Calendar.Clone Metoda

Definicja

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego Calendar obiektu.Creates a new object that is a copy of the current Calendar object.

public:
 virtual System::Object ^ Clone();
public virtual object Clone ();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
override this.Clone : unit -> obj
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
abstract member Clone : unit -> obj
override this.Clone : unit -> obj
Public Overridable Function Clone () As Object

Zwraca

Object

Nowe wystąpienie Object , które jest klonem składowych bieżącego Calendar obiektu.A new instance of Object that is the memberwise clone of the current Calendar object.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Nowy klon składowych nie jest tylko do odczytu.The new memberwise clone is not read-only.

Dotyczy

Zobacz też