CultureAndRegionInfoBuilder.LCID Właściwość

Definicja

Pobiera identyfikator kultury dla bieżącego obiektu CultureAndRegionInfoBuilder.Gets the culture identifier for the current CultureAndRegionInfoBuilder object.

public:
 property int LCID { int get(); };
public int LCID { get; }
member this.LCID : int
Public ReadOnly Property LCID As Integer

Wartość właściwości

Int32

Identyfikator kultury dla bieżącego obiektu CultureAndRegionInfoBuilder.The culture identifier for the current CultureAndRegionInfoBuilder object.

Uwagi

Właściwość CultureAndRegionInfoBuilder.LCID odpowiada właściwości CultureInfo.LCID.The CultureAndRegionInfoBuilder.LCID property corresponds to the CultureInfo.LCID property.

W przypadku kultur zastępczych identyfikator kultury jest mapowany na odpowiedni identyfikator ustawień regionalnych (NLS) w języku narodowym.For replacement cultures the culture identifier is mapped to the corresponding National Language Support (NLS) locale identifier. Dla kultur niestandardowych zdefiniowanych przez użytkownika wartość tej właściwości jest zawsze szesnastkowa 0x1000.For user-defined custom cultures, the value of this property is always hexadecimal 0x1000.

Dotyczy