CultureAndRegionInfoBuilder.LoadDataFromRegionInfo(RegionInfo) Metoda

Definicja

Ustawia właściwości bieżącego obiektu CultureAndRegionInfoBuilder przy użyciu odpowiednich właściwości określonego obiektu RegionInfo.Sets the properties of the current CultureAndRegionInfoBuilder object with the corresponding properties of the specified RegionInfo object.

public:
 void LoadDataFromRegionInfo(System::Globalization::RegionInfo ^ region);
public void LoadDataFromRegionInfo (System.Globalization.RegionInfo region);
member this.LoadDataFromRegionInfo : System.Globalization.RegionInfo -> unit
Public Sub LoadDataFromRegionInfo (region As RegionInfo)

Parametry

region
RegionInfo

Obiekt, którego właściwości zostaną użyte.The object whose properties will be used.

Wyjątki

Parametr region ma wartość null.region is null.

Nie można ustawić informacji o kraju/regionie, ponieważ bieżący obiekt CultureAndRegionInfoBuilder określa kulturę neutralną.Country/region information cannot be set because the current CultureAndRegionInfoBuilder object specifies a neutral culture.

Dotyczy