CultureAndRegionInfoBuilder.RegionEnglishName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pełną nazwę kraju/regionu w języku angielskim.Gets or sets the full name of the country/region in English.

public:
 property System::String ^ RegionEnglishName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string RegionEnglishName { get; set; }
member this.RegionEnglishName : string with get, set
Public Property RegionEnglishName As String

Wartość właściwości

String

Pełna nazwa kraju/regionu w języku angielskim.The full name of the country/region in English.

Wyjątki

Ta operacja jest nieprawidłowa dla kultury neutralnej.This operation is not valid for a neutral culture.

Wartość w operacji zestawu jest null.The value in a set operation is null.

Długość wartości w operacji zestawu nie należy do przedziału od 0 do 79 znaków.The length of the value in a set operation does not range from 0 to 79 characters.

Uwagi

Właściwość RegionEnglishName odpowiada właściwości EnglishName.The RegionEnglishName property corresponds to the EnglishName property.

Na przykład zwracaną wartością RegionEnglishName dla Stany Zjednoczone jest "Stany Zjednoczone".For example, the return value of RegionEnglishName for the United States is "United States".

Dotyczy