CultureAndRegionInfoBuilder.KeyboardLayoutId Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia identyfikator aktywnego wejściowej ustawień regionalnych.Gets or sets the active input locale identifier.

public:
 property int KeyboardLayoutId { int get(); void set(int value); };
public int KeyboardLayoutId { get; set; }
member this.KeyboardLayoutId : int with get, set
Public Property KeyboardLayoutId As Integer

Wartość właściwości

Int32

32-bitowy numer podpisany, który określa identyfikator ustawień regionalnych wprowadzania.A 32-bit signed number that specifies an input locale identifier.

Wyjątki

W operacji ustawiania wartość jest równa zero.In a set operation, the value is zero.

Uwagi

Właściwość KeyboardLayoutId odpowiada właściwości KeyboardLayoutId.The KeyboardLayoutId property corresponds to the KeyboardLayoutId property.

Identyfikator ustawień regionalnych danych wejściowych był wcześniej nazywany układem klawiatury.The input locale identifier was formerly called the keyboard layout. Identyfikatora można użyć dla konwertera mowy na tekst, edytora IME (Input Method Editor) lub dowolnej innej formy danych wejściowych.The identifier can be used for a speech-to-text converter, an Input Method Editor (IME), or any other form of input.

Dotyczy