCache 32

Katalog, który służy jako wspólne repozytorium dla tymczasowych plików internetowych.The directory that serves as a common repository for temporary Internet files.

LocalApplicationData 28

Katalog, który służy jako wspólne repozytorium dla danych specyficznych dla aplikacji, które są używane przez bieżącego użytkownika niemobilnego.The directory that serves as a common repository for application-specific data that is used by the current, non-roaming user.

LocalizedResources 57

Katalog systemu plików, który zawiera zlokalizowane dane zasobów.The file system directory that contains localized resource data. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

MyComputer 17

Folder My Computer .The My Computer folder. Po przekazaniu do metody Environment.GetFolderPath, element członkowski wyliczenia MyComputer zawsze zwraca pusty ciąg (""), ponieważ nie zdefiniowano ścieżki dla folderu My Computer.When passed to the Environment.GetFolderPath method, the MyComputer enumeration member always yields the empty string ("") because no path is defined for the My Computer folder.

MyDocuments 5

Folder Moje dokumenty .The My Documents folder. Ten element członkowski jest równoważny Personal.This member is equivalent to Personal.

MyMusic 13

Folder Moja muzyka .The My Music folder.

MyPictures 39

Folder Moje obrazy .The My Pictures folder.

MyVideos 14

Katalog systemu plików, który służy jako repozytorium wideo, które należy do użytkownika.The file system directory that serves as a repository for videos that belong to a user. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

NetworkShortcuts 19

Katalog systemu plików, który zawiera obiekty łączy, które mogą znajdować się w folderze Moje miejsca w sieci wirtualnej.A file system directory that contains the link objects that may exist in the My Network Places virtual folder. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Personal 5

Katalog, który służy jako wspólne repozytorium dla dokumentów.The directory that serves as a common repository for documents. Ten element członkowski jest równoważny MyDocuments.This member is equivalent to MyDocuments.

PrinterShortcuts 27

Katalog systemu plików, który zawiera obiekty łączy, które mogą istnieć w folderze wirtualnym drukarki .The file system directory that contains the link objects that can exist in the Printers virtual folder. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

ProgramFiles 38

Katalog Program Files.The program files directory.

W systemie innym niż x86 przekazywanie ProgramFiles do metody GetFolderPath(Environment+SpecialFolder) zwraca ścieżkę dla programów innych niż x86.On a non-x86 system, passing ProgramFiles to the GetFolderPath(Environment+SpecialFolder) method returns the path for non-x86 programs. Aby uzyskać katalog plików programu x86 w systemie innym niż x86, użyj elementu członkowskiego ProgramFilesX86.To get the x86 program files directory on a non-x86 system, use the ProgramFilesX86 member.

ProgramFilesX86 42

Folder Program Files (x86).The x86 Program Files folder. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Programs 2

Katalog zawierający grupy programu użytkownika.The directory that contains the user's program groups.

Recent 8

Katalog zawierający ostatnio używane dokumenty użytkownika.The directory that contains the user's most recently used documents.

Resources 56

Katalog systemu plików, który zawiera dane zasobów.The file system directory that contains resource data. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

SendTo 9

Katalog zawierający elementy menu Wyślij do.The directory that contains the Send To menu items.

StartMenu 11

Katalog zawierający elementy menu Start.The directory that contains the Start menu items.

Startup 7

Katalog, który odnosi się do grupy programu startowego użytkownika.The directory that corresponds to the user's Startup program group. System uruchamia te programy za każdym razem, gdy użytkownik loguje się lub uruchamia system Windows.The system starts these programs whenever a user logs on or starts Windows.

System 37

Katalog systemowy.The System directory.

SystemX86 41

Folder systemu Windows.The Windows System folder. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Templates 21

Katalog, który służy jako wspólne repozytorium szablonów dokumentów.The directory that serves as a common repository for document templates.

UserProfile 40

Folder profilu użytkownika.The user's profile folder. Aplikacje nie powinny tworzyć plików ani folderów na tym poziomie; powinny one umieścić swoje dane w lokalizacjach, do których odwołują się ApplicationData.Applications should not create files or folders at this level; they should put their data under the locations referred to by ApplicationData. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Windows 36

Katalog systemu Windows lub okno.The Windows directory or SYSROOT. Odnosi się to do zmiennych środowiskowych% windir% lub% GŁÓWNY_KATALOG_SYSTEMOWY%.This corresponds to the %windir% or %SYSTEMROOT% environment variables. Dodano w .NET Framework 4.Added in the .NET Framework 4.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak użyć Environment.SpecialFolder z metodą Environment.GetFolderPath, aby uzyskać katalog systemowy.The following example shows how to use Environment.SpecialFolder with the Environment.GetFolderPath method to get the System directory.

// Sample for the Environment::GetFolderPath method
using namespace System;
int main()
{
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "GetFolderPath: {0}", Environment::GetFolderPath( Environment::SpecialFolder::System ) );
}

/*
This example produces the following results:

GetFolderPath: C:\WINNT\System32
*/
// Sample for the Environment.GetFolderPath method
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("GetFolderPath: {0}", 
         Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System));
  }
}
/*
This example produces the following results:

GetFolderPath: C:\WINNT\System32
*/
' Sample for the Environment.GetFolderPath method
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("GetFolderPath: {0}", Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System))
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'GetFolderPath: C:\WINNT\System32
'

Uwagi

Foldery specjalne systemu to foldery, takie jak pliki programu, programy, systemlub Uruchamianie, które zawierają typowe informacje.The system special folders are folders such as Program Files, Programs, System, or Startup, which contain common information. Foldery specjalne są ustawiane domyślnie przez system lub jawnie przez użytkownika podczas instalowania wersji systemu Windows.Special folders are set by default by the system, or explicitly by the user, when installing a version of Windows.

Metoda Environment.GetFolderPath zwraca lokalizacje skojarzone z tym wyliczeniem.The Environment.GetFolderPath method returns the locations associated with this enumeration. Lokalizacje tych folderów mogą mieć różne wartości w różnych systemach operacyjnych, użytkownik może zmienić niektóre lokalizacje, a lokalizacje są zlokalizowane.The locations of these folders can have different values on different operating systems, the user can change some of the locations, and the locations are localized.

Aby uzyskać więcej informacji na temat folderów specjalnych, zobacz stałe KNOWNFOLDERID w dokumentacji systemu Windows.For more information about special folders, see the KNOWNFOLDERID constants in the Windows documentation.

Dotyczy