CultureAndRegionInfoBuilder.NumberFormat Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt NumberFormatInfo, który definiuje kulturowo odpowiedni format wyświetlania liczb, waluty i wartości procentowej.Gets or sets a NumberFormatInfo object that defines the culturally appropriate format of displaying numbers, currency, and percentage.

public:
 property System::Globalization::NumberFormatInfo ^ NumberFormat { System::Globalization::NumberFormatInfo ^ get(); void set(System::Globalization::NumberFormatInfo ^ value); };
public System.Globalization.NumberFormatInfo NumberFormat { get; set; }
member this.NumberFormat : System.Globalization.NumberFormatInfo with get, set
Public Property NumberFormat As NumberFormatInfo

Wartość właściwości

NumberFormatInfo

Obiekt NumberFormatInfo, który definiuje kulturowo odpowiedni format wyświetlania liczb, waluty i wartości procentowej.A NumberFormatInfo object that defines the culturally appropriate format of displaying numbers, currency, and percentage.

Wyjątki

Wartość w operacji zestawu jest null.The value in a set operation is null.

Ta operacja jest nieprawidłowa dla kultury neutralnej.This operation is not valid for a neutral culture.

Specyfikacja dla właściwości Number, Currency lub PERCENT dla tej kultury zawiera zbyt wiele cyfr lub jest poza zakresem.The specification for a number, currency, or percent property for this culture contains too many digits or is out of range.

Uwagi

Właściwość NumberFormat odpowiada właściwości NumberFormat.The NumberFormat property corresponds to the NumberFormat property.

Aplikacja powinna wywołać tę właściwość tylko dla określonych kultur.Your application should call this property only for specific cultures.

PercentDecimalSeparator, PercentGroupSeparator, PercentGroupSizesi PercentDecimalDigits właściwości NumberFormat są ignorowane.The PercentDecimalSeparator, PercentGroupSeparator, PercentGroupSizes, and PercentDecimalDigits properties of NumberFormat are ignored. Zapisana forma kultury nie zapisuje jawnych wartości dla tych właściwości.The saved form of a culture does not save explicit values for these properties. Zamiast tego po załadowaniu kultury zawsze domyślnie NumberDecimalSeparator, NumberGroupSeparator, NumberGroupSizesi NumberDecimalDigits.Instead, when the culture is loaded, they always default to NumberDecimalSeparator, NumberGroupSeparator, NumberGroupSizes, and NumberDecimalDigits, respectively.

Dotyczy